Skip to main content

Bristol-Myers Squibb fortsätter leda utvecklingen inom immunonkologi och presenterar en rad nya data på 2014 års American Society of Clinical Oncology (ASCO)

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 13:00 CEST

    • Företaget kommer att presentera data från det kliniska utvecklingsprogrammet för tre olika tumörtyper och flera olika behandlingsregimer  

    • Resultat från studier med PD-1 immun-checkpoint-hämmaren nivolumab kommer att presenteras muntligt i sex olika sessioner. Detta inkluderar även långtidsdata

    • Studieresultat på nivolumab och Yervoy (ipilimumab) som kombinationsbehandling för tre olika tumörtyper- melanom, tidiga data vid icke småcellig lungcancer och njurcancer kommer att presenteras

    • Resultat från Yervoys fas III-studie på patienter med högrisk melanom d.v.s. som spridits till lymfkörtlarna men inga andra organ, kommer också att presenteras för första gången

  Bristol-Myers Squibb meddelade idag att nya studiedata från immunterapier vid högrisk och avancerat melanom, icke småcellig lungcancer (NSCLC) och metastaserad njurcancer (mRCC) kommer presenteras på den årliga American Society of Clinical Oncology (ASCO)-kongressen i Chicago 30 maj- 3 juni. Bristol-Myers Squibb ligger i framkant när det gäller forskning och upptäckter inom området immunonkologi och dessa data bygger ytterligare på den växande mängden forskning från företagets immunonkologiska pipeline. De ger också ytterligare stöd för den vetenskapliga och terapeutiska potentialen hos checkpoint-hämmare som monoterapi eller som en del i kombinationsbehandling.

”Vi tror att immunonkologi med sitt breda användningsområde över flera tumörtyper och behandlingsregimer har potential att förändra behandlingen av cancer”, säger Francis Cuss, MB BChair, FRCP, vVD och forskningschef på Bristol-Myers Squibb. ”Resultaten som presenteras från vår immunonkologiska pipeline – inklusive resultat från långtidsuppföljning, kombinationsdata i flera tumörtyper, biomarköranalyser och fynd i tidigare behandlingslinjer - fortsätter att visa på vårt engagemang och vår ledande position inom immunonkologi. Vi fortsätter att fokusera på målet att förändra förväntad överlevnad och förbättra cancerpatienters levnadsstandard.”


Melanom

Inom melanom kommer data från olika behandlingslinjer och stadium av sjukdom muntligen att presenteras den 2 juni kl 15 CDT (Central Daylight Time) vilket är kl 22 svensk tid (CET, Central European Time). Långtidsdata från en utökad fas I-studie med nivolumab som monoterapi (studie 003) på tidigare behandlade patienter med avancerat melanom kommer att presenteras (abstrakt #9002). Resultat från en långtidsuppföljning av en fas I-studie där man studerat nivolumab och Yervoy som en samtidig kombinationsbehandling på både tidigare behandlade patienter och tidigare obehandlade patienter med avancerat melanom kommer att presenteras under ASCO-kongressens pressträff den 2 juni kl 8 CDT (kl 15 svensk tid) (studie-004, abstrakt #LBA9003). Presentationen inkluderar PD-L1 status från studien.

På pressträffen den 2 juni kommer, för första gången, en fas III-studie presenteras som visar Bristol Myers Squibbs första godkända immunterapi Yervoy, som potentiell adjuvant behandling för patienter med melanom i stadium 3. Dessa patienter har en förhöjd risk för återfall (studie-029, abstrakt # LBA9008).


Lungcancer

Bristol-Myers Squibb har ett brett forskningsprogram inom lungcancer. Programmet studerar potentiella immunterapier vid olika tumörtyper och behandlingsstrategier, inklusive utvärdering av biomarkörer. Långtidsuppföljning av icke småcellig lungcancer (NSCLC)-armen i studie-003 på patienter som tidigare fått annan behandling kommer att presenteras den 31 maj kl 13:15 CDT (kl 20:15 svensk tid) (abstrakt #8112).

Utöver detta kommer data från fyra armar av fas 1-studien som utvärderar nivolumab som monoterapi eller som en del i kombinationsbehandling, inklusive i kombination med Yervoy hos kemoterapi-naiva patienter med icke småcellig lungcancer (NSCLC) att presenteras den 3 juni kl 11:30 CDT (kl 18:30 svensk tid) och den 31 maj kl 13:15 CDT (kl 20:15 svensk tid) (Checkmate -012; abstrakt #8024, #8023, #8022 och #8113).

Data från patienternas PD-L1 status kommer också att presenteras.


Metastaserad njurcancer

Resultat från studier som utvärderar nivolumab som monoterapi och som en del av en kombinationsbehandling med andra läkemedel vid metastaserad njurcancer (mRCC) kommer att presenteras under fyra muntliga presentationer. Detta inkluderar en fas II dosoptimeringsstudie på tidigare behandlade patienter (CheckMate -010abstrakt #5009), samt motsvarande biomarkördata från en fas I-studie på tidigare behandlade respektive obehandlade patienter (CheckMate-009abstrakt #5012). Dessa data presenteras den 31 maj kl 15 CDT (kl 22 svensk tid). Vidare presenteras också en fas I-studie som utvärderar nivolumab i kombinationsbehandling med Yervoy samt i kombination med sunitinib eller pazopanib  på tidigare behandlade och obehandlade patienter. Dessa data presenteras den 2 juni kl 9:45 CDT (16:45 svensk tid) och den 31 maj kl 15 CDT (kl 22 svensk tid) (Checkmate-016, abstrakt #4504, #5010)

Dessutom kommer data för andra godkända behandlingar från Bristol-Myers Squibb presenteras på kongressen. Fullständig konferensinformation för 2014 kan hittas genom ASCO iplanner: https://iplanner.asco.org/am2014/AM2014.aspx


Immunonkologi hos Bristol-Myers Squibb

Kirurgi, strålning, cytostatika eller målinriktade behandlingar har representerat fundamentet inom cancerbehandling under de senaste decennierna, men långtidsöverlevnad och god livskvalitet har varit svårt att uppnå för många patienter med avancerad sjukdom.

För att tillmötesgå det medicinska behovet tar Bristol-Myers Squibb ledningen inom utvecklingen av immunonkologi, ett snabbt växande område inom cancerforskning och behandling. Immunonkologi omfattar läkemedel vars primära mekanism är att verka genom kroppens immunförsvar för att stoppa cancern. Företaget undersöker olika substanser och tillvägagångssätt som baserar sig på kroppens eget immunförsvar, för patienter med olika typer av cancer, inklusive studier av kombinationer av immunonkologiska medel med olika målinriktning och som påverkar olika signalvägar för behandling av cancer.

Bristol-Myers Squibb har tagit ett strategiskt beslut om att utveckla området immunonkologi med målet att förändra förväntad överlevnad och förbättra patienternas levnadsstandard.


Om Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För ytterligare information
Tina Englund, Kommunikationsansvarig, Bristol-Myers Squibb
Tel. 0705-603 466, tina.englund@bms.com

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.