Cognitus Psykoterapi och Utveckling

Kognitiv beteendeinriktad psykologisk coaching och positiv psykologi

Blogginlägg   •   Mar 14, 2012 14:10 CET

“Kognitiv och beteendeinriktad coaching är ett samarbete mellan klient och coach. För att hjälpa coachingklienten att uppnå sina mål kombineras teorier och tekniker från följande fält: kognitioner, beteende, fysiologi, emotioner och omgivningen” – Gyllensten, Palm Beskow, Palmer m.fl. 2011

Utifrån målen identifieras vilka problem som klienten behöver hjälp med och situationer där dessa problem blir tydliga analyseras utifrån en femfaktormodell för att tydliggöra hur kognitioner, emotioner, kroppsförnimmelser, beteende och omgivningen samverkar. Beteendeanalysen används för att tydliggöra varför vissa beteenden vidmakthålls, vad är de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av våra beteenden. Beteendeanalysen har i form av Organizational Behavior Management vuxit fram som en stark vetenskap och metodik i organisationspsykologin. Inom Cognitus används även den som ett komplement till den sedvanliga KBT-coachingen.

Kognitiv och beteendenriktad psykologisk coaching har sina rötter i Kognitiv beteendeterapi men utvecklats vidare för att möta de svårigheter och specifika förutsättningar som finns i arbetslivet.

Som chef i olika positioner möter du svårigheter och krav på olika nivåer där du kan behöva effektivt stöd och coaching för att utvecklas vidare mot dina mål och övervinna de hinder som finns både utanför och inom dig själv. KBT-coaching är ett beprövat och välforskat verktyg för förändring och utveckling av färdigheter och strategier som behövs i en föränderlig och kravfylld värld.

De färdigheter och verktyg som lärs ut i Kognitiv och psykologisk coaching kan även implementeras i arbetsgrupper och i verksamheten för att motverka utbrändhet, stresssjukdomar och öka medarbetarnas välförmåga och prestation.

Vill du veta mer om Kognitiv och beteendeinriktad psykologisk coaching kontakta Andreas på Cognitus.

Positiv psykologi

Inom Cognitus Psykoterapi och Utveckling hämtas även verktyg och teorier ur forskningen från Positiv Psykologi som kunnat visa de variabler som leder till ökat välmående, glädje och stärkt självkänsla. Forskningen inom Positiv psykologi har efter 50 år gediget underlag för sina resultat och kunnat leverera ökade prestationsförmåga, minskad sjukfrånvaro och mer nöjda medarbetare där verktygen implementerats. Positiv psykologi har utvecklat en metod för att identifiera och lyfta fram klientens styrkor, personlighetsdrag och starka egenskaper, karaktärsstyrkor.

Ett sätt att tyda och använda forskningen är att vända på hur vi tänker kring prestation och välmående genom att säga att vi börjar med att öka vårat välbefinnande och positiva känslor för att därigenom nå högre resultat. Vår hjärna och kropp presterar helt enkelt mycket bättre om vi mår bra! Glada medarbetare är tåligare mot sjukdom och stress, presterar mer och med högre kvalitet samt stannar kvar i företaget.

Exempel på effektiva verktyg som är både enkla att implementera varje dag och ger goda resultat:

- Skriv ner tre saker som du är tacksam över.

- Skriv ner en positiv händelse. Inte längre än ett par minuter.

- Motionera i 15 minuter.

- Meditera i 3 minuter och fokusera på din andning.

- Ge en kollega, kund eller samarbetspartner en komplimang eller positiv feedback.

Tacksamhet, fokusering på positiva erfarenheter,  fysisk motion, vänlighet mot andra och meditation påverkar hur vår hjärna upplever oss själva, andra och världen omkring oss, även vår arbetsplats och det arbete vi utför.

Mindfulness på jobbet är i sig ett sätt som står på egna ben om du vill påverka arbetsklimatet, prestationsen och hälsan på din arbetsplats. Den kan du läsa mer om här.

För att lära dig mer om Positiv psykologi rekomenderar jag följande forskare:

Shawn Achor, Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky, Ben Al-shahar och Alex Linley.

Du kan även besöka en svensk faktasida med information genom att klicka här.

Kontakta Cognitus Psykoterapi och Utveckling för ett förutsättningslöst möte kring hur Kognitiv och beteendeinriktad coaching och Positiv psykologi kan stärka dig, dina medarbetare och ditt företag.

E-post: kbt @ cognitus.se

Telefon:             0733-440112