Ostkusthamnar i samverkan

​Överflyttningspotentialen underskattad i Trafikanalys rapport

Blogginlägg   •   Nov 01, 2016 10:18 CET

Enligt en rapport från Trafikanalys om godstransporter i Sverige är sjöfartens avlastningspotential endast 8 % från de tunga lastbilarna. Ostkusthamnar i samverkan ställer sig frågande till dessa slutsatser.

Enligt rapporten Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys ärendast 8 % av det gods som transporteras inrikes med lastbil aktuellt för en överflyttning till järnväg eller sjöfart. Resterande 92% av godset transporteras för kort väg för att kunna lyftas över till hållbarare transportmedel. I rapporten skriver Trafikanalys:

”Endast 8 % (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil transporteras längre än 300 kilometer, ett avstånd som anses konkurrenskraftigt för att åstadkomma en överflyttning till järnväg eller inrikes sjöfart. […] Mindre än 10 % får därmed anses utgöra den godsmängd som möjligen kan komma ifråga att för en överflyttning från tunga lastbilar.”

Enligt den tillhörande underlagsrapporten Godstransportflöden – Analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014 utgår Trafikanalys rapport från följande grunddata:

  1. Lastbilsundersökningen, en urvalsundersökning där enkäter skickades ut till svenska åkare och som rörde 12 000 svenskregistrerade fordon under åren 2012-2014. Det betyder att den utlandsregistrerade trafiken ej finns med i den undersökningen. Ett visst motstånd att fylla i enkäten noterades mot slutet där åkarna rapporterade stillestånd för att slippa svara.
  2. Trafiken med utlandsregistrerade bilar i Sverige fås via EU från respektive EU- och ESS-lands interna lastbilsundersökningar som kan variera stort i kvalitet. Det finns ingen drivkraft att rapportera trafik som sker utan tillstånd eller utanför givna cabotageregler. Lastbilar som är registrerade utanför EU (som exempelvis ryska fordon) omfattas ej. Trafikanalys säger själva i sin rapport att mycket tyder på att uppgifterna är underskattade.

Vår erfarenhet av förarbunden godstrafik med tung lastbil är att föraren och/eller åkeriet optimerar sin körning genom att hämta och lämna gods vid terminaler längs den huvudrutt som fordonet är planerat för. Det innebär exempelvis att en långresa med svenskregistrerad bil från Trelleborg till Sundsvall sannolikt kommer att gå in i ett antal terminaler längs vägen. Resan, som i sin helhet är på 1018 km enkel resa, kommer att rapporteras som ett antal kortare resor där varje delresa sannolikt är mindre än 300 km. Om resan i stället sker med ett utlandsregistrerat fordon så är osäkerheten stor om den överhuvudtaget kommer med i statistiken.

Ostkusthamnar i samverkan arbetar efter idén att rorofartyg kan ta både trailers och bil med släp utan förare mellan kontinenten och upp längs ost- och norrlandskustens hamnar. Effekten av ett sådant trafikupplägg är helt annorlunda än det traditionella. Det långväga godset kommer att lyftas av vägen och köras på fartyg och det kortväga kommer att gå på väg. Trafikanalys har inte analyserat den typen av frågeställningar.

Myndigheten har i sin slutsats inte värderat vad en förändrad ekonomisk styrning skulle kunna ge för effekter på fördelningen av gods mellan trafikslagen. Trafikanalys ger också felaktigt bilden av att man vet hur godset förflyttas inom landet. Det enda man något sånär vet är hur de svenskregistrerade (och i viss mån även de utlandsregistrerade) bilarna rör sig, inte deras gods.

Trafikanalys slutsats äger därför liten giltighet och är sannolikt felaktig.

Definitioner:

Inrikes transporter är sådana som inom riket. Sjöfart mellan svenska hamnar. Med tåg på järnväg eller bil på väg inom Sverige.

Utrikes transporter är sådana som lämnar landet. Sjöfart som passerar den svenska territorialgränsen till sjöss. Bil eller tågtransporter som passerar svenska gränsen via bro eller annan landförbindelse. Lastbil och tåg på roro-fartyg räknas in under sjöfart.