Sveriges Kommuner och Landsting

Nu utvecklar vi socialtjänsten

Blogginlägg   •   Feb 10, 2011 08:05 CET

Ambitionen att utveckla en starkare kunskapsbas och en effektivare socialtjänst är inte ny. Nytt är dock vår gemensamma slutsats att staten och huvudmännen tillsammans behöver formulera långsiktiga mål och strategier, skriver Anders Knape och barn- och äldreminister Maria Larsson.

Socialtjänsten ger stöd till personer i utsatta situationer. De som får hjälp av socialtjänsten befinner sig ofta i utsatta situationer. Det kan vara barn och ungdomar, äldre, personer med missbruksproblem, personer med funktionsnedsättning eller brottsoffer.

Socialtjänstens insatser utgör några av de mest ingripande som samhället förfogar över. Ändå har kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten ofta varit outvecklad. Vår utgångspunkt är att de mest utsatta grupperna i samhället ska få insatser som är av god kvalitet och som bygger på bästa, tillgängliga kunskap.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är överens om att det finns ett stort behov av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Vi har därför nu enats om nationella insatser under 2011 för att stödja en strategisk utveckling inom socialtjänstens område. Totalt avsätts 376 miljoner kronor inom ramen för två gemensamma överenskommelser.

Tillsammans stödjer vi kommuner och landsting i deras arbete med att bygga upp regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling. Dessa ska bidra till att alla kommuner får del av ett kvalificerat stöd för att skapa en evidensbaserad praktik. Regionala utvecklingsledare ska stödja spridning och implementering av kunskap inom socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården. Detta blir en treårig satsning för kunskapsbyggnad.

En växande del av socialtjänsten utförs av privata eller ideella utförare. Det är en glädjande utveckling som har lett till en ökad valfrihet för många människor. Det är viktigt att även alternativa utförare involveras i utvecklingsarbetet.

Att alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle är en viktig fråga för kvalitet och säkerhet ur ett individperspektiv. Därför fortsätter vi att stödja kommunernas och landstingens arbete med att skapa en bra informationshantering.

Vi är vidare överens om en fortsättning när det gäller prestationsbaserat statsbidrag för insatser till äldre. Under förra året inleddes ett treårigt utvecklingsarbete som syftar till att stödja kommuner, landsting samt alternativa utförare i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre.

Kommunerna får prestationsersättning för deltagande i kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret. För 2011 avsätts 121 miljoner kronor för ett ökat engagemang i dessa register på äldreområdet. Detta ger ett aktivt förbättringsarbete för att förebygga fallolyckor, undernäring, trycksår samt ökar kunskapen om exempelvis smärtlindring i livets slutskede.

Ambitionen att utveckla en starkare kunskapsbas och en effektivare socialtjänst är inte ny. Nytt är dock vår gemensamma slutsats att staten och huvudmännen tillsammans behöver formulera långsiktiga mål och strategier. Och att i årliga överenskommelser konkretisera insatser för att nå dessa målsättningar. Detta kräver i sin tur ett starkt engagemang hos huvudmännen, liksom ett strategiskt utformat stöd från staten.

Maria Larsson, barn- och äldreminister (KD)
Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln har publicerats i Dagens Samhälle, 2011-02-10