Bil4natdbpjtmwv7mglk
Cg00rqshipttzo3zoepj

Inbjudan: Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 10:50 CEST

Välkommen till ett seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm.

Md73wioptccfr8jvfbjm
Cbyhg36frgvp84x3qhhu

Byggnadsvårdens konvent 2017 – hantverk, hållbarhet och Ulla Skoog

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 07:01 CEST

I år går Byggnadsvårdens konvent av stapeln för tredje gången. Den 27 september är ingen mindre än Ulla Skoog med och inviger det välbesökta arrangemanget, som är det största i Norden i sitt slag. Under konventets tre dagar står närmare hundra programpunkter på schemat, som även innehåller ett stort branschmingel, utnämningen av Årets byggnadsvårdare och en helt ny byggnadsvårdsmässa.

B7mkd6gyfvwlvju3ahpe
Cg00rqshipttzo3zoepj

​Byggnadsvårdsföreningen får talerätt i ärendet Nobel Center

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2017 12:01 CEST

Mark- och miljödomstolen har i ärendet Nobel Center slagit fast att Svenska byggnadsvårdsföreningen får rätt att överklaga detaljplaner. Domen innebär att Länsstyrelsens tidigare avvisningsbeslut ändras. Ordförande Vicki Wenander gläds åt att föreningen nu får delta i den juridiska processen kring rivningarna av de Kungliga Tullhusen och uppförandet av Nobel Center på Blasieholmen.

Hlifpoo6o3am0b90utmx
Aoojcqefthqhto9drgwl Cbyhg36frgvp84x3qhhu

Grynmalaregården i Lund på Gula listan

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 15:36 CEST

Lunds kommun planerar att riva ​Grynmalaregården, stadens äldsta kommunala dagis ritad av arkitekt Gun Sjödin. Byggnadsvårdsföreningen delar stadsantikvariens syn att byggnaden har stora arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Därför har vi placerat Grynmalaregården på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer, med förhoppningen att kommunen ska ompröva beslutet.

T8lyenuavrd2mzcyq69w
Aoojcqefthqhto9drgwl M3wsijgiczddoueujmsv

Kaprifolskolan i Hunnebostrand placerad på Gula Listan

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 11:42 CEST

Hunnebostrands gamla folkskola, även kallad Kaprifolskolan och i folkmun kallad "storskoorn" är en av ortens allra ståtligaste och mest påkostade byggnadsverk i ett sällsynt välhållet originalskick. Nu hotas den av rivning trots invändningar från kommunens egen antikvarie samt Bohusläns Museum. Därför tas Kaprifolskolan upp på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer.

En8ek17fdjmuga1vgb3u

TEMADAG: Hur hållbart är hållbart?

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 15:38 CEST

Det råder bygghysteri i Sverige. Nytt ska byggas fort och bra. I en tid när teknik- och materialval ibland springer långt före dokumenterat och beprövat byggnadsskick ställer vi oss frågan - Hur hållbart är hållbart? Välkommen på seminarium tisdag 25 april i Saluhallen i Uppsala! Moderator: Bengt Adolfi, Byggmästare och styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen.

Od91cokr3acxpfylv79z
Cg00rqshipttzo3zoepj M3wsijgiczddoueujmsv

DEBATT: Länsstyrelsens beslut om Nobel Center strider mot Århuskonventionen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:43 CET

I ärendet Nobel Center har Länsstyrelsen bedömt att endast angränsande fastighetsägare haft rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Samtliga miljöorganisationer som överklagat har avvisats på godtycklig grund vilket är ett allvarligt hot mot rättssäkerhet och demokrati genom att medborgarinflytandet åsidosätts anser Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Odlqjeoxmlez00hp3mhh
M3wsijgiczddoueujmsv

Asylenparken i Vadstena på Gula listan

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 15:56 CET

Trots hårt motstånd från lokalbefolkningen och allvarlig kritik från Statens Fastighetsverk har Vadstena kommun långtgående planer på att exploatera Asylenparken för att bygga bostadshus. Byggnadsvårdsföreningen anser att planerna strider mot bygglagen, översiktsplanen och är ett hot mot riksintresset. Därför tas Asylenparken upp på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer.

Yvnhsblmydmrocbxg8cu
M3wsijgiczddoueujmsv B5qrcysv5b2v4rdorx1v

Integration i praktiken - flyktingungdomar bevarar svenskt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:45 CET

Hur gick det med vårt byggnadsvårdsläger för ensamkommande ungdomar från Eritrea, Somalia och Afghanistan som arbetade med att rädda Årås säteri? Nu finns en rapport från projektet i form av en film med intervjuer av deltagare och ledare på lägret.

Media no image
M3wsijgiczddoueujmsv L5tqqijjock3kexlvne0

DEBATT: Öppet brev till Astoriahusets ägare

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 14:42 CEST

Svenska byggnadsvårdsföreningen ser med oro på planerna att riva byggnad efter byggnad i 1800-talets klassiska stenstad i Stockholm och ställer två frågor till Länsförsäkringar/ Humlegården Fastigheter angående den planerade rivningen av Astoriahusets flygel, kv. Riddaren 18 i stadskärnan.

1. Hur förklarar Länsförsäkringar/Humlegården att man avser att riva en välbevarad byggnad från 1800-talets klassiska stenstad, ett viktigt uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad, mot bakgrund av Humlegårdens ambition enligt sin miljöpolicy att bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen?

2. Hur förklarar Länsförsäkringar/Humlegården att man avser att riva en byggnad från 1800-talet med avbetalad miljöskuld och med den klimatpåverkan denna rivning och nybyggnad medför mot bakgrund av Humlegårdens medlemskap i Stockholms klimatpakt och de ambitioner företaget säger sig ha vad gäller minskning av energianvändningen?

Den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen som visar det sena 1800-talets stadsbyggande är ett av de viktigaste uttrycken för riksintresset i Stockholms innerstad. Astoriahuset från 1873 ligger i stadsdelen Östermalm, där idag endast ett tjugotal byggnader med ursprung från 1870-talet finns kvar varför det är av stor betydelse att dessa byggnader bevaras för att inte riksintresset påtagligt ska skadas. Andra aktuella exempel på rivningshotade 1800-talsbyggnader i innerstaden är tullhuset på Blasieholmsudden samt flera byggnader i kv Sperlingens backe. Med rivning efter rivning av byggnader i stenstaden, främst på initiativ från enskilda byggherrar och utan helhetssyn på stadsutvecklingen från stadens sida, kan på kort tid den över sekler formade egenarten urholkas och oersättliga kulturmiljövärden förstöras.

Vid miljöbedömningar tillgrips då och då så kallad greenwashing, d.v.s. projektets miljöbelastning beskrivs på ett förledande positivt sätt för att få gehör i de politiska församlingarna för ett genomförande. I den hållbarhetsanalyssom genomförts för Astoriaprojektet redovisas kostnader för renovering av flygeln på ett schablonartat sätt. Alternativet att renovera byggnaden i stället för att riva den avskrivs med en märklig argumentation om att på lång sikt bör nybyggnad innebära mindre påfrestning på klimatet jämfört med renovering. Detta trots att forskning visar att klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen som vid drift av det färdigbyggda huset under så lång tid som 50 år. (Klimatpåverkan från byggprocessen, En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). Härtill kommer det slöseri med resurser som det innebär att riva en byggnad som kan bestå länge till och de utsläpp som rivningen förorsakar. Argumentet att bevara kulturarvet avskrivs på ett anmärkningsvärt okunnigt sätt genom förordande av "tidsenliga hållbarhetsvärden" i stället för kulturhistoriska värden.

Medborgarnas reaktion mot de planerade rivningarna visar det ökande motståndet mot den snabba omvandlingen och förvanskningen av stadsmiljön i innerstaden. Byggnadsvårdsföreningen, med 6000 medlemmar som värnar om de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen, anser att en rivning av den välbevarade Astoriaflygeln strider mot de nationella miljömålen och mot lagstiftningen för kulturmiljövården och befarar också att rivningen kan få prejudicerande verkan.

Det är förvånande att Länsförsäkringar/Humlegården, som gjort sig känt för att ta kulturhistorisk hänsyn i sina projekt, nu vill genomföra detta ingrepp i stadens kulturarv. Byggnadsvårdsföreningen har tidigare ställt de nämnda frågorna i ett brev till företaget men bara fått en hänvisning till planhandlingarna vilket föreningen inte anser vara ett fullgott svar. Därför uppmanar Byggnadsvårdföreningen nu fastighetsägaren att ge ett svar som visar att Humlegårdens miljöpolicy och medlemskapet i Stockholms klimatpakt inte bara är tomma ord.

För styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vicki Wenander, ordförande Kristina Berglund, vice ordförande

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Före sommaren skickade Svenska byggnadsvårdsföreningen ett brev med ett par frågor till Länsförsäkringar och Humlegården fastigheter angående rivningen av Astoriaflygeln i Stockholm, ett av flera hotade hus från 1800-talets stenstad, och fick ett intetsägande svar. Nu skickar vi ett öppet brev med samma frågor. En mycket aktuell fråga i Stockholm med en förestående demonstration den 15 oktober.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikation & PR
  • hlloyldbrmvimxsahngy.lanaoapnerstedtgq@bygoxgncpadificsvard.se
  • 08-30 67 85

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Sveriges nätverk för byggnadsvård

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Adress

  • Svenska byggnadsvårdsföreningen
  • Eastmansvägen 35
  • 113 82 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar