Sveriges Kommuner och Landsting

Satsningen på psykiatrin fortsätter – ny överenskommelse

Blogginlägg   •   Maj 25, 2012 10:37 CEST

SKL och staten tecknar en ny överenskommelse om gemensamma insatser inom psykiatriområdet. Överenskommelsen presenteras idag av socialminister Göran Hägglund och SKL:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Syftet med satsningarna är att stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och kommunerna.

Psykisk ohälsa har blivit något av det moderna samhällets farsot. En av fyra svenskar drabbas någon gång i livet. Det kan handla om ångest, depressioner eller självmordstankar. För många är det övergående, men för andra utvecklas problemen till livslånga följeslagare. Den psykiska ohälsan är dessutom fortfarande ofta belagd med skam, vilket gör att många anser sig behöva dölja problemen för sin omgivning. Därmed förblir många psykiska åkommor olösta, helt i onödan.

Därför satsar regeringen nu 870 miljoner kronor per år under perioden 2012-2016 för att förebygga psykisk ohälsa och att förbättra vård och omsorg för dem som redan drabbats. Det är en fortsättning på den stora psykiatrisatsningen, där regeringen sedan den tillträdde har skjutit till 3,7 miljarder kronor.

En viktig del av den kommande insatsen är en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som sluts i dag. Regeringen och SKL har under de senaste fem åren tillsammans arbetat för att förbättra vården för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Tillsammans har vi åstadkommit flera förbättringar. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin har ökat. Kompetenssatsningar har gjorts på vårdpersonalen. Nya metoder har införts för att förebygga ohälsa.

Men vi är inte nöjda utan fortsätter vårt arbete för att ytterligare höja kvalitén på vård och omsorg för dem som har drabbats av psykisk ohälsa.

Kroppslig ohälsa var industrisamhällets stora utmaning. På den punkten har det skett enorma förbättringar. Vår tids utmaning är i stället den höga psykiska ohälsan, inte minst bland ungdomar. Psykiatriska diagnoser är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning; svaren på hälsoenkäter och mönstret i läkemedelskonsumtionen pekar dessvärre i samma riktning.

Både regeringen och SKL har tagit fram långsiktiga handlingsplaner mot psykisk ohälsa. Regeringen har presenterat arbetets inriktning i handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012-2016. Både regeringens och SKL:s handlingsplan prioriterar främst två grupper: Dels barn och unga som ligger i farozonen för att drabbas av psykisk ohälsa, dels personer som redan har svåra psykiatriska problem.

Syftet med dagens överenskommelse mellan regeringen och SKL är att stärka och intensifiera utvecklingsarbetet i landstingen och kommunerna. Strategin inkluderar god tillgänglighet, bättre samordnade vård- och stödinsatser som samtidigt är mer anpassade till individens behov. Jämförelser av resultat och innovativt utnyttjande av ny teknik är också viktiga punkter i överenskommelsens åtgärdsprogram.

En viktig nyhet är att Socialdepartementet och SKL skapar en gemensam samordningsfunktion för att förbättra samordningen och mer effektivt stödja utvecklingsarbetet på lokal, regional och nationell nivå. Detta ska ske i nära samverkan med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga. Samordningsfunktionen kommer att följa och stödja utvecklingsarbetet i samråd med myndigheter som berörs. Den nationella samordningsfunktionen kommer från statlig sida att ledas av Anders Printz, idag avdelningschef vid Socialstyrelsen. Motsvarande roll hos SKL får Ing-Marie Wieselgren, som redan idag arbetar där med psykiatrifrågor.

Regeringen och SKL tar tillsammans ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla berörda aktörer ska kunna utveckla sina verksamheter. Målet är lättillgängliga insatser och goda resultat. Vi ser det som ett gemensamt ansvar att förbättra vård och omsorg för den som drabbats av psykisk ohälsa. Det är naturligtvis ett gemensamt moraliskt ansvar, men även en klok framtidspolitik. Den psykiska ohälsan för med sig kostnader av alla slag, mänskliga såväl som ekonomiska. Kan vi minska dem har vi sparat oss alla både lidande och pengar. 

Anders Knape

ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Göran Hägglund
socialminister