Svenska Institutet FMS

Systematiskt hälsoarbete tillhör framtiden!

Blogginlägg   •   Nov 15, 2010 15:00 CET


I dagens DN:DEBATT kan vi läsa om en rapport som Folkhälsoinstitutet skrivit. Bra att detta nu lyfts upp till ytan.

"Ohälsan kostar – inte bara för individen i form av begränsningar, lidande och minskad livslängd. Den sammanlagda samhällskostnaden för ohälsosamma levnadsvanor och olycksfall, i form av bland annat utebliven produktion och direkta sjukvårdskostnader, är lågt räknat 120 miljarder kronor per år. Det framgår av nya beräkningar som vi låtit genomföra. Det är kostnader som kan minskas betydligt, bland annat genom att skapa förutsättningar för sundare matvanor, ökad fysisk aktivitet samt ett minskat bruk av alkohol och tobak."

Om detta ansvar flyttas till kommunerna som i sin tur får medel för detta arbete, kan det ske mycket stora samhällsvinster. Arbetsgivarna borde vara intresserade av att de anställda exempelvis är fysiskt aktiva, äter en vettig kost på regelbundna tider och gillar sitt jobb. Om frågor ställs - utan att den anställde syns personligen i denna statistik, så finns det chans att sanningen kommer fram. I FMS-Kompetensprofil görs just detta och arbetsplatsen får en möjlighet att rikta insatser efter samtal. För att kunna förbättra förutsättningar för arbete. Och den anställde blir medveten om sin "helhet" och kan göra frivillga livsstilsförändringar.

"Den allra viktigaste insatsen för att skapa en god folkhälsa är att ge barn och unga en bra start i livet och förutsättningar för att avsluta skolan med fullständiga betyg, och därmed goda möjligheter på arbetsmarknaden. Tidiga åtgärder för barn och unga med särskilda behov i exempelvis skola och förskola ger både minskade samhällskostnader och bättre hälsa."

Detta kan jag hålla med om och denna "bra start i livet" är ett långsiktigt hälsoarbete i skolan. Hälsan är en förutsättning för lärandet! Att elever har en tillräckligt god kondition, sover bra, inte stressar för mycket och har en aktiv fritid är lika nödvändigt för skolarbetet. Vi är idag över 60 skolor som jobbar aktivt med att medvetandegöra vilka Fysiska, Mentala och Sociala resurser elever har. Med FMS-elevprofil! Om mentorerna hjälper sjuksyster och idrottslärare med dessa samtal på 30 minuter, kan hälsoarbetet möjliggöras på ett MYCKET bra vis. Det som krävs är lite samordning mellan olika professioner på skolor!

I våra nu statistiskt säkra resultat (nedan) kan vi utläsa att gymnasielever kan ta ett eget ansvar för sin hälsa. Bilden visar 1296 gymnasielever som har gjort två elevprofiler med ett års mellanrum. Alla fysiska faktorer har förbättrats, liksom alkoholdrickandet, stress i skolan och matvanorna. Eleverna har mindre huvudvärk, mindre ont i magen och är piggare. Det allmänna välbefinnande, vuxenrelationerna är bättre och en aktivare fritid har uppnåtts. Detta enbart med ett 30 minuters coachande samtal! Om sedan skolor riktar sin undervisning efter varje klass behov, kan förutsättningar för lärandet öka betydligt. Och fler elever kan gå ut skolan med både bättre betyg och en bättre hälsa.Läs mer om hur FMS-metoden går till i bloggarkivet från den 14:e maj och se kortfilmen, så förstår du säkert hur skolor kan jobba med ett systematiskt hälsoarbete.

En annan tanke jag får av artikeln är: Hur många miljarder ohälsan kostar i exempelvis USA.