Skip to main content

Bolagsverkets arbete mot ekobrott

Nyhet   •   Jun 25, 2018 14:09 CEST

Artikeln är en sammanfattning av Bolagsverkets pågående arbete för att motverka ekonomisk brottslighet - vad vi gjort hittills, förslag på ytterligare åtgärder och exempel på kommunikationsinsatser.

Bolagsverkets grunduppdrag är att granska, registrera och informera för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Enligt vår instruktion ska vi i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet.

Utöver detta har vi i regleringsbrevet för 2018, dels fått ett uppdrag att utifrån vår instruktion redovisa hur vi arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet, dels lämna förslag på möjliga åtgärder för att i ökad utsträckning förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet.

Vi har även fått ytterligare ett uppdrag att i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna vid registrering av olika företagsuppgifter. Exempelvis vid nyregistrering av företag, ändring av företagets företrädare eller vid inlämnande av årsredovisning.

Bolagsverket lämnar förslag på åtgärder för att förebygga ekobrott:
http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2018/bolagsverket-lamnar-forslag-pa-atgarder-for-att-forebygga-ekobrott-1.16314

Hur kan Bolagsverket motverka ekonomisk brottslighet?

Bolagsverkets uppdrag är primärt att vara en registreringsmyndighet - inte en utredande och brottsbekämpande myndighet. De kontroller som vi gör ska säkerställa att riktiga uppgifter tas in i registren men kontrollerna är i många fall begränsade till formella kontroller. Vi ska samverka med brottsbekämpande myndigheter och med vår kunskap och företagsinformation bidra till att motverka ekonomisk brottslighet. Brottsbekämpande myndigheter är exempelvis Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Skatteverket.

Bolagsverket samverkar redan idag i flera nationella grupperingar i syfte att motverka ekobrott, exempelvis myndighetsnätverket inom Operativa rådet och Samordningsfunktionen mot penningtvätt och terrorfinansiering som drivs av Polisen.

– Vi är en viktig aktör. Bolagsverket är först i kedjan och vi har möjlighet att vara tidigt på bollen när det gäller att motverka ekonomisk brottslighet. Vi har begränsade sanktionsmöjligheter, men med vår kunskap och information kan vi bidra till brottsbekämpande myndigheter, säger Annika Stenberg, Bolagsverkets generaldirektör.

– Vår roll är att försvåra och förhindra ekonomisk brottslighet genom att utveckla metoder, förbättra rutiner och skärpa kontroller, säger Annika Stenberg.

Vad har vi gjort hittills?

Bolagsverket har startat ny enhet för att motverka ekonomisk brottslighet

På Bolagsverkets företagsregistreringsavdelning startades den 1 mars en ny enhet vars primära uppgift är att registrera ärenden till registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt.

Enligt EUs penningtvättsdirektiv måste alla länder ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att motverka ekobrott, bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu är anmälningsgraden uppe i närmare 90 procent.
http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2017/dags-att-anmala-verklig-huvudman-1.15220

Den nya enheten ska även ansvara för och samordna Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor och har anställt en ekobrottsspecialist.

– Det är bra med tanke på all den information vi har. Vi kan göra analyser, sammanställningar och se mönster som vi kan skicka vidare till andra myndigheter – exempelvis Ekobrottsmyndigheten och Polisen, berättar Bosse Lagerqvist, enhetschef på företagsregistreringsavdelningen.

Rapport med förslag på åtgärder

I slutet av mars tog Mikael Damberg emot Bolagsverkets rapport med förslag på åtgärder som inkluderar:

  • Åtgärder för att förhindra registrering av målvakter och personer med falsk identitet.
  • Hur felaktiga överlåtelser av företag kan uppmärksammas.
  • Hur myndigheter kan samverka mot ekobrott och hur företag kan skydda sig mot kapningsförsök.

http://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16313!/rapport-redovisning-om-ekobrottsarbete.pdf

Delredovisning av uppdrag

I juni delredovisade vi det nu pågående uppdraget till Näringsdepartementet.
http://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16828!/delredovisning-ekobrottsuppdrag.pdf

– Ett fokusområde är att öka kontrollerna för att minska riskerna att företag används som brottsverktyg, genom att utveckla analysverktyg för att identifiera riskföretag, säger Helene Thorgren, chef för Bolagsverkets företagsregistreringsavdelning.

Regeringen vill göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/regeringen-vill-gora-det-svarare-for-kriminella-att-anvanda-foretag-som-brottsverktyg/

Så kontrollerar Bolagsverket årsredovisningar

Ett annat exempel på ekonomisk brottslighet är att företag skickar in falska årsredovisningar till Bolagsverket. Det är alltid aktiebolaget, det vill säga styrelsen och den verkställande direktören, som ansvarar för den ekonomiska information som lämnas i årsredovisningen. Bolagsverkets uppdrag är att registrera och kungöra en offentliggjord årsredovisning.

– Innan vi registrerar en årsredovisning kontrollerar vi bland annat att årsredovisningen innehåller de delar den ska innehålla, att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören i aktiebolaget har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg. Om aktiebolaget har krav på revision kontrollerar vi att det finns en revisionsberättelse och att en behörig revisor har undertecknat den, fortsätter Helene Thorgren.

– Digital inlämning av årsredovisning kommer att ge oss helt nya möjligheter att kontrollera, analysera och dela finansiell information för att på så sätt motverka ekonomisk brottslighet, avslutar Helene Thorgren.

Digital inlämning av årsredovisning öppnar nya möjligheter
http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2018/digital-inlamning-av-arsredovisning-oppnar-nya-mojligheter-1.16280

Kommunikationsinsatser för att skydda sitt företag

Sedan 2017 har vi utvecklat informationen om hur man skyddar sitt företag mot kapning på vår webbplats, i sociala medier, nyhetsbrev, på seminarier, utbildningar, på verksamt.se etc.

Syftet med kommunikationen är att företag och föreningar ska:

  • känna till hur man kan skydda sig
  • skaffa digital brevlåda
  • vara vaksam på tidiga varningssignaler
  • agera snabbt.

Risken att drabbas av en kapning är liten, men konsekvenserna kan bli omfattande för den som drabbas. Som det ser ut idag så är digital brevlåda är bästa sättet att skydda sig. Med digital brevlåda kan man nås av tidiga signaler om att något inte står rätt till – och snabbt agera på dessa.

Exempel på kommunikationsinsatser

Skydda ditt företag - informationsnav på Bolagsverket.se
http://bolagsverket.se/skydda

Film: Skydda ditt företag mot kapning – 4,25 min
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/kapning

Film: Skaffa digital brevlåda –1 min
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/digital-brevlada

Tidiga varningssignaler – testa dina kunskaper
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/varningssignaler-1.15768

Verklighetsbaserade berättelser – om företagare som råkat illa ut
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/drabbade-foretagare-berattar-1.15774

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag
http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/skydda/var-vaksam-om-du-ska-salja-eller-avveckla-ditt-foretag-1.16356

Ny praxis: Ökad kontroll av id-handlingar
http://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2018/okad-kontroll-av-id-handlingar-1.16337

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.