Sveriges Kommuner och Landsting

Landsting blir ofrivilligt bemanningsföretagens kunder

Blogginlägg   •   Jun 20, 2013 09:03 CEST

Det är inte, som Henrik Bäckström påstår, dumhet som ligger bakom att vissa landsting väljer att fortsätta tillämpa en viss karenstid i kontrakten med bemanningsföretag vid inhyrning av läkare som tidigare varit anställda hos samma landsting. Det är ett högst medvetet och väl övervägt val.

Det finns nämligen ett syfte med karens i dessa fall. Bemanningsföretag är visserligen bra på många sätt. De fyller tveklöst en funktion när det gäller att täcka mer tillfälliga behov av arbetskraft. Det uppstår dock störningar på arbetsmarknaden när vissa bemanningsföretag mer eller mindre utnyttjar det faktum att det råder läkarbrist inom vissa specialiteter och inom vissa geografiska områden i Sverige.

Situationen på arbetsmarknaden idag innebär att landstingen kan ställas inför situationen att en anställd läkare väljer att säga upp sig för att omedelbart ta anställning hos ett bemanningsföretag och låta sig hyras ut till samma landsting och samma arbetsplats. Landstinget har i princip inte något annat val än att hyra in läkaren i stället för att ha henne eller honom knuten till sig i en anställning. Landstinget blir i det läget en högst motvillig kund till bemanningsföretaget. En period av karens hindrar ingen från att säga upp sig för att söka annan anställning.

En strömning av läkare från landstingen till bemanningsföretagen riskerar att få negativa konsekvenser bl.a. i fråga om kontinuiteten i den vård landstingen bedriver och när det gäller att på ett tillfredställande sätt fullgöra de övriga uppgifter som ligger på landstingen enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det påverkar arbetsmiljön negativt för övrig personal och ökar också drastiskt landstingens kostnader. En läkare som hyrs in via ett bemanningsföretag kostar betydligt mer jämfört med om personen i stället hade varit anställd direkt av landstinget.

Det är alltså ytterst patientsäkerheten, kvaliteten i vården, arbetsmiljön och uppdraget att utbilda nya läkare som motiverar att landstingen alltjämt tillämpar en viss karens när det gäller inhyrning av tidigare anställda. Det faktum att lagstiftaren vid årsskiftet slopade ett generellt krav på karens vid inhyrning av tidigare anställd personal hindrar självfallet inte att landstingen på frivillig basis fortsätter att ställa motsvarande krav vid inhyrning av läkare. I den mån ett sådant krav på karens överhuvudtaget kan ses som ett hinder för bemanningsföretagen att bedriva sin verksamhet så är detta enligt SKL:s uppfattning tveklöst tillåtet utifrån de förutsättningar Bemanningsdirektivet anger.

Slutligen ska sägas att de arbetstagare som Henrik Bäckström ger som exempel är varmt välkomna att söka anställning direkt i landstingen istället för att gå omvägen via ett bemanningsföretag. Det skulle vara gynnsamt för såväl kvaliteten i vården som för skattebetalarna.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på svd.se, 2013-06-19.