Skip to main content

North Waste metod i stor skala

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 15:59 CEST

Bodens kommun ansöker om statliga medel för sanering av området Solgårdarna. I ett pilotprojekt på avfallsanläggningen Brännkläppen i Boden ska arsenikförorenad jord renas i samarbete mellan Ragn-Sells och Luleå Tekniska Universitet. Metoden arbetades fram i projektet North Waste Infrastructure.

Området Solgårdarna i Boden sträcker sig över cirka fyra hektar nära centrum och järnvägen. Här har det under 1940-talet bedrivits virkesimpregnering. Senare har järnvägsslipers med bland annat arsenik och kreosot förvarats här. 2003 genomförde Länsstyrelsen en ansvarsutredning som kom fram till att inte någon tidigare verksamhetsutövare eller fastighetsägare anses vara skyldig till föroreningarna och behöver därför inte ansvara för efterbehandlingen.

- Området är egentligen detaljplanlagt för bostäder men vi anser inte att det är ett område där man bör ha bostäder eller vistas dygnet runt. Men med rätt sanering skulle det kunna bli ett bra framtida etableringsområde för mindre känslig markanvändning, för exempelvis handel, kontor och icke störande industri, säger Cecilia Kvibacke, mark- och exploateringsingenjör på Bodens kommuns samhällsbyggnadskontor.

I projektet North Waste Infrastructure arbetade man bland annat med olika metoder att tillvarata arsenikhaltig jord. Företaget Ragn-Sells har idag en patentsökt metod för behandling av arsenikförorenad jord. Bodens kommun vill testa detta i stor skala med Solgårdarna som utgångspunkt, på Brännkläppen i Boden och i samarbete mellan Ragn-Sells och Luleå Tekniska Universitet.

I korthet går metoden ut på att tvätta den förorenade jorden med acidogent lakvatten som har förmågan att lösa ut arsenik ur jorden och hålla arseniken i lösning. Det arsenikbemängda vattnet renas sedan över ett metanogent filter där nedbrytning sker biologiskt och arseniken fälls ut som en sulfid.

I försöken på Brännkläppen ska det förorenade lakvattnet renas i en separat rötningsreaktor. I rötningsreaktorn produceras biogas som omhändertas och facklas via deponigassystemet på Brännkläppen.

Pilotförsök planeras att göras på två olika kvaliteter arsenikförorenad jord, dels hotspots med höga arsenikhalter, dels lågförorenad jord som ligger strax över åtgärdsmålen. Lämplig skala bedöms vara 10-100 kubikmeter per typ av jord.

- Naturvårdsverket vill ha beprövade tekniker men för just det här finns det inte så mycket beprövat. Så i vår ansökan på cirka 14 miljoner kronor ingår pilotförsöken som en del, förklarar Cecilia Kvibacke.

Satsningen är inte bara ett led i en lokal satsning på att sanera ett användbart område, utan också ytterligare ett steg som sätter Boden på kartan för miljöteknikutveckling av nationellt och internationellt intresse. Det skapar också nya affärsområden för företag inom miljöteknik och ännu närmare samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Kontaktperson: Cecilia Kvibacke
E-post: Cecilia.Kvibacke@boden.se
Telefon: 0921-62706

Kontaktperson: Jeanette Nilsson
E-post: Jeanette.Nilsson@boden.se
Telefon: 0921-62133

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera