Socialdemokraterna i Uppsala

S ställer sig bakom LOV – med skärpta kvalitetskrav

Blogginlägg   •   Okt 01, 2013 11:42 CEST

Onsdagen den 2 oktober fattar Äldrenämnden beslut i frågan om att upphandla vårdboenden enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialdemokraterna kommer att ställa sig bakom ett införande av LOV för vårdboenden, men föreslår att kraven på kvalitet och ekonomiska garanter skärps. Socialdemokraterna föreslår också att kommunen ska ta fram en långsiktig planering av nya vårdboenden som möjliggör en drift i kommunal regi eller upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Vi socialdemokrater ställer oss positiva till att privata såväl som offentligt drivna utförare är med och bidrar till en äldreomsorg av högsta kvalitet i Uppsala kommun. Genom att upphandla vårdboenden enligt Lagen om valfrihetssystem så möjliggör vi valfrihet för den enskilde, långsiktiga avtal med utförarna och en konkurrens som bygger på kvalitet och inte pris, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Vi ser flera fördelar med LOV. Men till skillnad från den borgerliga majoriteten vill vi inte iskallt räkna med att privata utförare kommer att etablera boenden i den takt som Uppsala kommun behöver. Det ökande antalet äldre kräver att kommunen tar ett fortsatt ansvar för att planera för nya boenden. Vi ställer också högre kvalitetskrav på de upphandlande boendena i form av bättre bemanning, ökad social samvaro och bättre ekonomiska garanter, säger Caroline Andersson, 2e vice ordförande äldrenämnden (S).

Bakgrund till äldrenämndens beslut och Lagen om valfrihetssystem:

Onsdagen den 2 oktober ska äldrenämnden fatta beslut om att upphandla vårdboenden enligt Lagen om valfrihetssystem. Upphandlingsmodellen innebär att nämnden fastställer ett förfrågningsunderlag som utförare kan svara på löpande. Privata såväl som offentligt drivna utförare kan fritt etablera vårdboenden i Uppsala kommun så länge de svarar mot de kvalitetskrav som nämnden ställer.

Till skillnad från Lagen om offentlig upphandling (LOU), där endast en utförare kan vinna ett anbud, kan alla utförare som uppfyller kraven etablera sig.

Till skillnad från LOU, där utföraren bestämmer priset för driften genom vinnande anbud, innebär LOV:en att äldrenämnden sätter ett fast pris som ersättning till samtliga utförare. Detta möjliggör för utförarna att konkurrera om kvalitet istället för lägsta pris.

Till skillnad från LOU, där en upphandling av driften måste ske vart tredje eller sjätte år, innebär LOV att avtal kan förlängas löpande med utförarna. Det innebär att utförare som sköter sitt uppdrag på ett bra sätt får vara kvar och att trygghet i form av kontinuitet för de boende består.

Inom kommunen kommer boenden som upphandlats enligt LOU fortsatt bedrivas enligt LOU. Endast boenden som är ramavtalsupphandlade eller där utförare etablerar ett nytt vårdboende kan komma i fråga för LOV.

Redan idag kan äldre som beviljats ett beslut om en plats på ett vårdboende välja vårdboenden. När ansökan har beviljats kan man ställa sig i kö till tre olika boenden, utan rangordning. Den sökande får en plats på något av de tre valda boenden som först kan erbjuda plats. Får man inte sitt förstahandsalternativ kan man välja att stå kvar i kön och flytta tills en plats på det föredragna boendet blir ledigt. LOV:en ändrar inte på detta förhållande. LOV:en innebär att vårdboenden upphandlas på ett nytt sätt som möjliggör fler alternativa utförare och bättre förutsättningar för kvalitet i vården och omsorgen.

Socialdemokraternas yrkanden i korthet:  

  • att införa LOV i särskilt boende,
  • att ge kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för fortsatt försörjning av vårdboenden i egenregi eller upphandlade enligt LOU*,
  • att ge HVK i uppdrag att utreda behovet av att stärka individens stöd att välja genom införandet av en valfrihetslots eller förbättrat beslutsstöd till biståndshandläggarna**,
  • att anta förfrågningsunderlag för godkännande av utförare med nedanstående revideringar/tillägg***,
  • att ge HVK i uppdrag att utreda möjligheten att i kommande revideringar av förfrågningsunderlag begära depositionsavgift för ekonomisk kompensation vid fall av konkurs****.


* Om utförarna inte väljer att etablera sig enligt LOV anser socialdemokraterna att det är av yttersta vikt att äldrenämnden fortsätter att planera för framtaganden av vårdboenden som kan drivas i egen regi eller upphandlas enligt LOU. Plan- och byggprocesserna är långsamma i Uppsala och det kan ta tid att få fram nya boenden om det visar sig att de privata utförarna väljer att inte ingå LOV-avtal i den utsträckning som behövs. Kommunen måste aktivt reservera tomtmark och verka för möjligheten att ingå egna hyresavtal med byggentreprenörer.

** Socialdemokraternas bedömning är att många äldre försöker få svar på sina frågor via biståndshandläggaren när de ska välja utförare. Handläggarens roll att ge information kan dock vara komplicerad och får inte motverka konkurrensneutraliteten mellan utförarna. Vi vill att kontoret utreder behovet av att införa en ”oberoende” valfrihetslots eller att utveckla bättre beslutsstöd som biståndshandläggarna kan använda för att guida den enskilde i valet. Förslaget syftar till att öka möjligheten för den enskilde individen att få råd, stöd och guidning att göra ett val som känns tryggt och medvetet.

*** Socialdemokraterna ställer skärpta krav på förfrågningsunderlaget i form av exempelvis krav på närvaro av sjukgymnaster och arbetsterapeuter minst 10 timmar i veckan, möjlighet till individuell social aktivitet minst 2 timmar i veckan, meddelarfrihet för personalen, och krav på varsel om eventuell konkurs.

**** Socialdemokraterna menar att det är rimligt att utförare som eventuellt går i konkurs får bära kostnaden för de resurser som tas i anspråk för att exempelvis ordna nya boenden, informera om situationen m.m. Vi vill att äldrenämndens förvaltning utreder möjligheten för äldrenämnden att begära en depositionsavgift ifrån utförare som väljer att etablera sig i kommunen. Depositionsavgiften tecknas in om utföraren går i konkurs och ska täcka äldrenämndens utgifter för administration och handläggning av konkursärendet.  Liknande exempel finns för industrier som får betala en depositionsavgift för miljösanering i de fall de lämnar en fastighet inom kommunen.

Kontakt:
Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66

Caroline Andersson, 2e vice ordförande Äldrenämnden (S)
Mobil 076-137 78 79