Ledarskapscentrum

Vad är egentligen det där som brukar kallas för ledarskap?

Blogginlägg   •   Dec 13, 2011 20:19 CET

Om man nu säger sig vara ett centrum för ledarskap så kanske det är på sin plats att försöka definiera vad vi egentligen menar med begreppet ledarskap i sig. Detta kan måhända upplevas som särdeles illa använd tid för det vet väl varje människa av kvinna född vad ledarskap är och vad det har för betydelse? Gör för all del en rundvandring i centrum och fråga de människor du möter om de vet vad ledarskap är och om det har någon betydelse för hur människor mår och presterar på en arbetsplats, i ett idrottslag, i en familj, skola etc. Även om du måhända möter de som tittar på dig med tomma blickar och gapande munnar, så vågar jag dryfta mig till att påstå att en bred majoritet utan större tvekan kommer att berätta för dig om ledarskap och dess stora, för att inte säga avgörande, betydelse.

Säkerheten med vilken de kommer att uttala sig tyder på att den allmänna medvetenheten och förståelsen för ledarskapets innebörd och betydelse är stor. Faktum är att den är avsevärt mycket större än säkerheten som ledarskapsforskarna kunnat påvisa under de årtionden (eller rentav århundraden) som gått sedan man först började bedriva systematisk forskning på området. Dessa lärda människor har haft näst intill försvinnande svårt att överhuvudtaget enas om meningen i det som vi vanliga dödliga så kavat kunnat uttala oss om till den som varit beredd att lyssna.

Icke desto mindre så kan man, om man har lika lite att göra som jag själv, skönja vissa gemensamma nämnare i floran av beskrivningar om vad som är ledarskap.  Den mest framträdande är att ledarskap handlar om:

  • Social påverkan…. (vilket i stort sett innebär att en eller flera människor påverkas att tänka, känna och agera på ett visst sätt som en följd av en eller flera andra människors faktiska eller föreställda närvaro)
  • ….i en för den avgränsade verksamheten önskvärd riktning…. (vilket i stort sett innebär att göra det som den specifika arbetsuppgiften kräver på ett tillräckligt bra sätt, tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning)
  • ….med en känsla av valfrihet. (vilket i stort sett innebär att man upplever att man gör det man gör därför att man själv vill det)

Ovanstående frestar möjligen en aning på vomeringsreflexen hos gemene man varför jag tänkte försöka mig på en något mer jordnära förklaring om vad ledarskap handlar om:

Ett gäng snubbar knegar på. Blotta tanken på chefen/arbetsledaren (för att inte tala om att han eller hon faktiskt är där i egen hög person) gör att personerna knegar ännu hårdare och bättre med en avtagande vilja att kasta upp resterna av dagens lunch.

Väl medveten om att kollegor inom akademin kan komma att tycka att denna definition lämnar såväl sunt förnuft som vetenskaplig stringens att önska så landar jag gång efter gång i det faktum att ledarskap handlar om just detta att påverka andra människors tankar, känslor och handlingar i en, för den givna verksamheten, önskad riktning. Kortfattat så är således själva idén med ledarskap att en eller flera personer (som är formella eller informella ledare) med sin närvaro och sitt beteende gör att arbetsuppgifter blir utförda bättre, i större utsträckning och med en mer positiv inställning än de hade blivit om personen/personerna inte hade närvarat eller existerat. Utifrån detta synsätt så blir med andra ord ett centralt effektivitetsmått på ledarskap hur väl medarbetarna presterar (kvantitativt och kvalitativt) och vilken inställning de har till sina arbetsuppgifter och till sitt arbete i stort.

Om man då ska uttala sig om exempelvis en ledarskapsutbildning har varit bra, så är det enda riktigt relevanta måttet på detta i vilken utsträckning medarbetarna (som inte deltagit själva på utbildningen) blir mer motiverade och presterar bättre efter att deras chef tagit del av utbildningen jämfört med hur det såg ut innan vederbörande sattes i skolbänken. För att kunna uttala sig om detta så måste man mäta motivation och prestation hos medarbetarna innan och efter utbildning, och helst ha en jämförbar kontrollgrupp vars chefer inte går utbildning men som också mäts avseende motivation och prestation vid samma tidpunkter. Om motivation/prestation hos den första gruppen utvecklats/förbättrats mer än hos kontrollgruppen så kan man säga att ledarskapsutbildningen var bra, annars kan man det inte.

Stefan Söderfjäll