Primelog Software AB

Visibilitet med kontrolltorn visar dig vägen till besparingar och förbättringar

Blogginlägg   •   Sep 24, 2014 15:44 CEST

I PostNord Logistics detaljhandelsundersökning från våren 2013 framgår det att allt fler detaljhandlare efterfrågar snabbare leveranser och en ökad visibilitet för att kunna ge en utökad och hög service internt inom organisationen och externt till sina kunder.

Visibilitet är ett brett begrepp där den röda tråden för begreppet inom termen logistik är kontroll och uppföljning i realtid, i detta fall; kontroll över logistiska flöden. Att mer djupgående kunna följa upp större som enskilda händelser både i ett företags varu - och finansiella flöde. Det finns för de flesta en rad olika delar inom dessa flöden som både kan effektiviseras och har ett behov av att kontrolleras. Utrymmena för felkällor är många och ofta kostsamma utan att företag är medvetna om det. Oavsett vilka fel som uppstår är det viktigt att kunna arbeta proaktivt och förebyggande när problem väl uppstår, det skall gå snabbt och effektivt att lösa problem för att kunna ge en så hög intern och extern service som möjligt.

Utöver att fler och fler företag anser att transporter och logistik är ett problem som är svårt att få insyn i och kontroll över så vill de även kunna vara flexibla och kunna hantera allt mer interna faktorer (beroende av externa) som volymsvängningar i till exempel  produktion och ordrar. Allt detta försvåras genom att visibiliteten och inblicken i logistiken idag ofta både är kostsam och komplex.

3PL-Partners – Expertis ger lösning på många problem

Företag med det gemensamma behovet av kontroll och förbättrad effektivitet börjar allt mer lägga ut sin logistik på externa 3PL-aktörer.  Genom att låta en specialist sköta logistiken hoppas många kunna sänka kostnader och höja effektiviteten i varuflödet och öka servicegraden, internt och externt med positiva synergier som följd. 3PL-aktörens arbetsområde är brett och de kan hantera alltifrån hela logistiklösningar såsom lagerhållning, enklare produktion, packning och etikettering till att distribuera gods till mottagare.

Komplettera 3PL-Aktörens expertkunskap med ett kontrolltorn

Genom ett så kallat ”kontrolltorn” kan du följa samtliga av dina flöden via en webbportal, från leverantör till mottagande kund. Föreställ dig att du helt kan fokusera på andra delar av verksamheten och ändå få full kontroll över dina logistiska flöden trots att lager och förädling kan ligga externt hos just en 3PL-aktör. Genom att få denna överblick kan kvalitén och effektiviteten på logistiken följas upp, inte bara månadsvis utan dagligen och i realtid om du så vill. Med hjälp av ett ”kontrolltorn” är möjligheterna flera, här kan du få fram alltifrån logistikkostnaden per artikel till monitorering och överblick över ditt in- som outboundflöde likväl som kostnadskontroll över dina logistikrelaterade kostnader. ”Kontrolltornet” ger dig visibilitet och överblick.

Ta kontroll över både helhet och delar

Det finns ett fåtal leverantörer som klarar att ge en kontrolltornslösning där du får möjlighet att ta kontroll över din logistik och alla dess flöden. Jag ser att ett kontrolltorn skall fungera på samma sätt som ett flygledartorn med erfarna flygledare som monitorerar luftrum, skärmar och omvärlden, men att man istället byter ut flygledartornet mot kontrolltorn och flygledare mot ett företags logistikexperter som monitorerar varuflöden, kostnadsflöden och larm för avvikelser.

En viktig del i en bra lösning är att kunna monitorera sin verksamhet i realtid, vilket ett par leverantörer ger genom integrationer mot alla parter i flödet – leverantörer, transportörer, 3PL:are och affärssystem med flera. Med logistiskt kontrolltorn har  du möjlighet att analysera och förbättra din logistikverksamhet. Du tar kontroll och kan styra de olika aktörerna i din försörjningskedja.

David Knape
Sales Manager
david.knape@primelog.com