Flangetech

UPPDRAG GRANSKNING!

Blogginlägg   •   Feb 15, 2010 20:43 CET

För att bättre förstå hur DNV´s certifikat blivit förfalskade återges här bakgrunden.

Från ett råmaterial (stänger utan gängor, 3-6 meter långa) som är certifierat och godkänt av råmaterialtillverkaren, har tillverkaren av helgängade stänger tagit råmaterial och bearbetat den till helgängade stänger i olika längder. DNV har sedan på de färdiga helgängade stängerna efter kontroller och tester certifierat dessa genom att utfärda ett 3.2 certifikat.

DNV har utfärdat 150 stycken 3.2 certifikat hos Appros leverantör. När dessa utfärdades övervakades test och kontrollprocessen av DNV på plats hos tillverkaren av stängerna.

Utöver dessa 150 stycken certifikat har tillverkaren fört över värden från tidigare kontrollerade batcher till nya certifikat.  Dessa certifikat har ej bevittnats av DNV (förfalskade). Leverantören har alltså vid dessa tillfällen kapat tidigare godkänt material till andra längder och levererat dessa med förfalskade certifikat. Förfalskningen omfattar här totalt ca 20 unika längder och certifikat.  

Värdena på dessa certifikat är alltså identiska med tidigare korrekt redovisade värden. Materialet har ju inte förändrats utan bara blivit anpassat till en annan längd.

Förfarandet med att överföra värden från ett certifikat till ett nytt när man kapat en stång till en annan längd är tillåtet om man har ett överstämplingsintyg. Det kan tilläggas att Appro har ett sådant överstämplingsintyg, utfärdat av DNV.

Det bör noteras att endast två typer av mätningar/resultat genomgående varit förfalskade och det var varmdragprovningen vid +300 ºC och slagseghetstesten vid – 40 ºC. Dessa kundkrav är i sig relativt sällsynta, dock är detta ett konstant krav i specifikationen ifrån Alfa Laval och Tranter.

Godkännandet av redovisade resultat av dessa externa tester (alltså förfalskade) och därefter överföringen till 3.2 certifikaten tester gjordes av DNV.

Det kan i sammanhanget nämnas att tillverkaren av stänger gjort en uppskattad ”besparing” på sitt handlande med ca. 120.000 SEK.

Appro hade genom ett aktivt arbete under ett och ett halvt år utvecklat tillverkningsprocessen hos leverantören, detta för att ytterligare höja och säkra kvaliteten på stängerna. Bland de åtgärder som vidtagits kan nämnas spårbarhet genom produktionen samt optimering av processflödet.

Kan Appro lastas för vårdslöshet eller försumlighet?

Appro har genom sitt granskande av de löpande leveranserna tillsammans med certifikaten när de anlänt till vårt lager i Kungälv, inte haft en möjlighet att upptäcka förfalskningen. Så ej heller DNV eller Alfa Laval då det i detta led uteslutande handlar om att granska certifikaten med utgångspunkt från att värdena i certifikaten innehålls inom min och max värden. Inte att granska att samma värden kan återkomma med tidsfaktor, det bör betonas att detta dock är fullt möjligt.

Appro kunde inte heller förutsätta att förfalskning förekom, utan man litade på DNV:s kontrollfunktion.

Vad gjorde då Appro, Tranter International & Alfa Laval gemensamt, för att säkerställa och verifiera att säkerhetskraven för PED innehölls på de leveranser som innehöll förfalskade certifikat?

Jo, vi har genom ett ackrediterad kontrollorgan, Inspecta låtit göra 450 st specifika kontroller av befintligt lager hos Appro, Tranter International & Alfa Laval.  Det visar sig att samtliga tester av materialet väl uppfyllde specificerade värden och krav.

Det bör noteras att en produkt verifiering av ett ackrediterat europeiskt organ, är likställt med ett 3.2 certifikat. Detta är en vanligt förekommande rutin.

Inga produkter har därför reklamerats och Alfa Laval & Tranter International har tagit ett affärsmässigt beslut att använda samtliga produkter.

När och av vem blev Appro informerad om de förfalskade certifikaten?

Tranter International meddelade detta till Appro tisdagen den 4-nov-2008. Hur själva upptäckten av förfalskningen gjordes har inte exakt redovisats av Tranter.

Vad sker då? Jo Tranter International beslutar att stoppa alla leveranser från Appro med omedelbar verkan – förståligt.

FÖRUTOM på det materialet som kommer från tillverkaren med de förfalskade certifikaten – ej förståligt.  

Tranter International stoppar alltså lagda ordrar på material som uppfyller ställda krav och där rätt certifikat finns från annan tillverkare och som redan finns på Appro´s lager.

Samtidigt avropar man fortlöpande ”felaktigt” material som ännu inte hunnit säkerställas genom den särskilda inspektionen, som sedan genomfördes av det ackrediterade kontrollorganet Inspecta. Detta pågår fram till den 14-nov-2008.

Måndagen den 17-nov-2008 finns den första fakturan från annan leverantör i branschen med en referens på sina fakturor av en tidigare anställd på Appro AB, avseende leverans av så kallat ersättningsköp till Tranter. Detta gjordes utan att Appro informerades eller gavs möjlighet till leverans av material från alternativ leverantör eller från vårt lager.

Det har visat sig i efterhand att de så kallade ersättningsköpen pågick fram till den 22-dec-2008.

Det som kraftigt ifrågasätts från Appros sida är till de volymer och priser som detta gjordes. Det kan nämnas att priserna ligger 3 till 4 gånger över normala marknadspriser om det varit ett likvärdigt material, VILKET DET NU INTE ÄR, MAN HAR ALLTSÅ KÖPT IN ETT ANNAT MATERIAL!!!

I vissa fall, motsvarar ersättningsleveranserna upp till 10 månaders normal förbrukning.

Varför använde man inte det material Appro hade i lager eller på kort tid kunde ta fram?

Kan det då antas att det levererats rätt material från annan leverantör i branschen?

Detta kan inte klargöras förrän full spårbarhet kan säkerställas på det av annan leverantör levererade materialet, från stålverket till tillverkaren i England och slutligen till annan leverantör i branschen. Hela kedjan måste säkerställas, så att erfordliga rutiner har följts och att rätt material enligt PED använts.

Appro har vid ett flertal tillfällen försökt få detta presenterat för sig men Tranter International har kategoriskt vägrat detta – finns det något att dölja?

Appro vill också veta vem som genomförde slagseghets testerna i – 40 ºC, samt att få se original dokumenten från dessa tester.

Det står i avtalet (Key Supplier Agreement daterat den 10-nov-2007) att Appro har en avtalad skyldighet att leverera bland annat dragstänger med giltiga originalcertifikat – så varför får vi inte göra det?