Yennenga Progress

Nu bygger vi "Den Goda Byn"!

Blogginlägg   •   Maj 30, 2016 16:31 CEST

Med ”Den Goda Byn” presenterar Yennenga Progress en lösning för samhällsutveckling och välfärd i mikroformat. Genom att utveckla och samordna olika verksamheter i lokalsamhället bidrar vi till positivt samhällsbyggande. Yennenga Progress tillför lösningar, kompetens och resurser genom vårt nätverk av företag, organisationer och privatpersoner.

Hur skapas förutsättningar för ett hållbart välfärdssamhälle? Efter över 15 års arbete i byn Nakamtenga har vi formulerat vårt svar på den frågan. Från starten 2001 har verksamheterna vi byggt upp i byn Nakamtenga, på Burkina Fasos landsbygd, skapats utifrån lokal analys och behov av konkreta lösningar för samhällsutveckling. Fokus har legat på utbildning, hälsa och infrastruktur – behov som ett hållbart samhälle bör tillgodose sina medborgare. Detta är verksamheter som i sig själva inte kan bli självbärande ekonomiskt.

Den här typen av samhällstjänster måste finnas i en kontext där vi kan säkerställa långsiktig finansiering utan att vara beroende av trender inom biståndet. Vår lösning på detta är att skapa en struktur för lokal finansiering i kombination med engagemang i Yennenga Progress nätverk globalt.Erfarenheterna från ”Den Goda Byn” kan sedan användas för att skapa fler goda samhällen som på sikt blir självbärande.

När vi för två år sedan, på förfrågan från ungdomsgruppen i Nakamtenga, startade yrkesskolor inom textil, restaurang och byggnation, hände något. Med ett invånarantal på dryga 1500 personer i Nakamtenga med omnejd, som hittills levt så gott som enbart på självhushållande jordbruk, hade vi, i och med de redan befintliga verksamheterna och de nya yrkesskolorna tidvis 70-80 personer med regelbunden lön. Från att ha haft en minimal marknadsplats i byn, vars största omsättning var att sälja lokalt bryggt öl, håller marknaden på att utvecklats till en levande mötesplats med fler aktiviteter. Denna utveckling har skett med en enda pådrivande faktor; en växande lokal köpkraft.

Företagande skapar resurser till den enskilda entreprenören och till familjen och lägger därmed grunden till ett fungerande välfärdssamhälle. Det är inte idéer och drivkraft som saknas för företagsamhet, utan den nödvändiga miniminivå av köpkraft som saknas i områden där befolkningen i stor utsträckning lever på självhushåll och där allt för få har avlönade arbeten. Genom att fortsätta att utveckla yrkesskolorna kan de intäkter som skapas genom att verksamheterna säljer sina tjänster och produkter också generera intäkter till byns skolor, infrastruktur och andra sociala investeringar.

Arbetet är i sin linda och Nakamtenga har många stora investeringar kvar att göra innan befolkningen har sina rättigheter tillgodosedda vad gäller hälsa och utbildning samt möjlighet till egen försörjning. Detta är investeringar som kräver mer än vad yrkesskolorna och de lokala småföretagen kan frambringa, men insikten att det är möjligt, skapar entusiasm, hopp och stolthet. Känslan av värdighet och respekt är lättare att känna om beroendet inte är definitivt. Med Den Goda Byn visar Yennenga Progress att det är möjligt att skapa verkligt långsiktig hållbar utveckling lokalt.