Ledarskapscentrum

Metastuderat: Ledarskap och teamprestationer

Blogginlägg   •   Jul 28, 2013 22:47 CEST

De senaste 30 åren har forskingen om effektiva team mer eller mindre exploderat. Att så mycket forskning har producerats kan till viss del förklaras av att teambaserat arbete har blivit ett vanligare inslag i arbetslivet. Ledarskapets betydelse för hur team och grupper fungerar har dock fått stå tillbaka en aning till förmån för såväl ledarskapets betydelse för individuella medarbetares prestationer och hela organisationers fungerande som teameffektivitet i allmänhet.

Ledarskap har betydelse för hur medarbetare mår och presterar, givet all den forskning som producerats råder det knappast någon tvekan om den saken. Det är dock fullt tänkbart att ledarskap fungerar olika och har olika effekt på olika enheter i organisationen. Att motivera den enskilda medarbetaren att prestera är nödvändigtvis inte detsamma som att organisera och motivera ett helt team till goda resultat. I en metastudie från 2006 försöker Burke m fl. titta just på relationen mellan ledares beteenden och teamprestationer. Man lyfter man andra ord blicken en aning från den enskilda prestation till gruppens effektivitet.

Vad är då ledarskap?

I en omfattande översikt kunde Fleishman m fl. (1991) konstatera att hela 65 olika klassifikationssystem för ledarskapsbeteenden stod att finna i den vetenskapliga litteraturen. Bland dessa 65 system kunde man dock urskönja en tendens till att dela in ledares beteenderepertoarer i två skilda kategorier – beteenden som var direkt uppgiftsfokuserade och beteenden som var mer relationsorienterade.

Uppgiftsorienterade beteenden kan definieras som de saker ledaren gör som direkt rör arbetsuppgiften. Det kan handla om att skapa struktur, bestämma, söka information och sätta ramar för medarbetare. Sådana beteenden sammanfattas till viss del i vad som vanligen kallas transaktionellt ledarskap.

Relationsorienterade beteenden är istället de saker ledaren gör för att påverka den sociala stämningen i gruppen och den enskilda individens motivation, trivsel, utveckling och attityd osv. I ledarskapsforskningen har det transformerande ledarskapet blivit prototypen för dessa relationsorienterade beteenden.

I metastudien som genomfördes avsåg man att undersöka hur dessa olika typer av ledarskapsageranden relaterade till arbetsteams prestationer. Efterforskningarna resulterade i 50 oberoende studier där ledarskapskvalitet och teamprestationer hade undersökts. Genom att sammanfatta resultaten från dessa kunde ett antal samband undersökas:

(1)  Sambandet mellan uppgiftsfokuserat ledarskap och teameffektivitet

(2)  Sambandet mellan uppgiftsfokuserat ledarskap och teamproduktivitet

(3)  Sambandet mellan uppgiftsfokuserat ledarskap och inlärning i team.

(4)  Sambandet mellan relationsorienterat ledarskap och teameffektivitet

(5)  Sambandet mellan relationsorienterat ledarskap och teamproduktivitet

(6)  Sambandet mellan relationsorienterat ledarskap och inlärning i team.


Resultaten från metastudien visade att både uppgiftsorienterade och relationsorienterade ledarskapsbeteenden var relaterade till såväl teameffektivitet som teamproduktivitet. Relationsorienterade beteenden föreföll dock vara aningen starkare i sitt samband med prestation och visade sig också vara betydelsefullt för graden av inlärning som skedde i teamen.

Det tycks med andra ord vara så att man som ledare har mycket att vinna av att vara både uppgiftsorienterad som relationsorienterad i sitt ledarskap men att man, om man tvingas välja, bör välja att vara relationsorienterad. Ett transformellt ledarskap kan sannolikt vara en god väg att gå!

Befinner du dig i en roll där du förväntas få en arbetsgrupp att prestera eller är du intresserad av att lära dig mer om ledarskap och team? Kolla in utbildningen Att leda team som bygger på forskningen om ledarskap och effektivt teamarbete.  Du hittar mer information om utbildningen här.

Metastudien:

Burke, S. C., Stagl, K. C., Klein, C, Goodwin, G. F., Salas, E. & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The leadership quarterly, 17, 288-307.