Skrotbilarna Gbg AB

När är det dags att skrota bilen?

Blogginlägg   •   Dec 04, 2015 21:13 CET

Vid något tillfälle måste beslutet fattas, även om det för många kan kännas vemodigt att skiljas från en gammal trofast tjänare.Som underlag finns olika parametrar att tillgå.

Många väljer det enklaste alternativet. Efter bilprovningens årliga test har eventuella brister noterats, dessa har bedömts som så allvarliga att de måste åtgärdas med efterkontroll som följd. En auktoriserad verkstad anlitas för att få kostnadsförslag för nödvändiga åtgärder. Dessa kostnader ställs sedan mot inköps pris för motsvarande bil, uppgifter finns i Blocket. Högre kostnad= skrota, lägre kostnad = behåll.

Vad man inte tänker på vid detta tillfälle är eventuella framtida kostnader för lägre allmän kvalitet. Bilprovning utför sin noggranna test ur trafik säkerhets synpunkt och ger en exakt bild ur säkerhetssynpunkt vid den exakta tidpunkten. Detta speglar dock inte bilens totala kvalitetstillstånd. Här finns många faktorer, som kan beräknas eller i bästa fall bedömas utan att åsätta något belopp vid jämförelse vid utbyte av den äldre bilen mot nyare version, där framförallt nya motorer ger revolutionerande förbättringar ur kväve- och koldioxidutsläpp och där bilens livsläng ökar på ett väsentligt sätt.

Vi delar in problemen i miljö- och kvalitetsfrågor, som på något sätt kan utvärderas och läggas till siffror vi fått fram genom bilprovningens resultat. Trots att den äldre bilen är utrustad med katalysator (avgasrenare) avger den mycket höga värden av både kväve och koldioxidutsläpp. Bland annat på grund av ökad effektuttag av motorer, effektivare katalysator, högre ställda krav från olika myndigheter, har biltillverkare lyckats sänka ut- släpps värden markant. Man kan med glädje se, att olika myndigheter idag har kapacitet att avslöja biltillverkarnas eventuella fusk vid certifiering av utsläppsvärden.

Kostnadsbesparingar vad gäller miljöfaktorer är först en betydlig lägre bil-skatt. Den största förbättringen, hänförbar till väsentlig minskad utsläpp av växthusgaser överlåtes för objektiv miljöbedömning. Vi kan förvänta, att politiker snart kommer att kvantifiera utsläppskostnader så att varje individ kan beräkna sin del i komplexet.

Beakta att politikernas framtida miljö kostnadsvapen är koncentrerat till detta område. Kvalitetskostnader kan delas in i planerade stopp (servicetillfällen) och oplanerade sådana. (haveri med troligt verkstadsbesök) Servicekostnader tenderar att öka kraftigt parallellt med bilens körsträcka. Detta kan härledas till att den allmänna kvalitetsnivån naturligtvis är direktberoende av bilens körsträcka. Testresultatet från bilprovningens trafik säkerhets- provning visar inte bilens totala kvalitetsstatus. Detta kan leda till oplanerade stopp.  De oplanerade stoppen är naturligtvis mycket svåra att förutspå men leder i många fall till haverier med höga indirekta kostnader. Trots detta kan den bedömningen vara direkt avgörande vid beslutsfattning. Stoppen kan mycket väl bero på trafiksäkerhetsproblem. Testresultatet från bilprovningen, som inte visar någon anmärkning vid testögonblicket, kan snabbt förändras då kvalitetsnivån på ingående komponent kan ha varit låg. Sådana här händelser inträffar i system där förslitningskomponenter ingår. (ex. bromssystemet) För att undvika sådana problem krävs att specifika system med ingående förslitningsdetaljer frekvent demonteras och berörda komponenter mätes och utvärderas för ett eventuellt utbyte. Den allmänna kvalitetsnivån kan möjligtvis uppskattas då körsträckan ställs mot förväntad livslängd. Detta om bilen följt tillverkarens rekommendation gällande service.

Ett frekvent fel, som troligtvis betingas av hög servicekostnad, är kamremsbrott med följande motorhaveri.  Antingen har bilen gått för långt eller är tiden mellan byten för lång. Då rem materialet inte är åldersbeständigt kan bristning uppstå före rekommenderat byte. Utöver de något svåra subjektiva bedömningarna skall dock kostnads- besparingen som genereras av den högre kvaliteten, beroende på längre livslängd och lägre servicekostnad innefattas i beslutsunderlaget för eventuell skrotning/utbyte.

Om beslut fattas att skrota bilen Göteborg hos en bilskrot i Göteborg har många en rädsla, att bilen hamnar i orätta händer och säljs vidare för att gå i trafik. I branschen finns seriösa och registrerade skrotningsföretag, hämta skrotbilar och. dyl. Företag som garanterar skriftligt med ett mottagningsbevis att bilen verkligen blir sanerad och skrotad efter överenskommelse. De registrerade företagen kan lagföras om inte skrotning av bil fullföljes.