Sveriges Kommuner och Landsting

Sverige långt ifrån jämställt

Blogginlägg   •   Mar 08, 2013 11:03 CET

Jämställdheten i arbetslivet måste öka på alla plan om vi ska kunna bygga ett gott samhälle, ta vara på människors kompetens och klara framtidens utmaningar, skriver regeringens delegation för jämställdhet i arbetet.

Trots att sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög och såväl barnsomsorg som föräldraförsäkringen är väl utbyggda ser verkligheten mycket olika ut för män och kvinnor i Sverige.

Att kvinnor, i genomsnitt, utför mer av det obetalda arbetet i hemmet och har lägre löner än män är ingen nyhet.

Det är också välkänt att tre gånger så många kvinnor som män arbetar deltid, liksom att kvinnor tar ut 78 procent av föräldraförsäkringen. Men hur många vet att skillnaden i obetalt hemarbete mellan en genomsnittlig kvinna respektive man uppgår till sju arbetsveckor per år? Och hur många tänker på att effekten av deltidsarbete och föräldraledighet gör att livslönen blir 3,6 miljoner lägre för en genomsnittlig kvinna än en genomsnittlig man?

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet har fått regeringens uppdrag att samla in och sprida kunskap om, samt lämna förslag som ökar jämställdheten i arbetslivet. Vårt uppdrag är både svårt och angeläget. Svårt eftersom arbetslivet även påverkas av utbildningsval, familjesituation och hälsa och angeläget eftersom arbetslivet fortfarande finns stora skillnader mellan kvinnor och män. Att Sverige är ett av världens mest jämställda länder och att kvinnor och män, rent teoretiskt, har samma möjligheter att själva forma sina liv och utveckla sin potential betyder inte att vi kan slå oss till ro.

Majoritet i låglöneyrken
Sveriges officiella statistik visar att män och kvinnor fortfarande gör olika utbildnings- och yrkesval. Även om könsfördelningen i olika yrken blivit jämnare arbetar fortfarande bara en av åtta i yrken med en jämn könsfördelning. Drygt 80 procent av alla män, jämfört med 52 procent av alla kvinnor, arbetar i privat sektor. Kvinnor är i majoritet i ett antal låglöneyrken såsom handeln, hotell & restaurang och vård & omsorg. Fler män än kvinnor har höga och väl avlönande positioner, inte minst inom den privata sektorn.

Antalet kvinnor som äger och driver företag ökar, men fortfarande är endast en knapp tredjedel av Sveriges företagare kvinnor. Även detta hänger ihop med att kvinnor mer sällan än män har tillgång till kapital och kontakter som är viktiga som företagare.

En konsekvens av den segregerade arbetsmarknaden är löneskillnaden mellan kvinnor och män, som uppgår till 14,1 procent. Beräknat på en medellön och adderat över ett arbetsliv innebär det, under förutsättning att alla jobbar heltid, att en löneskillnad mellan en genomsnittlig kvinna respektive man på två miljoner kronor.

Stor effekt på pensionen
Att var tredje kvinna jobbar deltid, kombinerat med kvinnors lägre sysselsättningsgrad har stora effekter på pensionerna, och en betydligt större andel av alla kvinnor riskerar att få garantipension, för närvarande 7 800 kr per månad.

I delegationen tror vi att det är ganska få som vet att skillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande är så stora och att det är svårt för enskilda individer att se konsekvenserna av sina beslut. Skillnaderna gör oss också bekymrade ur ett samhällsperspektiv.

Sverige står inför stora utmaningar. Det handlar både om en ökad globalisering och om en åldrande befolkning. Det är vår övertygelse att arbete är grunden för välfärd och utveckling. För att klara utmaningarna måste vi ta vara på och vårda det här landets viktigaste resurs – dess människor. Det handlar både om människors kompetens och arbetsförmåga. Vi vill att alla ska kunna arbeta, utvecklas och hålla ett helt arbetsliv. Förutsättningarna för det ökar om vi skapar en arbetsmarknad som är anpassad efter alla människors förutsättningar, oavsett kön.

Ett mer jämställt arbetsliv bidrar till ett mer jämställt familjeliv, vilket även påverkar nästa generation. Om en förälder, men inte den andra, jobbar deltid för att hinna hämta på förskolan, laga mat och tvätta påverkar det barnens uppfattning om vem som kan göra vad.

Vi är tolv personer med olika erfarenheter och åsikter som delar övertygelsen om att jämställdhet i arbetslivet måste öka på alla plan om vi ska kunna bygga ett gott samhälle, ta vara på människors kompetens och klara framtidens utmaningar. Det handlar inte om att alla människor ska bli likadana och göra samma sak, det handlar om att alla människor, oavsett kön, ska ha lika möjlighet att utveckla sin potential. Vi tror inte att det är enkelt – men vi tror att det är möjligt.

Mikael Sjöberg
generaldirektör Arbetsmiljöverket, ordförande i Delegationen för jämställdhet i arbetet

Anders Knape

Ordförande, Sverige Kommuner och Landsting

Lena Abrahamsson
professor arbetsvetenskap Luleå Tekniska Universitet

Ann-Christine Elken
Proffice AB

Lena Granqvist
biträdande samhällspolitisk chef Saco

Fredrik Hillelson
Novare Human Capital

Peter Munck af Rosenschöld
HR-chef Sverige ICA AB

Annika Strandhäll
ordförande Vision

Elisabeth Thand Ringqvist
vd Företagarna

Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande LO

Charlotta Undén
Vergenta AB

Christer Ågren
vice vd Svenskt Näringsliv