Frihetspartiet

Frihetspartiet, Sverigedemokraterna och Diskrimineringslagen!

Blogginlägg   •   Feb 24, 2010 15:40 CET

Frihetspartiet skall verka för att diskrimineringslagen också upptar förbud mot diskriminering av alla former av grupperingar och kollektiv. Frihetspartiet skall vidare verka för att Diskrimineringslagen också upptar förbud mot diskriminering avseende politisk tillhörighet eller politiska ståndpunkter och åsikter.

Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, gjorde nyligen följande uttalande rörande diskrimineringslagen: ”En av de första åtgärder vi kommer att föreslå när vi blir representerade i riksdagen är att DO, i dess nuvarande form, skall läggas ned.” Här går en klar och närmast övertydlig skiljelinje mellan Sverigedemokraterna och Frihetspartiet. Ty genom sitt uttalade löfte att avskaffa diskrimineringslagen tar också Sverigedemokraterna ett direkt avstånd från att vidare skydda alla personer och grupper som diskrimineras utefter kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vidare godtar Sverigedemokraterna också att människor utsätts för sexuella trakasserier då Diskrimineringslagen 1:4.4 idag förbjuder sexuella trakasserier definierat som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.” Sverigedemokraterna driver således frågan om att återigen tillåta diskriminering av såväl sexuella trakasserier såväl som av alla dessa grupper som tidigare åtnjutit skydd under diskrimineringslagen.

Frihetspartiet vill istället verka för en utvidgning av diskrimineringslagen. Vi vill utöka den nuvarande diskrimineringslagen till att omfatta alla former av grupperingar och kollektiv såväl som enskilda personer. Frihetspartiet vill att det skall vara förbjudet att diskriminera allt och alla!

Sveriges grundlag, Regeringsformen 1:2: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Utefter denna skrivningen, varför skall då diskrimineringslagen bara avse vissa specifika grupper av människor? Är inte alla då just alla? Eller har vissa grupper eller människor ingen rätt att räknas som människor i dagens Sverige? Ty genom att specificera att diskrimineringslagen bara skall omfatta vissa grupper diskvalificerar man samtidigt övriga grupper från att omfattas av diskrimineringslagen och frångår därmed också den uttalade likabehandlingen av människor.

För människor har inte lika värden om lagen behandlar oss olika. De människor och grupper som inte omfattas av diskrimineringslagen är idag att anse som mindre värda, med mindre - för att inte säga obefintlig - rätt att undslippa diskriminering. Och, detta är vad Frihetspartiet vill råda bot på genom att utsträcka diskrimineringslagen till att gälla alla grupper och samtliga människor som idag lever i Sverige.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet