Skip to main content

Nya resultat inom immunonkologi presenteras på årets ASCO-kongress: Immuncheckpointhämmaren nivolumab, som ensam behandling eller i kombination med Yervoy (ipilimumab), visar antitumöraktivitet i studier på njurcancer

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 12:06 CEST

  • I en fas II-studie med nivolumab som monoterapibehandling (i flera olika doser), sågs en total respons på 20-22 % och en dosberoende ettårsöverlevnad på 63-72 % hos patienter som fått tidigare anti-angiogen behandling (CheckMate -010)

  • I en fas Ib-studie med Yervoy och nivolumab i kombination sågs en total respons på 43-48 % och 24-veckors progressionsfri överlevnad var 64-65 % på såväl tidigare behandlade som obehandlade patienter (CheckMate -016).
  • De allvarliga biverkningar som kunde sågs var överensstämmande med vad som rapporterats i tidigare studier med nivolumab. Vid kombinationsbehandling (Checkmate -016) sågs en något högre frekvens av biverkningar, 18 %, jämfört med nivolumab som monoterapi, 7,2 % (Checkmate -010).


Bristol-Myers Squibb presenterar idag resultat från fas Ib- och fas II-studier med nivolumab , en PD-1 immuncheckpointhämmare, på patienter med avancerad eller metastaserande njurcellscancer (renal cell carcinoma). CheckMate -010 är en fas II-studie som undersökt tre olika doser av nivolumab som monterapibehandling hos patienter som tidigare fått annan behandling mot njurcellscancer. Total respons (ORR) för patienter som fått nivolumab som monoterapi i studien var 20-22 % medan ettårsöverlevnaden låg mellan 63-72 % hos patienter som fått tidigare anti-angiogen behandling. Totalt 168 patienter deltog i studien. CheckMate – 016 är en fas Ib-studie som studerat säkerhet och tolerabilitet vid olika doser och behandlingsscheman med nivolumab i kombination med andra behandlingar. Total respons (ORR) för kombinationsbehandling med nivolumab och Yervoy (n=44) sträckte sig från 43-48 % med en 24-veckors progressionsfri överlevnad på 64-65 % hos både tidigare behandlade och behandlingsnaiva patienter. Studiedata kommer att presenteras vid den 50:e årliga cancerkongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) som äger rum den 30 maj till den 3 juni i Chicago.

Om njurcancer

2012 diagnostiserades cirka 338 000 fall av njurcancer i världen, och det står för mer än 2 procent av alla cancerdiagnoser. Den vanligaste formen av njurcancer är RCC (renal cell carcinoma) som står för 9 av 10 njurcancerfall. Cancern börjar ofta i slemhinnan i de små rören i njurarna. Vanligtvis bildar RCC en ensam tumör, men mer än en tumör kan växa i en njure eller i båda. När RCC sprider sig till andra organ (metastaserar) är det mycket svårare att behandla. I USA har grad 1-njurcancer en femårsöverlevnad på 81 procent och grad 4-njurcancer har en femårig överlevnadstid på 8 procent. I Sverige är 5 årsöverlevnaden för personer som drabbats av njurcancer 55 %. Njurcancer utgör ca 2 % av all cancer hos vuxna i Sverige. 1

Om Bristol-Myers Squibbs immunonkologiska studier på njurcancer

Bristol-Myers Squibb avser att studera immunonkologi som en innovativ behandlingsform vid njurcancer och har ett brett forskningsprogram med syfte att utvärdera de immunterapier som redan är godkända och de som är under utveckling. Man studerar såväl monoterapi som olika kombinationsbehandlingar vid olika behandlingsstrategier och biomarköruttryck. För nivolumab pågår det en fas III-studie med syfte att utvärdera monoterapi jämfört med everolimus hos patienter som tidigare har behandlats med anti-angiogena behandlingar (CheckMate-025). Dessutom planerar företaget att i slutet av 2014 påbörja en fas III-studie med syfte att utvärdera Yervoy och nivolumab som kombinationsbehandling hos behandlingsnaiva patienter.

Om Nivolumab och Yervoy

Nivolumab och Yervoy är båda monoklonala antikroppar och immuncheckpointhämmare som riktar sig mot olika receptorer för distinkta T-cellscheckpointvägar.

Nivolumab är en human PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 (programmed death-1) som uttrycks på aktiverade T-celler. Bristol Myers-Squibb undersöker om nivolumab kan få kroppens immunsystem att återfå sin förmåga att känna igen, attackera och förstöra cancerceller genom att blockera denna signalväg.Bristol-Myers Squibb har ett brett forskningsprogram med syfte att studera nivolumab i flera olika tumörtyper. Programmet består av mer än 35 studier som inkluderar såväl monoterapi som kombinationsbehandlingar. Hittills har fler än 7000 patienter rekryterats över hela världen. Bland studierna finns flera potentiellt registrerande studier inom lungcancer (icke småcellig lungcancer, NSCLC), hudcancer (malignt melanom) och njurcancer (RCC). 2013 godkände FDA nivolumab vid dessa tre tumörstyper i en särskilt snabbt godkännandeprocess sk fast track designation.

Yervoy (ipilimumab) är en rekombinant, human monoklonal antikropp och den blockerar cytotoxiska T-cells antigen-4 (CTLA-4). CTLA-4 påverkar T-cellsaktivering negativt. Ipilimumab binder till CTLA-4 och blockerar interaktionen mellan CTLA-4 och dess ligander, CD80/CD86. Blockering av CTLA-4 har visat sig öka T-cellsaktivering och tillväxt. Ipilimumabs verkningsmekanism hos patienter med melanom är indirekt genom T-cellsmedierad antitumörrespons. Den 25 mars 2011 godkände FDA Yervoy, 3mg/kg, som monoterapi för patienter med icke operabel eller metastaserande malignt melanom. Yervoy är nu godkänd i mer än 40 länder.

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För ytterligare information
Tina Englund, Kommunikationsansvarig, Bristol-Myers Squibb
Tel. 0705-603 466, tina.englund@bms.com1. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1482


Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.