MKFC Cloud Campus

Rättsosäkerhet i den fria folkbildningen, MKFC drabbas

Blogginlägg   •   Okt 15, 2010 13:52 CEST

Ska folkhögskolan fortfarande vara en museal katederskola när dagens barn börjar bli vuxna? I så fall är skolformen död för alla utom för eventuella överlevare i Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med stor ekonomisk makt och med mydighetsansvar. Dock finns inte, som normalt hos myndigheter, rätten att överklaga beslut. Och nu märker vi på MKFC av rättsosäkerheten mer än någonsin!

Fördelningen av statsbidrag är för vår skolas del djupt orättvis. Enligt ett nytt förslag kommer just vår skola att drabbas ännu hårdare. Bl a föreslås att ett speciellt schablonbidrag för invandrare tas bort. Vår skola startade i Rinkeby/Tensta och har alltid haft den etniska mångfalden som bas och profil.

Statsbidragens utformning är redan idag djupt orättvis och missgynnar MKFC Stockholms Folkhögskola. Normalt för alla andra skolor täcker statsbidragen 80-100% av deras hela verksamhet mätt i antal deltagarveckor.

I vårt fall är kostnadstäckningen långt utanför den ramen, och ger oss betalt för bara drygt 30% av den verksamhetsvolym vi skapar.

Som exempel kan nämnas att en skola med ca 12500 deltagarveckor fick nästan 16 miljoner i statsbidrag 2009, medan MKFC med 15500 deltagarveckor bara fick knappt 7,3 miljoner. Så har det varit från den dag vi startade, och den här behandlingen har aldrig kunnat förklaras för oss.

Under senare år har vi övergått helt till en e-lärande-folkhögskola på grund av de stora fördelar det ger (mer verksamhet för pengarna, bättre kvalitet, ytterst få avhopp, individuell anpassning, klimatsmart mm).

Men orättvisan har funnits under hela MKFC:s historia, även när vi arbetade traditionellt i klassrum. Vår personalgrupp har alltid bestått av mer än tio nationaliteter och andelen studerande med invandrarbakgrund har varit mycket stor. Detta har färgat vårt sätt att forma verksamheten även till nya svenskars behov och till dagens samhälle. Det är möjligt att diskrimineringen mot oss tar sin början just i detta.

Nu vill Folkbildningsrådet, trots den genomgripande digitaliseringen av samhället, begränsa möjligheten för folkhögskolorna att arbeta med distansstudier, genom att inte tillåta mer än max 50% av verksamheten på distans. Man anför inga argument utan slår bara fast att ”folkhögskolans pedagogiska, sociala och kulturella uppdrag” inte kan fullgöras genom enbart distansstudier.

Den allmänna utvecklingen inom utbildning, nationellt som globalt, visar på en språngartad tillväxt av lärande via internet, mobilen och sociala medier, både i  informellt lärande och i organiseringen av utbildningar och skolor. Framstående forskare inom området hjärna och lärande, här i Sverige t ex Martin Ingvar, visar överväldigande belägg för att traditionell klassrumsundervisning inte svarar upp mot de möjligheter som nu finns för ett motiverande och effektivt lärande.

Även om avsikten är att försöka kväva MKFC är frågan mycket större än så. Ska en grupp människor ur en äldre generation egenmäktigt få driva igenom ett regelverk som inte tar hänsyn till folkbildningens roll och möjligheter i dagens och morgondagens verklighet?

Vi brinner för folkhögskolan och dess möjligheter och vill att den ska få utvecklas med sin tid – inte att den alltmer ska marginaliseras och mista sin samhällsfunktion. Folbildningsrådets förslag till bl a strypning av e-lärandet och avskaffat stöd för invandrare kommer, om det genomförs, att få stora effekter för svensk folkhögskola under många år framåt.

På sikt borde man överväga att antingen helt avskaffa Folkbildningsrådet eller omvandla det till en traditionell myndighet. Idag präglas situationen av godtycke och rättsosäkerhet. Inte bra!