Moretime Group

Frigöra tid och kreativitet

Blogginlägg   •   Jan 29, 2016 10:30 CET

Moretime är en del av den digitala revolutionen. Istället för att avvakta och reagera på en oundviklig förändring så har vi valt att lägga tid och resurser på att skapa innovation inom våra kompetensområden.

Det började redan 2004 när Moretime startade Sveriges första franchisekedja för redovisningsbyråer. Affärsidén då var att erbjuda redovisningsbyråer en IT-plattform, ett varumärke och en verktygslåda för att driva en redovisningsbyrå. På så sätt kunde ägaren av redovisningsbyrån fokusera på kunden och lägga mindre tid på annat.

Senare utvecklades en helhetslösning för entreprenörer. Med redovisningsfunktionen som utgångspunkt tog en projektledare från Moretime på sig ansvaret för att identifiera behov och matcha dessa med rätt kompetens. Med denna metodik har Moretime stöttat flera framgångsrika entreprenörsföretag och start ups som tack vare Moretime kunnat växa snabbare och mer förutsägbart. I vissa fall har de även kunnat realisera värdet genom en bolagsförsäljning.

I takt med att komponenterna i den tredje generationens IT utvecklats och blivit användbara i de branscher som Moretime utmanar så har successivt en större vision växt fram. Våren 2014 genomförde Moretime en IPO som första företag av sitt slag i Sverige. Motivet var dels att få en alternativ organisationsform som kunde locka kompetenta medarbetare utan de inlåsningar och felriktade incitament som den förhärskande partnermodellen skapar och dels att få åtkomst till kapitalmarknaden för att kunna investera i en egen IT-plattform.

Det påtagliga beviset på Moretimes framgång sedan noteringen på Aktietorget i maj 2014 har varit en kraftigt växande konsultverksamhet. I bakgrunden har dock ett större och viktigare arbete pågått med att mejsla ut hur en strategi ser ut för ett företag som vill dra nytta av digitaliseringen för att skapa långsiktigt värde. Detta arbete har kostat i form av tid och utvecklingsresurser för att skapa en digital plattform och affärsmodell.

Trots vissa motgångar och ibland en tvivlande omvärld så har vi aldrig under den här tiden förlorat blicken på bollen. Vi har ibland fattat beslut som varit förhastade eller rent felaktiga. Vi har startat projekt som varit svåra att finansiera och vi har krånglat till både tillvägagångssätt och informationsgivning. Hela tiden har vi dock känt att vi varit på rätt spår och att vi har skaffat oss mer och mer kunskap.

En beskrivning av marknaden för Moretimes tjänster utifrån hur traditionella aktörer som revisions-, advokat-, och redovisningsbyråer kommer att förändras känns idag alltmer irrelevant. (Se bl.a. marknadsbeskrivning i Moretimes prospekt från november 2014)
Svenska SME-företag spenderar årligen 10-tals miljarder kronor på rådgivning och administration. Frågan är inte hur mycket kostnaden kan reduceras, utan vad digitaliseringen får för effekter för befintliga affärsmodeller och om dagens tjänsteleverantörer överhuvudtaget kommer att finnas kvar i nuvarande form.

Vi väljer att utgå från entreprenörens behov och specifikt hur detta behov förändras pga digitalisering och tredje vågens IT. Vi ska vara relevanta för våra kunder givet de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär. Utgångspunkten för vår strategi är således hur vi kan bidra till att entreprenören uppnår sina mål.


Denna fråga skulle naturligtvis kunna besvaras på en rad olika sätt då entreprenörer har olika mål med sitt företagande. Oavsett bransch och oavsett hur olika mål värderas så finns det två gemensamma nämnare - tid och kostnad. Vi ska möjliggöra för entreprenören att minimera den tid som går åt till att göra det som hen inte är bra på, inte är road av eller som helt enkelt inte bidrar till att nå målen. Digitaliseringen är verktyget för att göra detta till lägsta möjliga kostnad. Detta är vår övergripande målsättning och bakgrunden till vår vision, nämligen att frigöra tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare.

Med denna målsättning är det lätt att omfamna alla de möjligheter till innovation som digitaliseringen innebär och det gör det också lätt att distansera sig från traditionellt branschtänkande. För vad bryr sig entreprenören om vad vi definierar oss som och vad vi kallar våra tjänster så länge vi löser problemet snabbt och till låga kostnader? Det innebär att vi inte gör skillnad på om det är tid för att administrera företaget eller sig själv, att leta efter kapital eller hitta billigaste leverantören av telefonitjänster.

Vi är övertygade om att dagens system med fristående och icke integrerade leverantörer kommer att ersättas av ett antal ekosystem som använder digitaliseringen för att lösa entreprenörens utmaningar. Moretime ser sig själv som grundare och ägare av ett sådant ekosystem. Vi vill skapa ett ekosystem som ger entreprenören tillgång till fler tjänster än de som Moretime kan tillhandahålla.

För att vara ett fungerande ekosystem krävs att detta är relevant hela tiden och skapar nytta både för entreprenören och de som levererar tjänster i ekosystemet.

Oavsett bransch och oavsett hur olika mål värderas så finns det två gemensamma nämnare - tid och kostnad. Vi ska möjliggöra för entreprenören att minimera den tid som går åt till att göra det som hen inte är bra på, inte är road av eller som helt enkelt inte bidrar till att nå målen.

Varför krångla till det? Ett av de kraftfullaste verktygen som effektiva personer använder för att få fokus på väsentligheter är något så enkelt som ToDo-listor. Bara i appstore finns över 20 olika appar som utgör stöd för att skapa To Do-listor. Moretimes ambition är dock inte att i första hand tillhandahålla formatet utan innehållet och att reducera antal aktiviteter som entreprenören måste göra själv. Genom att samla aktiviteter som följer av en process, kalender eller annan händelse på ett ställe så reducerar vi behovet av att hålla ordning på olika verktyg och tider.

Exempel på aktiviteter som dyker upp i To-Do listan från Moretime kan vara en uppmaning att attestera en faktura, att det är tid att förbereda utvecklingssamtal eller att det finns ett svar på en fråga att hämta. Påminnelsen leder direkt till det verktyg med vars hjälp aktiviteten utförs. En påminnelse om en aktivitet och åtgärd genom ett klick är den optimala utkomsten av en digitaliserad process. I takt med att Moretimes system blir mer sofistikerat så kommer fler och fler påminnelser att kunna genereras med automatik och baserat på beteenden.

För att kunna attestera en inköpsfaktura krävs dock att fakturan har registrerats och tolkats och för att kunna läsa ett svar på en fråga krävs att någon har producerat ett svar. Den bakomliggande tjänsten som skapar en kontinuerlig interaktion med kunden kommer i Moretimes fall att utgöras av att vi tillhandahåller system och tjänst för att producera bokföring och en organisation som svarar på frågor inom ekonomi, juridik och HR.

Moretime tar betalt från kunden på två sätt. Dels genom att ta betalt för transaktioner och tjänster som tillhandahålls i plattformen och dels genom rättigheten att använda datan. Den databas som Moretime skapar utgör i sin tur grunden för att identifiera andra behov som kan tillgodoses av Moretime eller andra leverantörer. Ett prioriterat område är att använda datan för att kunna göra kreditprövningar och erbjuda olika former av finansiella tjänster.

Detta inlägg var ett utdrag ur Moretime Groups VD-brev i januari 2016. Du kan läsa det i sin helhet här: VD-brev Special januari 2016

/Carl-Fredrik Morander, VD Moretime