Skip to main content

Ett utmanande år

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 13:30 CET

Bonniers omsättning uppgick 2012 till 29 176 miljoner kronor, en nedgång med två procent jämfört med föregående år. EBITA-marginalen sjönk från 4,2 % (1 263 Mkr) 2011 till 2,8 procent 2012 (806 Mkr).

”Medan våra dagstidningar och magasin under 2012 lyckades väl med att med bibehållen eller ökad lönsamhet parera en historisk nedgång i annonsmarknaden, var det inom tv och böcker som resultatet backade markant, säger vd Jonas Bonnier.

Resultat före avskrivningar för goodwill och reavinster uppgick till 555 (950) Mkr, och resultatet före skatt till -217 (664) Mkr. Huvudparten av försämringen jämfört med föregående år härrör från resultatnedgången i de under tidigare år mycket lönsamma bok- och broadcastingverksamheterna. Trots en historisk toppnotering för TV4 vad gäller försäljningen av reklam, tyngs resultatet inom broadcasting av ökade rättighetskostnader och en svag finsk ekonomi och reklammarknad.

2012 var sammantaget ett mycket utmanande år för Bonnier, liksom för mediebranschen i allmänhet. Ljuspunkter var bland annat vändningen på Sydsvenskan, SF Bios fortsatta starka resultatutveckling och danska Børsen som når ett fantastiskt resultat på en mycket utmanande marknad.”

Books Nordics omsättning ökade under 2012, medan EBITA sjönk kraftigt till 147 (379) Mkr. Nedgången beror delvis på en allmän nedgång i marknaden; under året föll bokförsäljningen i Sverige med omkring tretton procent. En del av resultatförändringen förklaras också av resultateffekterna av 2011 års affär då Bonnier Utbildning avyttrades och WSOY förvärvades. Under 2012 förvärvades Pocket Shop, Sveriges ledande återförsäljare av pocketböcker med butiker i Sverige, Finland och Tyskland.

Books Internationals omsättning minskade något, och EBITA landade på 214 (277) Mkr, en minskning som framför allt var hänförlig till en allmän nedgång på den tyska bokmarknaden och till frånvaron av en enskild extraordinär försäljningssuccé. Under 2012 förvärvades Bloomsbury Verlag i Berlin.

Broadcastings omsättning ökade något under 2012, medan EBITA nästintill halverades och slutade på 385 (731) Mkr. Det pressade resultatet beror på ökade investeringar i tablå- och rättighetskostnader på en annonsmarknad som framförallt i Finland utvecklades sämre än förväntat. Den svenska reklam TV-marknaden var fortsatt stark även om det lokalt var något sämre än de kanske för högt ställda förväntningarna. Resultatet har även belastats av planerade rationaliseringar i det nyetablerade Nyhetsbolaget och etableringen av den nya verksamheten TV4 News, Sveriges enda dygnet runt sända nyhetskanal.

Business to Business minskade omsättningen under 2012, medan EBITA, främst genom ett urstarkt resultat för danska Børsen, utvecklades i positiv riktning för att hamna på 80 (56) Mkr.  

Magazines omsättning minskade med omkring fem procent under 2012. EBITA var däremot nästintill oförändrad på 142 (164) Mkr. Resultatet tyngdes av en nedgång på de nordiska marknaderna, medan den amerikanska verksamheten i Bonnier Corp uppnådde ett förbättrat resultat. Året präglades av ett fortsatt omställningsarbete på samtliga marknader.

News Sweden, som omfattar Bonniers svenska dagstidningar, uppvisade en kraftigt minskad omsättning, men EBITA förbättrades något och uppgick till 232 (222) Mkr. Den mest positiva resultatutvecklingen noterades för Sydsvenskan som efter detta och föregående års omfattande omstruktureringsarbete uppnådde ett positivt EBITA, i likhet med samtliga övriga dagstidningar.

Growth Media omfattar digitala mediabolag med fokus på global tillväxt inom områden som publishing tools & leads, digital toys, gaming, rights & moving images, genom bolag som Mag+, Spoon, TocaBoca, Bonnier Gaming, SF Bio, Svensk Filmindustri, Sonet och Scandinavian Studios.  EBITA för de ingående bolagen år 2012 blev 222 (79) Mkr. En betydande förklaring till den utvecklingen var en fortsatt stark utveckling för SF Bio som under 2012 hade ett rekordår med över 12 miljoner besökare, en ökning med elva procent jämfört med föregående år.

Other omfattar koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Här ingår bland annat kostnaderna för att etablera Bonnier Solutions, ett shared service center för Bonniers nordiska verksamhet. Påverkan på koncernens EBITA för dessa koncerngemensamma aktiviteter blev under 2012 -616 (-645) Mkr.

Gearingen (förhållandet mellan nettoskuld och eget kapital) uppgick till 1,17 (0,98). Koncernens tillgängliga likviditet, i from av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter, är fortsatt god och uppgår per den sista december till 5,7 Mdr (6,2).

Nettoomsättning per affärsområde

SEK M
2012
2011
Books Nordic
4096
3964
Books International
2204
2302
Broadcasting
8161
8014
Business to business
1040
1093
Magazine
4907
5250
News Sweden
4736
5360
Growth Media
4216
3987
Other
-184
-151
Bonnier AB total
29 176
29 819

Operativt resultat (EBITA) per affärsområde
SEK M20122011
Books Nordic147
379
Books International214277
Broadcasting385
731
Business to business8056
Magazine142164
News Sweden232222
Growth Media22279
Other-616-645
Bonnier AB total8061263

Resultat

SEK M
2012
2011
Nettoomsättning
29 176
29 819
Ebita
806
1263
Rörelseresultat
81
1019
Finansnetto
-289
-355
Resultat före skatt
-217
664
Årets resultat
-365
463

Bonnier är en internationell mediekoncern som är verksam inom alla medieformer i 16 länder. Bonnier AB är helägt av familjen Bonnier.