chrissales

När du utreder arbetsklimatet

Blogginlägg   •   Sep 26, 2010 09:29 CEST

I den här kritiken riktad mot en anonym undersökningsgrupp för att underminera felsatsningar i företaget bestämmer sig en av de ledande cheferna att manipulera till ett bättre resultat och lämna ansvaret på den ekonomiska nedgången till arbetarna på golvet. Här har jag anpassat en myndighetsmall som jag tidigare arbetat efter själv för att visa på ett begripligt sätt vad som skulle ha gjorts och varför den utförda utredningen inte gäller!

Kritik

I detta brev kritiserar jag NN och metodvalens följder gällande uppnådd validitet, reliabilitet,

replikation och generaliserbarhet, efter frågor ställda av honom och NN

rörande teamwork och arbetsro på "företaget".

”En chef är en person som kan se en sak från båda sidorna:

från sin sida och från den felaktiga sidan

Det har satsats mycket pengar på förändring inom (FÖRETAGET)

-Därför blev det naturligt att vinkla innehållet i undersökningen

mot ett positivt perspektiv. Det blir också svårt förstå

om det finns några nackdelar med insatserna då alla inblandade

parter enbart ställt sig positiva till detta. Detta får en inverkan på generaliserbarheten

i undersökningen då andra anställda kanske inte har samma positiva

inställning och upplevelser kring utvecklingen.

I denna undersökning, som till viss del var kvalitativ och är baserad på individer,

är det svårt att skapa replikerbara slutsatser, eftersom man

förlitar sig på mätinstrument och procedurer samt respondenternas egna tolkningar.

Den kvalitativa metoden i denna undersökning kan jag ytterligare

kritisera eftersom den till viss del varit subjektiv, det vill säga att undersökningen

har baserats på det ni har ansett varit viktigt och betydelsefullt samt att

det har skapats ett personligt förhållande till ämnet. Detta innebär att resultatets

reliabilitet minskar. Validiteten däremot anser jag är god då syftet

avspeglas i undersökningen.

Ostrukturerade intervjuer kan jag kritisera eftersom det för vår del verkat tidsödande

i och med att respondenterna har fått tillfälle att tala öppet. Detta

har lett till att både replikerbarhet och reliabilitet ifrågasätts i och med att ni ändå

verkat ha missat viktig information eller att personalen inte sagt hela sanningen

vid intervjutillfället. Vidare kan reliabiliteten kritiseras eftersom de anställda

är medvetna om varandra, vilket kan medföra att de personliga relationerna

påverkar informationen. Valet av medarbetare vid intervjuerna kan kritiseras på sätt

att de var handplockade av de delande ledarna. Detta påverkar innehållet i

era svar. De var redan från början positivt inställda till förändringarna och till ledande frågeställare.

Detta kan få till följd att de inte svarar tillförlitligt.

Den ostrukturerade observationen i denna undersökning kan inte bidragit

nämnvärt till vare sig analys eller resultat. Därmed brister validiteten i denna

teknik för datainsamling.

Sekundärdata kan i er undersökning kritiseras utifrån validitetskraven eftersom

andra tankar och åsikter kan ha framkommit om frågeställningen vid det

tidigare undersökningstillfället varit annorlunda. Dessutom kan reliabiliteten i

det material som ni har använt er av som sekundärdata kritiseras då ingen

anonymitet har funnits vid den primära insamlingen. Detta kan ha lett till att

personliga åsikter och värderingar kan ha speglats av den allmänna uppfattningen

då det kan upplevas som känsligt för individer att göra sin röst hörd om

man står för olikartade åsikter.

Mvh Chriss