Defendor AB

Polismyndighetens rapport om skjutvapenanvändning

Blogginlägg   •   Jan 29, 2016 11:14 CET

Polismyndighetens analys och rapport avseende "Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder" har nu färdigställts och offentliggjorts.

Polisen har gjort en mycket ambitiös och omfattande analys av såväl dagens våldsanvändning, hotbildsutveckling, elchockvapnens funktion, medicinska aspekter och internationella erfarenheter.

Polisen har som en del av analysen studerat andra länders beväpning och funnit att elchockvapen minskar våldsanvändningen och reducerar skador, både på poliser och motparten. Polisen har även begärt och fått en rapport från KI om hur elchockvapen fungerar ur ett medicinskt perspektiv. Professor Mårten Risling har levererat en klargörande rapport som pekar både på fördelar och nackdelar vid användning av elchockvapen relativt andra tvångsmedel samt medicinska risker. Prof Risling gör bl.a. följande bedömning:

"Användning av TASER förefaller att vara ett säkrare alternativ än traditionella skjutvapen vid omhändertagande av förvirrade, aggressiva och beväpnade personer. Med kännedom om riskfaktorer för skada och dödsfall, så bör man med goda regler för träning, insats och uppföljning kunna reducera riskerna vid användning."

Vi rekommenderar var och en som är intresserad av ämnet att studera rapporten, bilagd detta blogginlägg. Vi avrundar med att citera en av förstudiens slutsatser:

"8.7.5 Slutsatser

Sammantaget är förstudiens slutsats att ett införande av elchockvapen har förutsättningar att minska antalet dödsfall i samband med polisingripanden eller åtminstone motverka en eventuell ökning samt minska antalet skador både på poliser och motpart. Mot bakgrund av de begränsningar som trots allt finns med elchockvapen och betydelsen av användarens förtroende för vapnet är förstudien av den uppfattningen att innehållet, inriktningen och genomförandet av grundutbildning och fortbildning i användandet av vapnet kommer vara ytterst avgörande för om den eftersträvade effekten kommer uppnås eller inte.

Ett införande måste också föregås av tydliga instruktioner för användandet, som kan föras ut genom utbildningen av användarna.

Det är vidare förstudiens uppfattning att ett införande måste ske brett inom verksamheten för att finnas till hands vid de trots allt tämligen få tillfällen då poliser annars använder skjutvapen. I praktiken innebär det att varje polisman som utför ingripanden behöver ha ett elchockvapen eller åtminstone att ett vapen finns i varje patrull."