Skip to main content

Högskolestyrelsens möte 2003-12-05

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 18:01 CET

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola höll styrelsemöte den 5 december i
Ronneby. Nedan följer ett utdrag från mötet. Protokoll från styrelsemötet
beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se om cirka två veckor.

Inrättande av program
Högskolestyrelsen beslöt inrätta ett nytt utbildningsprogram benämnt
Program i affärsinriktat utvecklingsarbete som leder till magisterexamen i
affärsinriktat utvecklingsarbete. Detta kan läsas som en påbyggnad på
tidigare kandidatutbildning eller annan treårig högskoleutbildning och
kommer att ges i Ronneby.

Inrättande av ämne
Högskolestyrelsen beslöt inrätta ämnet informatik vid BTH. Ämnet omfattar
studier i användningen av informationsteknik och hur sådan teknik bör
utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Ämnet har sina rötter i
andra ämnen som informationsbehandling och ADB. I informatik förenas både
teknik och samhällsvetenskap. Vid BTH finns för närvarande två utbildningar
i E-government som förknippas med informatik, en breddmagisterutbildning
och en yrkeshögskoleutbildning.

Budget för 2004
De flesta faktorer pekar på att 2004 för BTH blir det besvärligaste året
hittills. Läget förväntas dock ljusna under de kommande åren i takt med att
tillströmningen av studenter förväntas öka. Detta antagande stöds av en
sådan tendens som kunde skönjas redan under höstens antagning.

Styrelsen beslöt återremittera det budgetförslag som presenterats och
uppdra åt rektor att senast till styrelsemötet i februari 2004 presentera
ett budgetförslag som lämnar minst 12 miljoner kronor av
myndighetskapitalet orört. Förslaget ska också analysera år 2005 och visa
hur verksamheten under detta år ska komma i balans. En förutsättning för
budgeten 2004 är att BTH under året ska ha 3000 helårsstudenter.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget har BTHs styrelse och
ledning sedan en tid tillbaka analyserat de olika delarna i högskolans
ekonomi. En känslighetsanalys av intäkterna har utrett effekterna av en
svag uppgång respektive nedgång i tillströmningen av studenterna på kurser
och program, liksom effekterna av om respektive tendens fortsätter under
två budgetår. Vad gäller kostnader har löne- och hyreskostnaderna
undersökts.

En arbetsgrupp arbetar sedan några månader med att ta fram åtgärder som,
utan att hämma verksamheten, kan vidtas omgående och få effekt redan under
början av 2004. Åtgärdsprogrammet ska syfta till att BTH under 2005 åter
ska kunna börja bygga på myndighetskapitalet.

Mötet avslutades med att Cristina Glad, som lämnar ordförandeposten,
tackade ledning och styrelse för de sex verksamhetsåren. Hon önskade
högskolan och den nya styrelsen lycka till. Rektor uttryckte sitt tack till
de avgående styrelseledamöterna. Högskolestyrelsens nästa möte blir
fredagen den 13 februari 2004.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera