Skip to main content

Långverkande antikolinergika förstahandsval enligt nya riktlinjer för KOL

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:29 CEST

Även patienter i ett tidigt stadium av lungsjukdomen KOL ska behandlas med läkemedel. Långverkande antikolinergika är förstahandsval när underhållsbehandling med bronkdilaterare är indicerad för behandling av KOL-patienter med symtom. Det är en av nyheterna i de nya riktlinjerna för KOL, som Läkemedelsverket nu presenterar.

Målet med den medicinska behandlingen vid KOL är dels att lindra symtom, oftast andnöd, dels att förebygga akuta försämringar (exacerbationer) som patienterna kan drabbas av. De tidigare rekommendationerna var från 2002 och mycket har hänt sedan dess.

Professor Kjell Larsson, expert på lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna, har deltagit i Läkemedelsverkets expertgrupp.

- De läkemedel som tidigare främst varit förbehållna KOL-patienter med svårare sjukdom har de senaste åren i studier visat sig ha god effekt även vid lindrigare former. Det gäller till exempel luftrörsvidgande så kallade antikolinerga läkemedel, och därför rekommenderas de i de nya riktlinjerna nu även för lindrigt sjuka med symtom, säger Kjell Larsson.

Tidig diagnos avgörande
I bakgrundsmaterialet till de nya rekommendationerna understryks vikten av tidig diagnos så att sjukdomens nedbrytning av lungorna kan bromsas. Det enda sättet att diagnostisera KOL är med spirometri, en apparat som mäter lungornas kapacitet. Men det finns brister i användandet. I dag ställs diagnosen ofta sent och patienterna kan redan ha förlorat halva sin andningsförmåga eller mer.

- Numera har nästan alla vårdcentraler i landet tillgång till spirometrar. Problemet är att de används för sällanoch inte alltid på ett korrekt sätt. Att få vårdcentralerna att inse att spirometri är viktigt och måste göras rätt är en fråga om utbildning och prioriteringar, säger professor Kjell Larsson.

Viktiga KOL-sköterskor
Kjell Larsson betonar vikten av ökade satsningar på sjuksköterskeledda astma/KOL-mottagningar i primärvården, men menar att det förutsätter att det finns en intresserad läkare som kan spirometri och KOL-diagnostik och som kan stötta sköterskornas arbete.

Rökstopp ett måste
I Sverige orsakas KOL i nio fall av tio av rökning. Rökstopp är en absolut förutsättning för att bromsa sjukdomens utveckling, säger Kjell Larsson.

- Inga läkemedel kan påverka förloppet av KOL hos den som fortsätter att röka. Läkemedel kan ge lindring men sjukdomen fortsätter ändå att utvecklas. Med rökstopp kan försämringen brytas och patientens andningskapacitet följer sedan samma förlopp med ökande ålder som man observerar hos icke-rökare.

Läkemedelsverkets nya riktlinjer för behandling av KOL publiceras på webben i april med en tryckt upplaga i maj. www.lakemedelsverket.se

Fakta om KOL
Trots att KOL är en så vanlig sjukdom är den fortfarande tämligen okänd. Bara omkring en tredjedel av dem som har sjukdomen beräknas ha fått diagnos. KOL är i dag vanligare bland kvinnor än män och fler kvinnor dör i sjukdomen vilket speglar rökvanorna. År 2006 avled 2200 personer i KOL.

Om Spiriva (tiotropium)
En av de största KOL-studierna hittills, UPLIFT, visar att det luftrörsvidgande läkemedlet Spiriva har goda långtidseffekter. Läkemedlet påverkar mortaliteten och förbättrar lungfunktionen, leder till färre försämringstillfällen och ökar livskvaliteten. UPLIFT visar att KOL-patienter som behandlades med Spiriva bibehöll en förbättrad lungfunktion i upp till fyra år även om sjukdomens förlopp inte bromsades i den totala populationen. Vid behandlingsperiodens slut (enligt protokollets definition) sågs 13 procent minskad risk för mortalitet (p=0,034).

Spiriva är världens mest förskrivna läkemedel mot KOL och det enda luftrörsvidgande läkemedel som håller bronkerna vidgade under 24 timmar. Kliniska studier har visat att läkemedlet är en effektiv underhållsbehandling för patienter med alla grader av sjukdomen. Spiriva inhaleras en gång per dygn.

www.kol.se

För vidare information kontakta:
Ulrika Edvinsson, pressansvarig titel, Boehringer Ingelheim
Tel: 08-721 21 93, 0708 – 58 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor
Petter Olsson,  nordisk medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 22
E-post: petter.olsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 135 dotterföretag i 47 länder och över 39 800 anställda. Ända sedan grundandet 1885 har det privatägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom både human- och veterinärmedicin.

2007 redovisade Boehringer Ingelheim en nettoförsäljning på 10,9 miljarder Euro. Närmare en femtedel av nettoförsäljningen inom företagets största affärsområde, receptbelagda läkemedel, investerades i forskning och utveckling.

För ytterligare information, se www.boehringer-ingelheim.com

Om Pfizer

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning.


För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com