Skip to main content

Opdivo har som första PD1-hämmare inom hematologi godkänts av FDA för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom som fått återfall eller försämrats efter tidigare behandling med autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 13:12 CEST

Godkännandet är baserat på data från två studier, CheckMate -205 och
-039. Studierna har utvärderat Opdivo vid behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom som fått återfall eller försämrats efter tidigare behandling i form av autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin.

Det snabba godkännandet av Opdivo är baserat på en total responsfrekvens hos patienter med klassiskt Hodgkins lymfom som fått återfall eller försämrats efter tidigare behandling i form av autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin (1) och det är det första godkännandet av en PD1-hämmare inom hematologisk cancer.

Opdivo är den enda immunonkologiska terapi som har fått åtta godkännanden på knappt två år inom fyra olika cancerformer, vilka omfattar tre solida tumörer och som nu även utökas till en hematologisk cancer. 

Bristol-Myers Squibb meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Opdivo® (nivolumab) för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som fått återfall eller försämrats efter tidigare behandling i form av autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin (1). Den påskyndade godkännandeprocessen är baserad på total responsfrekvens.

Ett fortsatt godkännande för denna indikation är kopplat till verifiering och beskrivning av den kliniska nyttan i ytterligare bekräftande studier. Detta är det första godkännandet av en PD1-hämmare för behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som fått återfall eller försämrats efter tidigare behandling i form av autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin. Godkännandet är baserat på en kombinerad analys av data från fas II-studien CheckMate -205 och fas I-studien CheckMate -039 (1).Baserat på denna analys (n=95), visade Opdivo en hög svarsfrekvens, med en objektiv svarsfrekvens (ORR) på 65 procent (KI 95%: 55-75; 62/95 patienter) (1). Andelen patienter med komplett respons var 7 procent (KI 95%: 3-15; 7/95 patienter), och andelen patienter med partiell respons var 58% (KI 95%: 47-68; 55/95 patienter) (1). Hos de patienter som svarade på behandlingen bibehölls effekten under mediantiden 8,7 månader (95% KI: 6,8-NE; range 0,0+, 23,1+) (1).

Följande varningar och försiktighetsåtgärder gäller för Opdivo. Immunorelaterade: Pneumonit, kolit, hepatit, endokrinopatier, nefrit och nedsatt njurfunktion, utslag, encefalit. Övriga biverkningar: Infusionsreaktioner, komplikationer av allogen HSCT efter behandling och embryofetal toxicitet (1).

– Det nya godkännandet av Opdivo innebär ett viktigt nytt alternativ för denna patientkategori och för behandlande hematologer. Det finns ett stort medicinskt behov att tillgodose inom hematologisk cancer och genom att utvidga vår immunonkologiska behandling till att omfatta även denna cancerform fortsätter vi vår strävan efteratt leverera behandlingar som arbetar direkt med kroppens immunförsvar till patienter som är i behov av nya behandlingar. Detta är vår andra immunonkologiska terapi som godkänts för behandling av blodcancer på mindre än ett år. Godkännandet av Opdivo visar vårt starka engagemang och hur vi målmedvetet arbetar för att hjälpa patienter och kunna erbjuda en ny chans i deras kamp mot sin sjukdom, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Effekten av Opdivo vid behandling av patienter (n=95) med cHL som tidigare behandlats med autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin utvärderades i en kombinerad analys av data från två studier (1). CheckMate -205 är en enarmad, öppen, multicenter, multi-kohort, fas II-studie Resultaten från denna studie kommer att presenteras vid den årliga cancerkongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i juni 2016. CheckMate -039 är en öppen, multicenter, doseskalerande fas I-studie (1). I den kombinerade analysen utvärderades effekt genom objektiv responsfrekvens (ORR). Ytterligare ett effektmått var svarsduration. Objektiv svarsfrekvens bedömdes av en oberoende röntgengranskningskommitté (1).

I båda studierna exkluderades patienter med en ECOG-skala (Eastern Cooperative Oncology Group) på två eller högre, autoimmun sjukdom, symtomatisk interstitiell lungsjukdom, levertransaminaser tre gånger över normalgränsen (ULN), kreatinin clearance mindre än 40 ml/min, tidigare stamcellstransplantation (allogen HSCT) eller strålning av bröstkorgen 24 veckor innan studiestart (1). I tillägg krävdes i båda studierna en justerad diffusionskapacitet av lungorna för kolmonoxid (DLCO) bland mer än 60 procent hos patienterna med tidigare lungtoxicitet. Patienterna fick 3 mg/kg av Opdivo som monoterapi via en intravenös infusion under 60 minuter varannan vecka tills sjukdomsprogression, maximal klinisk nytta eller oacceptabel toxicitet uppnåddes.1

Medianålder för de deltagande patienterna i studien var 37 år (mellan 18-72), och majoriteten var män (64%) och vita (87%) (1). Patienterna hade i genomsnitt fått fem tidigare systemiska regimer (mellan 3-15) och de fick i median 17 doser av Opdivo (mellan 3-48). Medianlängd på behandlingen i studien var 8,3 månader (mellan 1,9-24 månader) (1).Hos vuxna med cHL som fått återfall eller försämrats efter tidigare behandling i form av autolog stamcellstransplantation och brentuximab vedotin efter transplantation (n=95) visade behanding med Opdivo imponerande svarsfrekvenser: ORR var 65% (KI 95%: 55-75; 62/95 patienter), vilket inkluderade 7 procent total svarsfrekvens (KI 95%: 3-15; 7/95 patienter) och 58 procent partiell svarsfrekvens (KI 95%: 47-68; 55/95 patienter) (1). Genomsnittlig tid för att svara på behandlingen var 2,1 månader (mellan 0,7-5,7) (1). Bland de patienter som svarade på behandlingen visade Opdivo en 8,7-månaders varaktighet av svaret (95% KI: 6;8-NE; mellan 0;0+, 23,1+) (1).

Säkerhetsprofilen för Opdivo vad gäller cHL utvärderades bland 263 vuxna patienter i studierna CheckMate -205- (n=240) och -039- (n=23).1 Bland dessa patienter (säkerhetspopulation, n=263) rapporterades allvarliga biverkningar hos 21 procent av patienterna (1).De mest förekommande allvarliga behandlingsrelaterade biverkningarna bland ≥1 procent av patienterna var infusionsrelaterade reaktioner, lunginflammation, pleurautgjutning, pyrexi, hudutslag och pneumonit.1 Tio patienter avled av andra anledningar än sjukdomsprogression, inklusive sex som avled av komplikationer från stamscellstransplantation (1). Bland säkerhetspopulationen avbröt 4,2 procent behandlingen på grund av biverkningar och 23 procent av patienterna fick dosfördröjning på grund av en biverkning (1). I subgruppen av patienter bland effektpopulationen (n=95) inträffade allvarliga biverkningar bland 27 procent av patienterna (1).De mest förekommande behandlingsrelaterade biverkningarna som rapporterades hos minst 20 procent av patienterna i säkerhetspopulationen i CheckMate -205 och -039 var trötthet (32% och 43%), infektioner i övre andningsvägarna (28% och 48%), pyrexi (24% och 35%), diarré (23% och 30%), och hosta (22% och 35%) (1).I subgruppen av patienter i effektpopulationen (n=95) var de mest förekommande biverkningar också hudutslag (31%), muskuloskeletal smärta (27%), pruritus (25%), illamående (23%), artralgi (21%) och perifer neuropati (21%) (1).

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja reglerade signalvägar, såsom checkpointvägar, för att lura kroppens immunförsvar och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo (nivolumab) är en PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 som uttrycks på aktiverade T-celler. Opdivo blockerar bindningen av två av PD1-proteinets ligander PD-L1 och PD-L2, vilket förhindrar PD-1 ligandens signalvägar i immunsystemet och skapar störningar i antitumörimmunsvaret.

Opdivos breda, globala utvecklingsprogram bygger på Bristol-Myers Squibb förståelse för biologin bakom immunonkologi. Vårt företag ligger i framkant inom forskning kring immunonkologi med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Denna vetenskapliga kompetens utgör grunden för Opdivos utvecklingsprogram vilket omfattar ett brett spektrum av kliniska fas III-studier. Hittills ingår fler än 18 000 patienter i det kliniska utvecklingsprogrammet för Opdivo. I juli 2014 blev Opdivo den första PD-1 immuncheckpointhämmare i världen att få regulatoriskt godkännande. Idag är den godkänd i 48 länder, däribland USA, Japan, och i EU.

För mer information om Opdivo se www.fass.se

Om Klassiskt Hodgkins Lymfom

Hodgkins lymfom (HL), även känd som Hodgkins sjukdom, är en cancerform som uppkommer i de vita blodcellerna i lymfocytsystemet som är en del av kroppens immunsystem(2). Hodgkins lymfom känneteckens av maligna lymfocyter, så kallade Reed-Sternberg-celler(2).

Runt om i världen förväntas omkring 8 500 nya fall diagnostiseras under 2016, och antalet dödsfall beräknas till 1 120 dödsfall (3). I Sverige drabbas årligen cirka 160 personer av Hodgkins lymfom, vilket innebär att det är en av de tio vanligaste undergrupperna av lymfom (4). Det finns ett fortsatt stort behov av nya behandlingsmöjligheter för patienter som har fått återfall eller blivit refraktära mot dagens befintliga behandlingar.

Om immunonkologi på Bristol-Myers Squibb – framsteg inom cancerforskningen

På Bristol-Myers Squibb har vi en vision för framtidens cancervård som är inriktad på immunonkologi, som anses vara en ny och viktig behandlingsform likställd kirurgi, strålning och kemoterapi för vissa typer av cancer.

Vi har en omfattande klinisk portfölj med immunonkologiska substanser, en del är godkända och en del studeras fortfarande. Många av dessa substanser har upptäckts och utvecklats av våra egna forskare. Vi var pionjärer inom den forskning som ledde till det första godkännandet för kombinationen av två immunonkologiska läkemedel och vi fortsätter att studera betydelsen av kombinationsbehandling inom cancer. Vårt samarbete med den akademiska världen, med såväl små och stora bioteknikföretag, om forskning kring potentiella immunonkologiska och icke-immunonkologiska kombinationer, hjälper oss att nå målet om att erbjuda nya behandlingsalternativ i klinisk praxis. Vi på Bristol-Myers Squibb drivs av ett starkt engagemang att bedriva forskning kring svårbehandlade cancerformer.

Om samarbetet mellan Bristol-Myers Squibb och Ono Pharmaceutical Collaboration

2011 utökade Bristol-Myers Squibb, genom ett samarbetsavtal med Ono Pharmaceutical, företagets rättigheter att utveckla och marknadsföra nivolumab globalt, utom i Japan, Sydkorea och Taiwan där Ono behöll alla rättigheter till preparatet. Den 23 juli 2014 utökade Bristol-Myers Squibb och Ono ytterligare företagens strategiska samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och marknadsföra ett flertal immunterapier, som enda verksamma medel och som kombinationsregimer, för patienter med cancer i Japan, Sydkorea och Taiwan.


Referenser

1. Opdivo Prescribing Information. Opdivo U.S. Product Information. Last updated: April 14, 2016. Princeton, NJ: Bristol-Myers Squibb Company.

2. American Cancer Society. Hodgkin Disease. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003105-pdf.pdf. Updated February 9, 2016. Accessed May 16, 2016.

3. Lymphoma Research Foundation. Hodgkin Lymphoma (HL). http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6300137. Accessed May 16, 2016.

4. Internetmedicin. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2802

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Bristol-Myers Squibb Forward-Looking Statement

This press release contains "forward-looking statements" as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 regarding the research, development and commercialization of pharmaceutical products. Such forward-looking statements are based on current expectations and involve inherent risks and uncertainties, including factors that could delay, divert or change any of them, and could cause actual outcomes and results to differ materially from current expectations. No forward-looking statement can be guaranteed. Forward-looking statements in this press release should be evaluated together with the many uncertainties that affect Bristol-Myers Squibb's business, particularly those identified in the cautionary factors discussion in Bristol-Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014 in our Quarterly Reports on Form 10-Q and our Current Reports on Form 8-K. Bristol-Myers Squibb undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument