eBVD1.0 - den digitala byggvarudeklarationen i fortsatt utveckling

Nyheter   •   Jun 15, 2018 12:15 CEST

Den branschgemensamma utvecklingen av eBVD1.0 fortsätter - Byggmaterialindustrierna driver samarbetet eBVD möjliggör hållbara byggvarudeklarationer och digitala flöden. Nu är det dags för uppdatering av formatet för en allt snabbare och digitaliserad byggprocess. Inom kort kommer en inbjudan till att utgöra kommande branschråd, för utveckling av innehållet i eBVD1.0.

Ny ordförande i Byggmaterialindustrierna

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 20:42 CEST

Årsstämman 2018 valde Tomas Ringdahl till ny ordförande för Byggmaterialindustrierna.

Brandskatastrofen i Grenfell Tower?Vad hände och hur bygger vi brandsäkert.

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 08:07 CEST

Välkommen till ett kortseminarium om Brand & Säkerhet På Nordbygg, fredag den 13 april kl 09.15–10.30, Nordbyggscenen i entréhallen bjuder vi på seminarium och panelsamtal med utgångspunkt i brandkatastrofen i Grenfell Tower och samtal kring hur vi bygger brandsäkert. arrangörer: Byggmaterialindustrierna och Brandskyddsföreningen moderator: Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna.

eBVD - en enad byggbransch stärker digital produkt- och miljöinformation

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 09:00 CEST

För att gynna spårbarhet och ett effektivt framtida digitalt informationsflöde av miljö- och innehållsfakta har branschen nu enats om ett digitalt utdataformat för fakta om byggmaterial från både installations- och byggsektorn. VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Byggmaterialindustrierna verkar tillsammans för eBVD-systemet.

Byggmaterialindustrierna välkomnar Ola Månsson som ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 17:30 CEST

Ola Månsson tillträder som ordförande för Byggmaterialindustrierna. Han är en välkänd profil i byggbranschen med erfarenhet från bygg- och installationsföretag och närmast från vdposten hos Sveriges Byggindustrier. Ola tar över posten efter Fredrik Winberg, flerårig ordförande i organisationen och tidigare vd för Cementa. - Jag ser fram emot att utveckla mer samverkan i branschen, säger Ola.

Miljökrav, kunskap och innovationskraft bygger hållbara hus - använd informationen

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2017 13:13 CEST

Valet av byggmaterial och materialets funktion är avgörande för ett hållbart byggande. Byggmaterialindustrin bidrar med en aktiv utveckling av hållbart material. Vi ökar också kunskapen om hållbara materiallösningar via lagstadgad och vedertagen branschinformation - EU:s höga dokumentationskrav om miljöinformation och Sveriges unika system med byggvarudeklarationer.

Ny VD för Byggmaterialindustrierna

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 12:45 CEST

Byggmaterialindustriernas styrelse har utsett Anneli Kouthoofd till ny vd för organisationen med start vid årsskiftet. Hon tar över VD-posten från Monica Björk som går vidare till nya utmaningar.

Ny digital Byggvarudeklaration eBVD2015 på plats

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2016 09:05 CET

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, som ägs av hela sektorn har nu uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format för den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015, som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. Ett fyrtiotal företag, organisationer och myndigheter har deltagit i utarbetandet av den nya deklarationen.

Parallellt har Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL tillsammans skapat ett digitalt inmatningsverktyg och en samlad databas som tillverkare kan använda för att registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer i och som alla fritt kan söka Byggvarudeklarationer i.

Informationen i Byggvarudeklarationer ligger bland annat till grund för val av byggprodukter ur miljösynpunkt och för att dokumentera inbyggda varor.

 • Genom ett grundligt förarbete med medverkande företag och organisationer från hela sektorn har vi nu en ny Byggvarudeklaration som uppfyller behoven av relevant information för användare och möjligheter för tillverkare att deklarera uppgifter, säger Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen och VD på Saint-Gobain Gyproc.
 • Genom ett helt nytt digitalt verktyg kommer det att underlätta för både tillverkare att registrera sina produkter och användare genom att de kan söka produkter helt fritt från en samlad plats. Vi hoppas att så många tillverkare som möjligt registrerar miljöinformation om sina produkter enligt det nya standardiserade formatet, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialindustrierna

Medlemmar i BVD-föreningen är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svenska Teknik&Designföretagen ochSveriges Byggindustrier.

Läs mer på Byggvarudeklarationer.se och byggmaterialindustrierna.se

För mer information kontakta

Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen 070-265 54 37
Monica Björk, Byggmaterialindustrierna och kansli åt BVD-föreningen 070-304 84 21
Anna Jarnehammar, Svenska Miljöinstitutet, IVL, 010-788 65 76

Bakgrund

Vad är en Byggvarudeklaration?

En Byggvarudeklaration är en frivillig mall (egendeklaration) för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel.

Mallen för deklarationen är utarbetad av hela byggsektorn genom Föreningen för Byggvarudeklarationer. Informationen används av beställare för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt för att underlätta dokumentation av inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning. Byggvarudeklarationer har funnits i Sverige i över 20 år och togs från starten fram av fd Kretsloppsrådet.

Hur skiljer sig eBVD 2015 från den tidigare versionen, BVD3?

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Exempel på information som är lagkrav är t ex att ange om varan har ett säkerhetsdatablad, att uppge om ämnen på kandidatförteckning finns i produkten som regleras i REACH-lagstiftningen och ange om det finns en klassificering av varan enligt CLP-förordningen (klassificering och märkning av produkter). Ett marknadskrav är att deklarera allt innehåll i produkten ner till 2 % om de inte är klassificerade ämnen. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nytt i eBVD 2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad kommer att inkluderas. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.

Nytt är också att företag anger om det finns en prestandadeklaration för produkten vilket innebär att produkten är CE-märkt. Man kommer också att kunna ange om man tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos varan som är baserad på livscykeldata (enligt den europeiska standarden EN 15804). Man anger i själva deklarationen slutsatsen av sin livscykelanalys för sju olika områden såsom klimatpåverkan, ozonnedbrytning och försurning.

Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Det kan vara FNs principer om mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILOs kärnkonventioner eller att man följer ISO standard 26 000. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det innefattar krav på närmaste underleverantör på att de t ex har tillfredställande löner, god arbetsmiljö, inte har barnarbete.

Den stora förändringen är att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller mycket funktioner för att underlätta för tillverkaren både att registrera sin deklaration men också att administrera och spara sina deklarationer.För användare av Byggvarudeklarationer går det nu lätt att söka eBVDer på en samlad plats. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Deklarationen kommer som tidigare att finnas i både svensk och engelsk version.

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer har uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format. Registreringen kommer nu att ske genom ett verktyg direkt på nätet. För användare av Byggvarudeklarationer går det lätt att söka eBVDer på en samlad plats. Även äldre Byggvarudeklarationer blir tillgängliga.

Läs vidare »

Den 5 februari släpps den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 14:09 CET

Den 5 februari lanseras den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 som Föreningen för Byggvarudeklarationer tagit fram med många intressanta nyheter. Från och med då kommer registrering ske direkt på nätet. När deklarationerna är publicerade i verktyget kommer de att bli fritt synliga och sökbara (som pdfer).

En avgift kommer att tas ut för att registrera eBVDer som varierar beroende på antalet deklarationer och omsättning. Som medlem i Byggmaterialindustrierna får företag rabatt när de registrerar sina byggvarudeklarationer i verktyget. 

Vad är en Byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration är byggsektorns frivilliga mall för hur tillverkare informerar om en produkts miljöaspekter i olika skeden av livscykeln.

Hur skiljer sig eBVD 2015 från den tidigare versionen, BVD3?

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om (det kemiska) innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Innehållet i produkten ska redovisas till 98 %. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nyheter är

 • Att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad införs. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.
 • Att man kan ange om produkten är CE-märkt, dvs om det finns en prestandadeklaration för produkten
 • Att man kommer att kunna ange om ni tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration enligt den europeiska standarden EN 15804. 
 • Sociala aspekter. Där anger ni om ni har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility).
 • Att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller många funktioner för att underlätta för er både att registrera er deklaration men också att administrera och spara era deklarationer.
 • att användare av Byggvarudeklarationer lätt kan söka eBVDer på en samlad plats. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Deklarationen kommer liksom tidigare att finnas i både svensk och engelsk version. Den engelska versionen lanseras några veckor efter den svenska versionen.

Till den nya deklarationen kommer att finnas fylliga Anvisningar för hur man registrerar och skapar den digitala Byggvarudeklarationen.

Flera halvdagsseminarier är inbokade för genomgång av verktyget på flera orter i Sverige och flera kommer att erbjudas. Håll utkik på vår hemsida, www.byggmaterialindustrierna.se

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Den 5 februari lanseras den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 med många intressanta nyheter. Från och med då kommer deklarationerna att registreras i ett verktyg direkt på nätet och bli fritt tillgängliga och sökbara för alla. Medlemsföretag i Byggmaterialindustrierna får rabatt när de registrerar sina byggvarudeklarationer i verktyget.

Läs vidare »

Byggmaterialindustrierna välkomnar budgetförslag om ökat bostadsbyggande men tror inte på minskat ROT-avdrag

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2015 17:04 CEST

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på renovering av miljonprogram och skolor och för att få igång byggandet av nya hyresrätter. Byggmaterialindustrierna välkomnar satsningarna men är kritisk till reduceringen av ROT-bidraget.

Som tidigare aviserats satsar regeringen 1 miljard kronor per år på upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammet fram till 2019. En särskild satsning på 830 miljoner kronor görs även på förbättrade arbetsmiljö i klimatsmarta skolor.

 • Det finns ett enormt renoveringsbehov i miljonprogrammen och det är bra att regeringen vill öka renoveringstakten. Det krävs en helhetssyn som beaktar såväl energieffektivitet och innemiljö, som trygga och inkluderande utemiljöer, säger Monica Björk, VD Byggmaterialindustrierna.

Regeringen inför även ett stöd på 2,2 miljarder kronor under 2016 för nya hyresrätter. Små lägenheter, upp till 35 kvadratmeter prioriteras och det ställs tydliga krav på energieffektivitet. Stödet beräknas kunna ges till fler än 15 000 lägenheter per år. Man inför också ett stöd på 1,85 miljarder kronor riktat till kommuner för att öka bostadsbyggandet.

 • Det är bra att regeringen vill få igång byggandet utan att göra avkall på att de nya husen också ska vara energieffektiva. Stödet till kommuner för ett ökat byggande är ett bra exempel på det, men det behövs en långsiktig politik för ökat byggande, för att undvika den ryckighet som investeringsstimulanser kan medföra.
 • Satsningarna ska delvis finansieras med en reducering av ROT-bidraget. Det är olyckligt eftersom ROT har skapat många nya arbetstillfällen och har lett till att man legaliserat en sektor som tidigare hade ett stort inslag av svarta jobb. Att minska ROT riskerar inte bara färre jobb i byggbranschen utan även i tillverkningsindustrin eftersom efterfrågan på byggmaterial kommer att minska avslutar Monica Björk.

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med 800 medlemsföretag omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år och sysselsätter 53 000 personer i Sverige. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på renovering av miljonprogram och skolor och för att få igång byggandet av nya hyresrätter. Byggmaterialindustrierna välkomnar satsningarna men är kritisk till reduceringen av ROT-bidraget.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • vd
 • invpjrfo@byggmesbsatkuopejeriafkttlihundustriernlta.se
 • 070-379 84 22
 • 08 - 783 84 22
Byggmaterialindustrierna är branschföreningen för Sveriges byggmaterialföretag. Vi är cirka 850 medlemmar och branschen... Visa mer

Om Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna är är en branschorganisation för Sveriges byggmaterialföretag.

Byggmaterialindustriernas primära uppdrag är att ta tillvara medlemsföretagens intressen och skapa goda förutsättningar för deras verksamhet. Detta sker genom att:

− Vara den samlade byggmaterialindustrins röst, genom att bland annat påverka och vara en naturlig kontakt för myndigheter, organisationer och företag i samhällsbyggnadssektorn
− Driva, bevaka, samordna och äga viktiga frågor gemensamma för anslutna företag och organisationer
− Verka för större kunskap om byggmaterial och byggmaterialbranschens roll i samhällsbyggandet

Adress

 • Byggmaterialindustrierna
 • Storgatan 19
 • 114 85 Stockholm
 • Vår hemsida