Ledarskapscentrum

Kan ledarskap tränas?

Blogginlägg   •   Jul 26, 2013 13:36 CEST

Effektivt ledarskap har belysts utifrån ett antal teorier och perspektiv. På senare år har allt fler studier ägnats åt att kartlägga möjligheten att träna ledare till ett mer framgångsrikt ledarskap. En sådan studie publicerades 2009 i International Journal of Training and Development.

En ledares främsta uppgift är sannolikt att motivera sina medarbetare. Hur ledaren själv agerar och uppträder är såklart avgörande för hur väl denne lyckas med sin primära uppgift men att enbart studera ledarens beteenden låter oss inte dra några vidare slutsatser om ledarskapets effektivitet. Först när vi studerar medarbetarnas motivation och agerande kan vi egentligen uttala oss om en ledarens kvalitéer. Detta gör dock inte ledarens egenskaper och beteenden ointressanta. Med vetskap om såväl hur olika ledare agerar som motivationen hos deras medarbetare kan vi ringa in det goda ledarskapet.

Effektivt ledarskap har belysts utifrån ett antal teorier och perspektiv. Det finns idag en stor mängd forskning som pekar på betydelsen av såväl ledares personlighet som hur denne agerar i olika situationer. Därtill har allt fler studier ägnats åt att kartlägga möjligheten att träna ledare till ett mer framgångsrikt ledarskap. En sådan studie publicerades 2009 i International Journal of Training and Development.

Två forskare vid namn Hardré och Reeve lät ledare genomgå en träningsintervention där de fick lära sig att agera mer autonomistödjande. Ledarskapet som tillämpades här baserades på motivationsteorin Self-Determination Theory vilken bland annat säger att medarbetares motivation är beroende av i vilken utsträckning de upplever sig få sitt behov av autonomi tillgodosett. Det forskarna ville undersöka här var därför om man (1) kunde träna ledare till att bli mer autonomifrämjande och (2) om detta i sin tur påverkade medarbetarnas motivation.

I studien ingick 50 ledare som slumpvis delades in i två grupper. Ledarna i den ena gruppen genomgick träning i att bli mer autonomifrämjande. Ledarna i den andra gruppen genomgick ingen träning och användes som kontrollgrupp. Inför studien kartlade man i vilken utsträckning ledarna agerade autonomifrämjande samt vilken grad av motivation och engagemang som deras medarbetare uppvisade. 5 veckor efter studien genomfördes samma kartläggning. Genom att jämföra mätningarna mellan grupperna kunde man visa att de ledare som genomfört träningen inte bara uppvisade betydligt mer autonomifrämjande beteende, deras medarbetare uppvisade samtidigt högre grad av motivation och engagemang. 

Hardré och Reeve visade med andra ord att träning kan ha en gynnsam effekt på medarbetares motivation genom att hjälpa ledare att tillgodose medarbetarnas psykologiska behov och hjälper oss på så vis att utforma goda träningsmiljöer.

Tycker du att detta låter intressant? Titta i så fall gärna närmare på Ledarskapscentrums koncept Behovsanpassat ledarskap - ett ledarskapsdrama i två akter som är en interaktiv träningsmiljö där ledare får hjälp att träna just sin förmåga att motivera sina medarbetare. Du kan läsa mer om utbildningen här.


Själva studien hittas på:

Hardré, P., & Reeve, J. (2009). Benefits of training corporate managers to adopt a more autonomy supportive style toward employees: an intervention study. International Journal of Training and Development, 13, 165–184.