Sveriges Kommuner och Landsting

Paragrafrytteri tvingar äldre att flytta

Blogginlägg   •   Okt 31, 2012 08:43 CET

Arbetsmiljöverkets rigida inspektioner av äldreboenden tvingar fram evakueringar över hela landet. I processen drabbas äldre hårt av omilda flyttar och fyrkantiga, byråkratiska beslut. Det skriver ansvariga äldreomsorgspolitiker i Stockholms stad och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nyligen arrangerades Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm. Där redovisades resultatet av myndighetens landsomfattande inspektioner som handlar om samverkan för att förebygga skador och ohälsa. Vad som inte redovisades är hur myndighetens orimliga regeltillämpningar under året inneburit tvångsevakueringar av tusentals äldre människor från äldreboenden i Sveriges kommuner.

Debatten om omvandlingar av servicehus till trygghetsboenden i svenska kommuner, inte minst i Stockholm, har varit ständigt återkommande de senaste åren. Vi har kunnat ta del av många beskrivningar av den otrygghet som de äldre upplever när servicehus läggs ned. Anledningarna till varför detta skett har dock inte diskuterats lika ingående. I flera av de fall som förts fram i media handlar det om att Arbetsmiljöverket vid sina inspektioner ansett att badrummen på servicehusen är för små för att personalens arbete ska kunna utföras på ett tillräckligt bra sätt. Som en följd av detta har Arbetsmiljöverket beslutat att verksamheten inte kan fortsätta drivas om inte badrummen byggs om. Bara i Stockholms stad riskerar kommunen viten på flera miljoner kronor om inte badrummen i äldreboenden byggs om på exakt det sätt och efter det tidsschema som Arbetsmiljöverket begär. Liknande exempel finns för närvarande till exempel i Älvkarleby kommun.

Om servicehus i stället omvandlas till trygghetsboende behöver de äldre inte flytta eftersom det då räknas som arbete i den äldres hem och inte som arbete på en arbetsplats. Detta trots att samma arbete utförs på samma plats och samma människor bor kvar. Det här är ett konkret exempel där utövandet av byråkrati i en statlig myndighet allvarligt ställer tillvaron på ända för ett stort antal äldre, som minst av allt på ålderns höst vill flyttas omkring mellan olika boenden.

I nuläget riktas alltför mycket av fokus kopplat till arbetsmiljöproblemen i vården på just diverse utrymmens storlek. Arbetsmiljöverket kräver ett fritt arbetsutrymme om minst 0,8 meter vid sidan av toalettstolen och 1,3 meter framför toalettstolen. Viten utdöms på flera äldreboenden för att några centimeter saknas. Badrum och hela boenden byggs om för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav, men blir arbetsmiljön bättre? Flera av de medarbetare vi talat med, på boenden som dömts ut, ser det som problematiskt att de äldre behöver flytta och att verksamheten hotas av nedläggning. Vi undrar vad Arbetsmiljöverket baserar sina krav på?

Få fullskalestudier har gjorts för att mäta den yta som behövs för att utföra ett bra arbete på äldreboenden. Endast en dokumenterad studie har gjorts. Denna genomfördes 1979 av Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut. Institutet är numera nedlagt. På de över trettio år som gått sedan studien genomfördes har mycket skett som ändrat förutsättningarna radikalt. Nya hjälpmedel har utvecklats för att underlätta personalens arbete och öka säkerheten för den som förflyttas. Numera finns mobila liftar och de flesta vård- och omsorgsboenden har takliftar monterade.

Som huvudmän och arbetsgivare anser vi att kraven på en bra arbetsmiljö alltid måste balanseras mot de krav som ställs på verksamheten enligt annan lagstiftning. Bra arbetsvillkor för medarbetare ser vi som förutsättning för att arbetet ska kunna ske på ett tryggt sätt som säkerställer kvalitén på omsorgen för de som behöver den.

Vi vet att det finns en önskan att Arbetsmiljöverket, i stället för att fokusera på stelbenta vitesförelägganden som SKL ser gäller både kommunerna och landstingen, borde lägga mer krut på att ge råd och tips om hur olika arbetsmiljöproblem ska lösas. Det råder inget tvivel om att äldreboenden i många fall behöver moderniseras och rustas. Det arbetet pågår för fullt såväl i Stockholm som i andra delar av landet. Men parallellt med detta pressar Arbetsmiljöverkets krav fram ombyggnationer enligt en standard fastslagen på 1970-talet. Detta beskär kraftigt kommunernas möjligheter att planera långsiktigt och verkligen bygga de bostäder som behövs för framtiden.

I Norge pågår också en debatt kring badrummens storlek. Helsodirektoratet, Norges motsvarighet till svenska Socialstyrelsen, har i ett brev till det norska byggtekniska rådet ansett att kravet på badrummens storlek bör revideras och inte vara ett absolut krav. I vissa fall anser man att små badrum kan vara att föredra eftersom det då, både för boende och hemtjänstens medarbetare, finns väggar att lättare hålla sig i och luta sig mot. I ett stort badrum kan fallolyckor bli både vanligare och allvarligare. Norska Helsodirektoratet anser att det är viktigt att de äldres vilja att, så långt det är möjligt, klara sina egna toalettbestyr respekteras. Ett perspektiv som helt och hållet saknas i Sverige.

Arbetsmiljöverket måste börja ta hänsyn till de individer som bor i de fastigheter som döms ut av arbetsmiljöskäl. Det är viktigt att i första hand betrakta servicehus och vård- och omsorgsboenden som de äldres hem och det måste finnas oerhört starka skäl för att flytta människor från sina hem. Detta är en grundsyn vi, som företrädare för Stockholm stad och SKL, ställer oss bakom.

Arbetsmiljöverket måste genast ompröva sin tolkning av dagens regler. Flera kommuner vittnar att samtal med Arbetsmiljöverket på tjänstemannanivå ofta inte resulterat i någonting, så även i Stockholm. Vi vill därför lyfta debatten politiskt för att få till en ändring. Varje dag hamnar äldre och deras anhöriga i kläm när onödiga och tärande tvångsförflyttningar sker, både i Stockholm och i resten av landets kommuner.

Anders Knape
Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Joakim Larsson
Äldreborgarråd och ordförande i äldrenämnden i Stockholms stad

Helen Jäderlund Eckardt
Gruppledare i äldrenämnden i Stockholms stad

Madeleine Sjöhage
Gruppledare i äldrenämnden i Stockholms stad

Ewa Samuelsson
Biträdande socialborgarråd

Olle Andretzky
gruppledare äldrecentrum i Stockholms stad

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Debattartikeln har publicerats i Dagens Nyheter, 2012-10-30.