If Skadeförsäkring

Så kan Sverige klimatanpassas – Ny rapport från SMHI

Blogginlägg   •   Mar 06, 2015 13:23 CET

Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det är huvudslutsatser i en ny SMHI-rapport som presenterar en rad förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i fortsättningen. If och andra försäkringsbolag har bidragit till rapporten avseende näringslivets roll i klimatanpassningarbetet.

När klimatet förändras påverkas människor och deras egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet, vilket gör att såväl myndigheter, kommuner, företag som enskilda fastighetsägare måste agera. Ökade problem med översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad Sverige behöver rustas för.

Viktiga slutsatser i utredningen

Utredningens viktigaste slutsatser för fortsatt arbete är att lagar och regler behöver ses över, och även att roller och ansvar, liksom strategier och mål, måste göras tydliga. Det behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området. Finansieringsfrågor bör också ses över.

En nationell strategi föreslås

Andra förslag i rapporten handlar exempelvis om att stärka kommunernas arbete med klimatanpassning. Kommunerna föreslås få mer resurser. En utredare bör ta fram förslag på hur detta kan kombineras med längre ansvarstider vad gäller skadeståndsansvar för översvämning, ras, skred och erosion. Även möjligheten till nationell styrning när det är av riksintresse bör utredas.

Länsstyrelsernas uppdrag att samordna klimatanpassning regionalt föreslås bli permanent, liksom att SMHIs nationella kunskapscentrum för klimatanpassning får långsiktig finansiering. Utredningen föreslår också att regeringen tar fram en nationell strategi.

Miljöministern kommenterar

”SMHIs rapport belyser bland annat vikten av att tydliggöra roller och ansvar i samhället, tillgängliggöra den kunskap som finns och anpassa lagar och regelverk. Rapporten kommer att bidra till att utveckla det nationella arbetet med klimatanpassning. Regeringen och Regeringskansliet ska nu analysera SMHI:s rapport och se vilka bedömningar och förslag som myndigheten gör för anpassning i olika delar av samhället.”

If delar i hög grad utredarnas slutsatser som bla går ut på att mer förebyggande klimatanpassning visserligen kommer att kosta mer pengar, men att det är samhällsekonomiskt lönsamt – eftersom klimatorsakade olyckor, såsom översvämningar och stormskador, annars kommer att kosta så mycket mer.