Kxzzc7w7noai3dwulkkx

Byggmaterialindustrierna välkomnar Ola Månsson som ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 17:30 CEST

Ola Månsson tillträder som ordförande för Byggmaterialindustrierna. Han är en välkänd profil i byggbranschen med erfarenhet från bygg- och installationsföretag och närmast från vdposten hos Sveriges Byggindustrier. Ola tar över posten efter Fredrik Winberg, flerårig ordförande i organisationen och tidigare vd för Cementa. - Jag ser fram emot att utveckla mer samverkan i branschen, säger Ola.

Gxhbbjtvk9gjse3bmmzz

Miljökrav, kunskap och innovationskraft bygger hållbara hus - använd informationen

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2017 13:13 CEST

Valet av byggmaterial och materialets funktion är avgörande för ett hållbart byggande. Byggmaterialindustrin bidrar med en aktiv utveckling av hållbart material. Vi ökar också kunskapen om hållbara materiallösningar via lagstadgad och vedertagen branschinformation - EU:s höga dokumentationskrav om miljöinformation och Sveriges unika system med byggvarudeklarationer.

Xbh0wahlc7q79pulvuyu

Ny VD för Byggmaterialindustrierna

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 12:45 CEST

Byggmaterialindustriernas styrelse har utsett Anneli Kouthoofd till ny vd för organisationen med start vid årsskiftet. Hon tar över VD-posten från Monica Björk som går vidare till nya utmaningar.

Media no image

Ny digital Byggvarudeklaration eBVD2015 på plats

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2016 09:05 CET

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, som ägs av hela sektorn har nu uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format för den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015, som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. Ett fyrtiotal företag, organisationer och myndigheter har deltagit i utarbetandet av den nya deklarationen.

Parallellt har Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL tillsammans skapat ett digitalt inmatningsverktyg och en samlad databas som tillverkare kan använda för att registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer i och som alla fritt kan söka Byggvarudeklarationer i.

Informationen i Byggvarudeklarationer ligger bland annat till grund för val av byggprodukter ur miljösynpunkt och för att dokumentera inbyggda varor.

 • Genom ett grundligt förarbete med medverkande företag och organisationer från hela sektorn har vi nu en ny Byggvarudeklaration som uppfyller behoven av relevant information för användare och möjligheter för tillverkare att deklarera uppgifter, säger Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen och VD på Saint-Gobain Gyproc.
 • Genom ett helt nytt digitalt verktyg kommer det att underlätta för både tillverkare att registrera sina produkter och användare genom att de kan söka produkter helt fritt från en samlad plats. Vi hoppas att så många tillverkare som möjligt registrerar miljöinformation om sina produkter enligt det nya standardiserade formatet, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialindustrierna

Medlemmar i BVD-föreningen är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svenska Teknik&Designföretagen ochSveriges Byggindustrier.

Läs mer på Byggvarudeklarationer.se och byggmaterialindustrierna.se

För mer information kontakta

Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen 070-265 54 37
Monica Björk, Byggmaterialindustrierna och kansli åt BVD-föreningen 070-304 84 21
Anna Jarnehammar, Svenska Miljöinstitutet, IVL, 010-788 65 76

Bakgrund

Vad är en Byggvarudeklaration?

En Byggvarudeklaration är en frivillig mall (egendeklaration) för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel.

Mallen för deklarationen är utarbetad av hela byggsektorn genom Föreningen för Byggvarudeklarationer. Informationen används av beställare för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt för att underlätta dokumentation av inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning. Byggvarudeklarationer har funnits i Sverige i över 20 år och togs från starten fram av fd Kretsloppsrådet.

Hur skiljer sig eBVD 2015 från den tidigare versionen, BVD3?

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Exempel på information som är lagkrav är t ex att ange om varan har ett säkerhetsdatablad, att uppge om ämnen på kandidatförteckning finns i produkten som regleras i REACH-lagstiftningen och ange om det finns en klassificering av varan enligt CLP-förordningen (klassificering och märkning av produkter). Ett marknadskrav är att deklarera allt innehåll i produkten ner till 2 % om de inte är klassificerade ämnen. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nytt i eBVD 2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad kommer att inkluderas. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.

Nytt är också att företag anger om det finns en prestandadeklaration för produkten vilket innebär att produkten är CE-märkt. Man kommer också att kunna ange om man tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos varan som är baserad på livscykeldata (enligt den europeiska standarden EN 15804). Man anger i själva deklarationen slutsatsen av sin livscykelanalys för sju olika områden såsom klimatpåverkan, ozonnedbrytning och försurning.

Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Det kan vara FNs principer om mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILOs kärnkonventioner eller att man följer ISO standard 26 000. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det innefattar krav på närmaste underleverantör på att de t ex har tillfredställande löner, god arbetsmiljö, inte har barnarbete.

Den stora förändringen är att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller mycket funktioner för att underlätta för tillverkaren både att registrera sin deklaration men också att administrera och spara sina deklarationer.För användare av Byggvarudeklarationer går det nu lätt att söka eBVDer på en samlad plats. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Deklarationen kommer som tidigare att finnas i både svensk och engelsk version.

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer har uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format. Registreringen kommer nu att ske genom ett verktyg direkt på nätet. För användare av Byggvarudeklarationer går det lätt att söka eBVDer på en samlad plats. Även äldre Byggvarudeklarationer blir tillgängliga.

Läs vidare »
Media no image

Den 5 februari släpps den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 14:09 CET

Den 5 februari lanseras den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 som Föreningen för Byggvarudeklarationer tagit fram med många intressanta nyheter. Från och med då kommer registrering ske direkt på nätet. När deklarationerna är publicerade i verktyget kommer de att bli fritt synliga och sökbara (som pdfer).

En avgift kommer att tas ut för att registrera eBVDer som varierar beroende på antalet deklarationer och omsättning. Som medlem i Byggmaterialindustrierna får företag rabatt när de registrerar sina byggvarudeklarationer i verktyget. 

Vad är en Byggvarudeklaration?

En byggvarudeklaration är byggsektorns frivilliga mall för hur tillverkare informerar om en produkts miljöaspekter i olika skeden av livscykeln.

Hur skiljer sig eBVD 2015 från den tidigare versionen, BVD3?

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om (det kemiska) innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Innehållet i produkten ska redovisas till 98 %. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nyheter är

 • Att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad införs. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.
 • Att man kan ange om produkten är CE-märkt, dvs om det finns en prestandadeklaration för produkten
 • Att man kommer att kunna ange om ni tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration enligt den europeiska standarden EN 15804. 
 • Sociala aspekter. Där anger ni om ni har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility).
 • Att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller många funktioner för att underlätta för er både att registrera er deklaration men också att administrera och spara era deklarationer.
 • att användare av Byggvarudeklarationer lätt kan söka eBVDer på en samlad plats. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Deklarationen kommer liksom tidigare att finnas i både svensk och engelsk version. Den engelska versionen lanseras några veckor efter den svenska versionen.

Till den nya deklarationen kommer att finnas fylliga Anvisningar för hur man registrerar och skapar den digitala Byggvarudeklarationen.

Flera halvdagsseminarier är inbokade för genomgång av verktyget på flera orter i Sverige och flera kommer att erbjudas. Håll utkik på vår hemsida, www.byggmaterialindustrierna.se

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Den 5 februari lanseras den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 med många intressanta nyheter. Från och med då kommer deklarationerna att registreras i ett verktyg direkt på nätet och bli fritt tillgängliga och sökbara för alla. Medlemsföretag i Byggmaterialindustrierna får rabatt när de registrerar sina byggvarudeklarationer i verktyget.

Läs vidare »
Media no image

Byggmaterialindustrierna välkomnar budgetförslag om ökat bostadsbyggande men tror inte på minskat ROT-avdrag

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2015 17:04 CEST

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på renovering av miljonprogram och skolor och för att få igång byggandet av nya hyresrätter. Byggmaterialindustrierna välkomnar satsningarna men är kritisk till reduceringen av ROT-bidraget.

Som tidigare aviserats satsar regeringen 1 miljard kronor per år på upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammet fram till 2019. En särskild satsning på 830 miljoner kronor görs även på förbättrade arbetsmiljö i klimatsmarta skolor.

 • Det finns ett enormt renoveringsbehov i miljonprogrammen och det är bra att regeringen vill öka renoveringstakten. Det krävs en helhetssyn som beaktar såväl energieffektivitet och innemiljö, som trygga och inkluderande utemiljöer, säger Monica Björk, VD Byggmaterialindustrierna.

Regeringen inför även ett stöd på 2,2 miljarder kronor under 2016 för nya hyresrätter. Små lägenheter, upp till 35 kvadratmeter prioriteras och det ställs tydliga krav på energieffektivitet. Stödet beräknas kunna ges till fler än 15 000 lägenheter per år. Man inför också ett stöd på 1,85 miljarder kronor riktat till kommuner för att öka bostadsbyggandet.

 • Det är bra att regeringen vill få igång byggandet utan att göra avkall på att de nya husen också ska vara energieffektiva. Stödet till kommuner för ett ökat byggande är ett bra exempel på det, men det behövs en långsiktig politik för ökat byggande, för att undvika den ryckighet som investeringsstimulanser kan medföra.
 • Satsningarna ska delvis finansieras med en reducering av ROT-bidraget. Det är olyckligt eftersom ROT har skapat många nya arbetstillfällen och har lett till att man legaliserat en sektor som tidigare hade ett stort inslag av svarta jobb. Att minska ROT riskerar inte bara färre jobb i byggbranschen utan även i tillverkningsindustrin eftersom efterfrågan på byggmaterial kommer att minska avslutar Monica Björk.

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag med 800 medlemsföretag omsätter totalt 150 miljarder kronor varje år och sysselsätter 53 000 personer i Sverige. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Regeringens budgetproposition innehåller satsningar på renovering av miljonprogram och skolor och för att få igång byggandet av nya hyresrätter. Byggmaterialindustrierna välkomnar satsningarna men är kritisk till reduceringen av ROT-bidraget.

Läs vidare »
L1l9u1ofw14unsxqbcl4

Byggmaterialindustrierna blir ny ordförande i SPs certifieringsstyrelse

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2015 10:13 CEST

Monica Björk, VD på Byggmaterialindustrierna har utsetts till ordförande i SPs certifieringsstyrelse. SP som är ett institut för forskning och innovation utfärdar även certifikat enligt standarder inom ledningssystem, produkter, bland annat CE-märkning och personer. En särskild certifieringsstyrelse finns med uppgift att övervaka opartiskheten inom certifieringsverksamheten.

Media no image

Byggmaterialindustrierna i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2015 11:07 CEST

Byggmaterialindustrierna kommer att vara på plats under Almedalsveckan och tillsammans med Svensk Ventilation och Swedisol arrangerar vi två seminarier på temat energi.Välkommen!

Måndagen den 29 juni kl14.00-14.50
Vad är nära-nollenergibyggnader

Om drygt tre år ska alla offentliga byggnader vara nära-nollenergibyggnader och efter ytterligare två år ska alla byggnader ha denna höga energiprestanda. Boverket har i juni lämnat en rapport som ger svaret på hur Sverige vill definiera nära-nollenergibyggnader och hur energihushållningskraven ska ställas på dessa byggnader.Vi kommer att ge en bild av vilka krav som andra länder har ställt och diskutera med bransch och politiker hur vi ska förhålla oss i en jämförelse. En minskad energianvändning spelar en viktig roll för en minskad klimatpåverkan, tryggad energiförsörjning och ökad teknisk utveckling. Och detta samtidigt som boende och brukare får en ökad standard och komfort.

Deltagare:
Anders Sjelvgren, Boverket
Randall Bowie, Rockwool International
Ewa Thalen Finné, riksdagsledamot (m)
Ola Johansson, riksdagsledamot (c)
Emma Hult, riksdagsledamot (mp)
Conny Pettersson, Byggmaterialindustrierna

Plats: Svensk Ventilations trailer i hamnen, Holmen, H617

Läs mer här

Tisdagen den 30 juni kl 14.00-14.50
Vilka effekter får samhället av en upprustning av bostäder och boendemiljöer?

Sveriges regering inlämnade i april 2014 ett strategiförslag för byggnadsrenovering till EU. Den nationella strategin ska revideras vart tredje år. Boverket och Energimyndigheten har nu regeringens uppdrag att se över strategin och även se över effekter av styrmedel som ökar renoveringstakten.

Vi har en stor möjlighet att minska energianvändningen i samband med renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. I Sverige finns totalt 4,5 miljoner bostäder, varav 2,5 miljoner i flerbostadshus. Uppskattningsvis kommer 3 av 4 bostäder att kräva omfattande åtgärder fram till 2050, vilket motsvarar en årlig renovering av över 95 000 bostäder. Flera rapporter pekar på att dagens renoveringstakt ligger på cirka 30 000 lägenheter per år. Det finns således ett stort behov av att öka renoveringstakten. Det krävs ett samlat grepp för hur en ökad renovering och samtidig effektivisering kan komma till stånd.

Hur detta samarbete ska gå till och vilka stimulanser som behövs vill vi diskutera på seminariet.

Deltagare:
Paula Hallonsten, Boverket
Leif Nysmed, riksdagspolitiker (s)
Yogesh Kumar, Fastighetsägarna
Jonas Högset, SABO
Fredrik Bele, Skanska
Roland Jonsson, HSB
Conny Pettersson, Byggmaterialindustrierna

Plats: Svensk Ventilations trailer i hamnen, Holmen, H617

Läs mer här

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Byggmaterialindustrierna kommer att vara på plats under Almedalsveckan och tillsammans med Svensk Ventilation och Swedisol arrangerar vi två seminarier - ett om nära-nollenergibyggnader den 29 juni och ett annat om upprustningen av miljonprogrammet den 30 juni. Välkommen!

Läs vidare »
Media no image

Seminarium 25 mars: BIM för materialindustrin

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2015 17:36 CET

Vill du få en inblick i de möjligheter som nya digitala verktyg och processer ger byggmaterialindustrin? Som tillverkare av byggmaterial och byggprodukter har du kanske redan stött på förändrade arbetssätt i planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsprocesserna. Nu har du chansen att lära dig mer om kommande förändringar, vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka utvecklingen.

Datum: 25 mars, kl 9.30-16.30
Plats: Regeringsgatan 60 (Bygg- och Järnhandlarna), Stockholm

Under dagen får du veta mer om BIM, ByggnadsInformationsModellering. Vi diskuterar fördelarna med BIM, men också hur eventuella svårigheter kan hanteras. Ett annat tema som tas upp är hur vi kan säkerställa att materialindustrins kompetens och värden beaktas hela vägen fram. Vi tittar också på hur försörjningsprocessen hänger ihop, och hur den kan effektiviseras. Under konferensen diskuterar vi: Producenternas grunddata/produktbeskrivning och identitet, offert, produktion och logistik, Digitala byggvarudeklarationer, Handelns offert, inköp och logistik Producenters systemleveranser, Entreprenörernas offerter, detaljprojektering, inköp, logistik, planering och produktion Arkitektens och de tekniska konsulternas visualiseringar och beskrivningar Byggherrarnas/fastighetsägarnas krav

Konferensen vänder sig till tillverkare och distributörer av byggmaterial, byggprodukter och byggsystem. Huvudmålgrupp är ansvariga personer inom marknad och försäljning. Även företagsledare, inköps- och logistikansvariga och teknikansvariga är välkomna.

Arrangörer: Byggmaterialindustrierna, Bygg- och Järnhandlarna, BIM Alliance och BEAst.

Deltagaravgift: Medlem i arrangörsorganisation: 700 kr + moms Avgift, icke-medlemmar: 1 500 kr + moms

Anmäl dig nedan senast den 18 mars.

Läs inbjudan här (pdf)

Anmäl dig här

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

​Vill du få en inblick i de möjligheter som nya digitala verktyg och processer ger byggmaterialindustrin? Under dagen den 25 mars får du veta mer om BIM, ByggnadsInformationsModellering. Vi diskuterar fördelarna med BIM, men också hur eventuella svårigheter kan hanteras. Ett annat tema som tas upp är hur vi kan säkerställa att materialindustrins kompetens och värden beaktas hela vägen fram.

Läs vidare »
Media no image

Bra materialval kräver livscykelperspektiv

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2014 13:04 CEST

Samhällsbyggandet ska vara hållbart och det är viktigt att vi har metoder för att kunna göra hållbara val och att följa upp hållbarheten. I praktiken är det lättare sagt än gjort. I sin iver att arbeta hållbart och vara miljövänliga väljer många beställare att enbart fokusera på det kemiska innehållet.

Låt oss börja med att säga att materialindustrin är positiv till miljövärderingar av byggprodukter. Det bidrar både till att tillverkare har god dokumentation om sina produkter och att de utvecklar sina produkter att bli mer miljövänliga.

Problemet är att de bedömningssystem som finns på marknaden i praktiken enbart fokuserar på det kemiska innehållet i en produkt. Vi har många exempel på kommuner som i förfrågningsunderlag regelmässigt hänvisar till och kräver produkter godkända i ett specifikt miljöbedömningssystem i­stället för att hänvisa till tydliga miljökrav. Genom att använda ett bedömningssystem tycker man att man gjort en bra insats för miljön men i praktiken har man använt skattekronor utan att säkerställa att förfarandet leder till bättre miljö och hälsa för de boende. I vissa fall har man till och med gjort ett sämre val för miljön.

För att göra ett bra miljöväl måste man ta hänsyn till en produkts funktion och livscykel i en byggnad. Om man inte gör det löper man stor risk att göra suboptimeringar vid materialval. Om man till exempel ska måla Årstabron med en på pappret mer miljövänlig färg utan rostskyddande egenskaper skulle det innebära att bron rostade snabbt.

Ett annat problem med bedömningssystem är att samma byggprodukt kan få olika värderingar beroende på vilket system som värderar. En värdering måste göras utifrån transparenta kriterier baserade på vetenskapliga fakta för få så objektiva värderingar som är möjligt och att säkerställa jämförbarhet så att alla produkter behandlas lika.

Vi är mycket oroade över att många kommuner hänvisar till och kräver att byggprodukter ska vara godkända och registrerade i ett specifikt system för att köpas in. Förutom att det strider mot upphandlingsreglerna utestängs produkter trots att de kan vara likvärdiga eller till och med bättre ur miljösynpunkt. I flera fall har vi också sett att bedömningar inte är gjorda på vetenskaplig grund. När godtycke uppstår i bedömningar riskerar produkter att väljas bort på felaktiga grunder.

Vad ska vi då göra för att miljöbedömningarna av produkterna ska bli bättre? Vi menar att beställarna måste ta ett större ansvar för val av produkter och intressera sig mer för den långsiktiga förvaltningen. De måste ställa tydliga krav och inte helt förlita sig på ett miljöbedömningsföretag som varken testar produkter eller gör fullvärdiga bedömningar utifrån ett livscykelperspektiv.

Och materialindustrin då? Vi både vill och kan bli ännu bättre på att leverera tillförlitlig och lättillgänglig information om våra produkter. Det gör vi genom att leverera Byggvarudeklarationer som är sektorns frivilliga överenskomna mall för att deklarera miljöinformation om byggprodukter. Genom Byggvarudeklarationen ökar kunskapen om vad vi bygger in i våra hus och anläggningar. Just nu pågår ett arbete inom Föreningen för Byggvarudeklarationer där representanter från hela byggsektorn deltar för att utveckla deklarationen för att bättre möta både nya lag- och marknadskrav när det gäller miljöinformation om byggprodukter.

Vi har inga problem med skarpa krav så länge de främjar ett bra produktval där livscykelperspektiv och funktion tas hänsyn till. Det är vägen till ett hållbart byggande.

Monica Björk, vd, Byggmaterialindustrierna och Henrik Jansson, ordförande, Byggmaterialindustriernas miljöutskott

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 850 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

”Beställarna måste ta ett större ansvar för val av produkter och intressera sig mer för den långsiktiga förvaltningen.” Det skriver Monica Björk, vd för Byggmaterialindustrierna och Henrik Jansson ordförande i Byggmaterialindustriernas miljöutskott.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • vd
 • info@byggmaterialindustrierna.se
 • 070-379 84 22
 • 08 - 783 84 22
Byggmaterialindustrierna är branschföreningen för Sveriges byggmaterialföretag. Vi är cirka... Visa mer

Om Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna är är en branschorganisation för Sveriges byggmaterialföretag.

Byggmaterialindustriernas primära uppdrag är att ta tillvara medlemsföretagens intressen och skapa goda förutsättningar för deras verksamhet. Detta sker genom att:

− Vara den samlade byggmaterialindustrins röst, genom att bland annat påverka och vara en naturlig kontakt för myndigheter, organisationer och företag i samhällsbyggnadssektorn
− Driva, bevaka, samordna och äga viktiga frågor gemensamma för anslutna företag och organisationer
− Verka för större kunskap om byggmaterial och byggmaterialbranschens roll i samhällsbyggandet

Adress

 • Byggmaterialindustrierna
 • Storgatan 19
 • 114 85 Stockholm
 • Vår hemsida