Skip to main content

Bolagsverket utser likvidatorer för Saab

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:03 CET

Pressmeddelande från Bolagsverket 2009-01-12 kl. 14.00

Bolagsverket har idag fattat beslut om att utse Stephen Taylor och Peter Törngren till likvidatorer för Saab Automobile Aktiebolag, org. nr. 556258-8912, med Stefano Aversa som likvidatorssuppleant.

Motiv till beslutet

Av 25 kap. 28 § fjärde stycket aktiebolagslagen (ABL) framgår att den som utses till likvidator ska vara lämplig för uppdraget och att den som har ingått i bolagets ledning eller genom aktieinnehav har utövat ett bestämmande inflytande över bolaget får utses till likvidator endast om det finns särskilda skäl.

Enligt 25 kap. 30 § ABL omfattas en likvidator även av de kvalifikations- och jävsregler som gäller för styrelseledamöter, däribland jävsreglerna i 8 kap. 23 § ABL.

Bolagsverket kan konstatera att en förhållandevis hög kompetens och lång erfarenhet av liknande uppdrag krävs enligt Bolagsverkets uppfattning för att komma i fråga som likvidator i bolaget.

Bolagets aktieägare har föreslagit Stephen Taylor till likvidator med Stefano Aversa som likvidatorssuppleant.

Under ärendets handläggning hos Bolagsverket har synpunkter kommit in angående Taylors kompetens. Det har även gjorts gällande att Taylor är jävig på grund av sin medverkan under bolagets tidigare företagsrekonstruktion.

Bolagsverket har begärt in kompletterande uppgifter bland annat om hur den föreslagna likvidatorn planerat avvecklingen. Den föreslagne likvidatorn har därvid förklarat att arbetet huvudsakligen kommer att bedrivas från bolagets huvudkontor i Sverige och med stöd av medarbetare från både utländska och svenska juridiska rådgivare och andra experter.

Enligt Bolagsverkets mening besitter föreslagen likvidator och likvidatorssuppleant den kompetens och erfarenhet som kan krävas för uppdraget som likvidator respektive likvidatorssuppleant i bolaget.

Varken Taylor eller Aversa har ingått i bolagets ledning eller äger aktier i bolaget. Enbart det förhållandet att Taylor medverkat i bolagets tidigare företagsrekonstruktion medför inte enligt Bolagsverkets uppfattning att han ska anses jävig eller olämplig för uppdraget som likvidator.

Med hänsyn till likvidationens omfattning och att det rör sig om ett större svenskt aktiebolag vill Bolagsverket utse en medlikvidator. Ombud för bolagets aktieägare har därvid meddelat att aktieägaren föreslagit advokaten Peter Törngren om Bolagsverket finner det nödvändigt att utse en medlikvidator.

Mot bakgrund av vad som ovan sagts utser Bolagsverket Stephen Taylor och Peter Törngren till likvidatorer med Stefano Aversa som likvidatorssuppleant.

För ytterligare information kontakta
Per Nordström, chefsjurist Bolagsverket, 070-515 15 88, per.nordstrom@bolagsverket.se

Kort om likvidation
http://bolagsverket.se/informationsmaterial/ab/829i.html

Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation och anmäler beslutet till Bolagsverket, som utser likvidator. Bolaget kan lämna förslag på lämplig likvidator till Bolagsverket. Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångarna förvandlas till pengar i den mån det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas. När bolaget gått i likvidation företräds bolaget av styrelsen och verkställande direktören (VD) till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts. Därefter företräds bolaget av likvidatorn som alltså ersätter styrelsen och VD. Likvidatorn ska genomföra likvidationen, dvs. avveckla bolaget, till dess att det är upplöst. Det är i de flesta fall Bolagsverket som beslutar vem som blir likvidator i ett aktiebolag.Mer om likvidation av aktiebolag

Om Bolagsverket
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Vi är drygt 500 anställda och finns i Sundsvall. Läs mer på:

www.bolagsverket.se, telefon 060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.