Skip to main content

Bristol-Myers Squibb och AbbVie meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Empliciti® (elotuzumab) som behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som genomgått minst en tidigare behandling

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 10:37 CEST

Empliciti är den första och enda immunstimulerande antikroppen för behandling av multipelt myelom som har blivit godkänd i Europeiska unionen (EU).

En snabbare prövnings- och godkännandeprocess har gjorts, baserat på långtidsdata från ELOQUENT-2-studien som utvärderat Empliciti i kombination med Revlimid® (lenalidomid) och dexametason (Rd).

ELOQUENT-2-studien visade att kombinationen med Empliciti ledde till 53 procent relativt förbättrad progressionsfri överlevnad efter tre år jämfört med Rd (23% jämfört med 15%).

Bristol-Myers Squibb och AbbVie meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Empliciti (elotuzumab) som behandling av multipelt myelom i kombination med Revlimid® (lenalidomid) och dexametason (Rd) hos patienter med återfall eller uteblivet svar på annan behandling. Empliciti är därmed den första och enda immunstimulerande antikroppen som godkänts för behandling av multipelt myelom i Europeiska unionen (EU). Godkännandet är baserat på data från den randomiserade, öppna, fas III-studien ELOQUENT-2 som utvärderat Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason (ERd) jämfört med behandling med enbart lenalidomid och dexametason (Rd) hos patienter med multipelt myelom. Det primära effektmåttet i studien var progressionsfri överlevnad (PFS) utvärderat med riskförhållande (HR) och objektiv svarsfrekvens (ORR). Detta effektmått uppfylldes med utökade uppföljningsdata som visade 53 procent relativt förbättrad progressionsfri överlevnad efter tre år jämfört med behandling med Rd (23% jämfört med 15%). En förspecificerad interimsanalys av totalöverlevnad (OS) visade en positiv trend som var fördelaktig vid behandling med elotuzumab-kombinationen jämfört med behandling med enbart Rd (HR 0,77; ({95% KI: 0,61, 0,97; 98,6% KI: 0,58, 1,03}; p = 0,0257)). Vid tidpunkten för interimsanalysen hade OS-effektmåttet inte nått den förutbestämda gränsen för statistisk signifikans. Patienter kommer därför att fortsätta följas upp för överlevnadsdata, i avvaktan på den finala analysen. Behandling med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason är förknippad med varningar om extra uppmärksamhet avseende infusionsreaktioner, infektioner, sekundära primära maligniteter, interferens med fastställande av fullständigt svar, graviditet/kvinnor och män i reproduktiv ålder och biverkningar.

– På Bristol-Myers Squibb är vi dedikerade till att utveckla och tillhandahålla helt nya typer av läkemedel med målet att revolutionera behandlingen av patienter med cancer. Vi är stolta över det europeiska godkännandet av Empliciti, som utökar vårt utbud av immunonkologiska behandlingar till att även omfatta patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

I ELOQUENT-2-studien utvärderades Empliciti vid behandling av patienter som hade fått en till tre tidigare behandlingar. Studien visade att ERd-behandlingen resulterade i 32 procent minskad risk för sjukdomsprogression, jämfört med behandling med enbart Rd (HR=0,68 (97,61% KI: 0,55, 0,85, p=0,0001)). ERd-behandlingen visade också 21 procent förbättring i progressionsfri överlevnad (PFS) efter ett år (68% jämfört med 56%) och en 50-procentig relativ förbättring i progressionsfri överlevnad (PFS) efter två år (39% jämfört med 26%) jämfört med behandling med endast Rd. ERd-behandligen visade dessutom en signifikant förbättrad objektiv svarsfrekvens (ORR) med 78,5% (95% KI: 73,6-82,9; p=0,0002) jämfört med 65,5% i Rd-armen (95% KI: 60,1-70;7). Den utökade uppföljande analysen visade att ERd hade en medianfördröjning på ett år till nästa behandling. Detta ska jämföras med dem som enbart behandlades med Rd i 33,35 månader (95% KI: 26,15, 40,21) samt 21,22 månader (95% 

KI: 18,07, 23,20) (HR = 0,62 (95% KI: 0,50, 0,77)). Dessa data presenterades för första gången vid den 57:e upplagan av American Society of Hematology årliga möte i december 2015.

De vanligaste biverkningarna (oavsett grad) i ERd- respektive Rd-gruppen (>10%) var diarré (59,2%, 49,3%), pyrexi (43%, 27,7%), trötthet (40%, 34,7%), hosta (33,2%, 20,3%), nasofaryngit (29,5%, 27.7%), störningar i övre luftvägarna (25,2%, 22,7%), lymfopeni (17,6%, 13,6%), huvudvärk (17,2%, 9,6%), lunginflammation (15,6%, 12,9%) och herpes zoster (10%, 5,7%).

– Empliciti är ett nytt och viktigt behandlingsalternativ för patienter med mutipelt myelom och för läkare som behandlar denna typ av cancer i Europa. AbbVie är stolta över att vara en del av teamet bakom Empliciti och vi är glada över att tillsammans med Bristol-Myers Squibb kunna tillhandahålla denna nya behandling till patienter med multipelt myelom som har genomgått tidigare behandling, säger Eva Dahl, medicinsk chef på AbbVie Sverige.

Om ELOQUENT-2

ELOQUENT-2 (CA204-004) är en randomiserad, öppen, fas III-studie som utvärderat Empliciti i kombination med dexametason (Rd) jämfört med behandling med enbart Rd hos patienter med multipelt myelom. I studien deltog totalt 646 patienter som hade genomgått en till tre tidigare behandlingar. Patienterna randomiserades 1:1 till att få antingen Empliciti 10 mg/kg i kombination med Rd eller enbart Rd i cykler om fyra veckor till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patientdemografi och sjukdomskarakteristika var väl avvägda mellan behandlingsgrupperna och inkluderade en betydelsefull andel patienter som var ≥ 65 år, hade högriskcytogenetik och/eller inte fick effekt av den senaste behandlingslinjen. Minimum för uppföljning av alla studiedeltagare var 24 månader. Det primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS), enligt bedömning av riskförhållande, och objektiv svarsfrekvens (ORR), vilket definierats av en ”blindad” oberoende granskningskommitté som använt ”European Group for Blood and Marrow Transplantation’s” svarskriterier.

Ration för att studiedeltagare avbröt behandlingen på grund av biverkningar var likartad i ERd- respektive Rd-gruppen (8,7%, 12,9%). De vanligaste allvarliga biverkningarna (grad 3 eller 4) i ERd- respektive Rd-gruppen var lymfopeni (12,7%, 7,4%), lunginflammation (10,5%, 8,1%), trötthet (6,4%, 6,2%), diarré (3,7%, 3,1%) och djup ventrombos (3,5%, 1,7%).

De vanligaste biverkningarna i ERd- respektive Rd-gruppen (>20%) var diarré (59,2%, 49,3%), pyrexi (43%, 27,7%), trötthet (40%, 34,7%), hosta (33,2%, 20,3%), nasofaryngit (29,5%, 27,7%) samt störningar i övre luftvägarna (25,2%, 22,7%).

Infusionsreaktioner uppstod hos 10 procent av patienterna som behandlades med ERd. Dessa biverkningar var av grad 3 eller lägre (grad 3, 1%, grad 4, 0%). I studien avbröt en procent av patienterna sitt deltagande på grund av infusionsreaktioner och fem procent av patienterna behövde göra ett uppehåll i administreringen av Empliciti på en mediantid av 25 minuter.

Om multipelt myelom

Myelom är en hematologisk cancerform, blodcancer, som utvecklas i benmärgen. Sjukdomen uppkommer då en plasmacell, en typ av cell i benmärgens mjuka centrum, blir cancerogen och förökar sig okontrollerat. Vanliga symptom på multipelt myelom inkluderar bensmärta, trötthet, nedsatt njurfunktion och infektioner. Trots framsteg inom behandlingen av multipelt myelom under det senaste årtiondet, lever mindre än hälften av patienterna efter fem år eller längre tid efter diagnos. Ett vanligt kännetecken för många patienter är att de upplever remission och återfall, där de avbryter behandlingen under en begränsad tid, men återgår till behandling en kort tid därefter. Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen med en incidens i Sverige på cirka 6/100000 invånare och år, vilket utgör cirka 1% av alla tumörer och 15 % av hematologiska tumörer. (Källa: Myelomrapport 2008-2011,Regionalt cancercentrum, Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.) Omkring 114 200 nya fall av multipelt myelom diagnostiseras varje år runt om i världen, och fler än 80 000 människor dör årligen av sjukdomen.

Om immunonkologi på Bristol-Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

På Bristol-Myers Squibb har vi en vision för framtidens cancervård som är inriktad på immunonkologi, som anses vara en ny och viktig behandlingsform likställd kirurgi, strålning och kemoterapi för vissa typer av cancer.

Vi har en omfattande klinisk portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande. Många av dessa substanser har upptäckts och utvecklats av våra egna forskare. Vi var pionjärer inom den forskning som ledde till det första godkännandet för kombinationen av två immunonkologiska läkemedel och vi fortsätter att studera betydelsen av kombinationsbehandling inom cancer. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis. Vi på Bristol-Myers Squibb drivs av ett starkt engagemang att bedriva forskning kring svårbehandlade cancerformer.

Om Empliciti

Empliciti är en immunstimlerande antikropp som specifikt riktar sig mot ”Signaling Lymphocyte Activation Molecule Family member 7” (SLAMF7), vilket är ett glykoprotein som finns på cellytan. SLAMF7 uttrycks på myelomceller oberoende av cytogenetiska abnormiteter. SLAMF7 uttrycks också på naturliga mördarceller, plasmaceller och på lägre nivåer av specifika undergrupper av immunceller på differentierade celler från det hematopoetiska anlaget.

Empliciti har en dubbel verkningsmekanism. Den direktaktiverar immunsystemet genom de naturliga mördarcellerna via SLAMF7, samt riktar in sig på myelomcellerna för igenkännande och för att skapa cellmedierad destruktion genom antikroppsberoende cellulär toxicitet.

Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason är godkänt i USA. Säkerheten och effekten av Empliciti utvärderas av andra hälsomyndigheter. Bristol-Myers Squibb och AbbVie utvecklar tillsammans Empliciti, där Bristol-Myers Squibb ensamt ansvarar för kommersiella aktiviteter.

Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som bildades år 2013 efter delningen av Abbott. Med hjälp av kunniga och engagerade medarbetare och en unik innovationsstrategi arbetar AbbVie för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. AbbVie är representerade i 170 länder och har cirka 28 000 medarbetare. I Sverige har AbbVie cirka 130 medarbetare och huvudkontor i Solna.

För mer information om företaget besök www.abbvie.se och www.abbvie.com, följ @abbvie på Twitter eller gå in på vår Facebook- eller LinkedIn-sida.

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument