Hlifpoo6o3am0b90utmx
Aoojcqefthqhto9drgwl Cbyhg36frgvp84x3qhhu

Grynmalaregården i Lund på Gula listan

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 15:36 CEST

Lunds kommun planerar att riva ​Grynmalaregården, stadens äldsta kommunala dagis ritad av arkitekt Gun Sjödin. Byggnadsvårdsföreningen delar stadsantikvariens syn att byggnaden har stora arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värden. Därför har vi placerat Grynmalaregården på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer, med förhoppningen att kommunen ska ompröva beslutet.

T8lyenuavrd2mzcyq69w
Aoojcqefthqhto9drgwl M3wsijgiczddoueujmsv

Kaprifolskolan i Hunnebostrand placerad på Gula Listan

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 11:42 CEST

Hunnebostrands gamla folkskola, även kallad Kaprifolskolan och i folkmun kallad "storskoorn" är en av ortens allra ståtligaste och mest påkostade byggnadsverk i ett sällsynt välhållet originalskick. Nu hotas den av rivning trots invändningar från kommunens egen antikvarie samt Bohusläns Museum. Därför tas Kaprifolskolan upp på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer.

Od91cokr3acxpfylv79z
Cg00rqshipttzo3zoepj M3wsijgiczddoueujmsv

DEBATT: Länsstyrelsens beslut om Nobel Center strider mot Århuskonventionen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:43 CET

I ärendet Nobel Center har Länsstyrelsen bedömt att endast angränsande fastighetsägare haft rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Samtliga miljöorganisationer som överklagat har avvisats på godtycklig grund vilket är ett allvarligt hot mot rättssäkerhet och demokrati genom att medborgarinflytandet åsidosätts anser Kristina Berglund, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Odlqjeoxmlez00hp3mhh
M3wsijgiczddoueujmsv

Asylenparken i Vadstena på Gula listan

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 15:56 CET

Trots hårt motstånd från lokalbefolkningen och allvarlig kritik från Statens Fastighetsverk har Vadstena kommun långtgående planer på att exploatera Asylenparken för att bygga bostadshus. Byggnadsvårdsföreningen anser att planerna strider mot bygglagen, översiktsplanen och är ett hot mot riksintresset. Därför tas Asylenparken upp på den nationella Gula listan över hotade svenska kulturmiljöer.

Yvnhsblmydmrocbxg8cu
M3wsijgiczddoueujmsv B5qrcysv5b2v4rdorx1v

Integration i praktiken - flyktingungdomar bevarar svenskt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 15:45 CET

Hur gick det med vårt byggnadsvårdsläger för ensamkommande ungdomar från Eritrea, Somalia och Afghanistan som arbetade med att rädda Årås säteri? Nu finns en rapport från projektet i form av en film med intervjuer av deltagare och ledare på lägret.

Media no image
M3wsijgiczddoueujmsv L5tqqijjock3kexlvne0

DEBATT: Öppet brev till Astoriahusets ägare

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 14:42 CEST

Svenska byggnadsvårdsföreningen ser med oro på planerna att riva byggnad efter byggnad i 1800-talets klassiska stenstad i Stockholm och ställer två frågor till Länsförsäkringar/ Humlegården Fastigheter angående den planerade rivningen av Astoriahusets flygel, kv. Riddaren 18 i stadskärnan.

1. Hur förklarar Länsförsäkringar/Humlegården att man avser att riva en välbevarad byggnad från 1800-talets klassiska stenstad, ett viktigt uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad, mot bakgrund av Humlegårdens ambition enligt sin miljöpolicy att bidra till en hållbar utveckling i samhället och ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen?

2. Hur förklarar Länsförsäkringar/Humlegården att man avser att riva en byggnad från 1800-talet med avbetalad miljöskuld och med den klimatpåverkan denna rivning och nybyggnad medför mot bakgrund av Humlegårdens medlemskap i Stockholms klimatpakt och de ambitioner företaget säger sig ha vad gäller minskning av energianvändningen?

Den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen som visar det sena 1800-talets stadsbyggande är ett av de viktigaste uttrycken för riksintresset i Stockholms innerstad. Astoriahuset från 1873 ligger i stadsdelen Östermalm, där idag endast ett tjugotal byggnader med ursprung från 1870-talet finns kvar varför det är av stor betydelse att dessa byggnader bevaras för att inte riksintresset påtagligt ska skadas. Andra aktuella exempel på rivningshotade 1800-talsbyggnader i innerstaden är tullhuset på Blasieholmsudden samt flera byggnader i kv Sperlingens backe. Med rivning efter rivning av byggnader i stenstaden, främst på initiativ från enskilda byggherrar och utan helhetssyn på stadsutvecklingen från stadens sida, kan på kort tid den över sekler formade egenarten urholkas och oersättliga kulturmiljövärden förstöras.

Vid miljöbedömningar tillgrips då och då så kallad greenwashing, d.v.s. projektets miljöbelastning beskrivs på ett förledande positivt sätt för att få gehör i de politiska församlingarna för ett genomförande. I den hållbarhetsanalyssom genomförts för Astoriaprojektet redovisas kostnader för renovering av flygeln på ett schablonartat sätt. Alternativet att renovera byggnaden i stället för att riva den avskrivs med en märklig argumentation om att på lång sikt bör nybyggnad innebära mindre påfrestning på klimatet jämfört med renovering. Detta trots att forskning visar att klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen som vid drift av det färdigbyggda huset under så lång tid som 50 år. (Klimatpåverkan från byggprocessen, En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). Härtill kommer det slöseri med resurser som det innebär att riva en byggnad som kan bestå länge till och de utsläpp som rivningen förorsakar. Argumentet att bevara kulturarvet avskrivs på ett anmärkningsvärt okunnigt sätt genom förordande av "tidsenliga hållbarhetsvärden" i stället för kulturhistoriska värden.

Medborgarnas reaktion mot de planerade rivningarna visar det ökande motståndet mot den snabba omvandlingen och förvanskningen av stadsmiljön i innerstaden. Byggnadsvårdsföreningen, med 6000 medlemmar som värnar om de kvalitéer som finns i den befintliga bebyggelsen, anser att en rivning av den välbevarade Astoriaflygeln strider mot de nationella miljömålen och mot lagstiftningen för kulturmiljövården och befarar också att rivningen kan få prejudicerande verkan.

Det är förvånande att Länsförsäkringar/Humlegården, som gjort sig känt för att ta kulturhistorisk hänsyn i sina projekt, nu vill genomföra detta ingrepp i stadens kulturarv. Byggnadsvårdsföreningen har tidigare ställt de nämnda frågorna i ett brev till företaget men bara fått en hänvisning till planhandlingarna vilket föreningen inte anser vara ett fullgott svar. Därför uppmanar Byggnadsvårdföreningen nu fastighetsägaren att ge ett svar som visar att Humlegårdens miljöpolicy och medlemskapet i Stockholms klimatpakt inte bara är tomma ord.

För styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vicki Wenander, ordförande Kristina Berglund, vice ordförande

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Före sommaren skickade Svenska byggnadsvårdsföreningen ett brev med ett par frågor till Länsförsäkringar och Humlegården fastigheter angående rivningen av Astoriaflygeln i Stockholm, ett av flera hotade hus från 1800-talets stenstad, och fick ett intetsägande svar. Nu skickar vi ett öppet brev med samma frågor. En mycket aktuell fråga i Stockholm med en förestående demonstration den 15 oktober.

Läs vidare »
Yxjlhrevxnebdoqz96co

Kända ansikten bland pristagarna av Årets byggnadsvårdare

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 21:50 CEST

Årets Byggnadsvårdare 2016 år korade. Under Byggnadsvårdsföreningens branschmingel i Stockholm utsågs vinnarna Ingvar Oldsberg i kategorin Försvara, Ulla Skoog i kategorin Vårda och Kjell Forshed i kategorin Utveckla.

En8ek17fdjmuga1vgb3u

TEMADAG: Hur hållbart är hållbart?

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 15:38 CEST

Det råder bygghysteri i Sverige. Nytt ska byggas fort och bra. I en tid när teknik- och materialval ibland springer långt före dokumenterat och beprövat byggnadsskick ställer vi oss frågan - Hur hållbart är hållbart? Välkommen på seminarium tisdag 25 april i Saluhallen i Uppsala! Moderator: Bengt Adolfi, Byggmästare och styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen.

P8ck1wtgnspxk0y0cy4k
B5qrcysv5b2v4rdorx1v

Nytt nordiskt nätverk för trästäder

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 12:29 CEST

39 kommuner från Norge, Sverige, Danmark och Finland har lagt grunden till ett nordiskt Nätverk för Trästäder efter konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21-23 september.

Media no image

DEBATT: Nobel Center – ett exempel på bristande respekt för den demokratiska processen

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 11:29 CEST

Lars Anell, ordförande i Vetenskapsrådet 2010-2015 och medlem av styrelsen för Nobelhus AB, skriver i artikeln ”Nobel Center får inte förhalas mer” i Svenska Dagbladet 2016-06-14 angående pågående överklagandeprocess att rättssystemet missbrukas, att människor vilseleds och att ett angeläget projekt förhalas.

Anell visar i sin artikel ett anmärkningsvärt förakt mot den demokratiska processen för detaljplanen för Nobel Center och negligerar en omfattande, ovanligt kunnig och samstämd kritik av medborgare, experter och organisationer genom att ondgöra sig över att största delen av överklagandena består av kommunalbesvär och genom att mena att det rör sig om ett mycket litet antal överklaganden - som Anell uttrycker det - "i den mera strikta betydelsen".

Hittills kända inkomna och planerade överklaganden från organisationer representerar flera hundra tusen personer: Svenska byggnadsvårdsföreningen (ca 6000 medlemmar varav hundratals föreningar och organisationer), Samfundet S:t Erik (ca 2000 medlemmar), Förbundet för Ekoparken (består av ca 50 organisationer motsvarande ca 250000 medlemmar), Skärgårdens Trafikantförening (ca 1 000 enskilda medlemmar samt 250 anslutna intresseföretag och företag), Stockholms Sjögård (anslutna organisationer och företag motsvarande mer än 100 000 personer) m. fl. Det finns flera nätverk bl.a. facebookgruppen Bevara Blasieholmen med mer än 10 0000 medlemmar. Här bör också nämnas många hundra yttranden under planprocessen, fyra välbesökta demonstrationer senast mer än 2 000 deltagare, och mängder av debattartiklar i media. Detta motstånd representerar begreppet "den berörda allmänheten", vars deltagande i beslutsprocesser och också under senare år i vissa fall ökade rätt att föra talan mot besluten framgår av EU-direktiv och den av Sverige ratificerade Århuskonventionen.

Anell förbiser helt de starka sakskäl som framförts mot projektet. Det är för övrigt inte heller antalet överklaganden som är avgörande för den juridiska prövningen vilket Anell tycks tro; det är de sakskäl som sakägare och överklagande organisationer framför som handlar om att flera av uttrycken för riksintresset för Stockholm bedöms påtagligt skadas - den stora byggnadsvolymens påverkan på stadsbilden, vyerna som skyms, Nationalmuseums framtoning som försvagas, den kulturhistoriskt värdefulla hamnmiljön som utraderas - men också om de olösta frågorna rörande trafikförsörjning med buss och båt, omfattningen av arkeologiska utgrävningar m.m. Överklagandeprocessen innebär således varken ett missbruk av rättssystemet eller en förhalning av ärendet utan att enligt lagens syfte få till stånd en statlig kontroll av den kommunala planeringen i ett viktigt planärende av nationell betydelse.

Att skriva så nedlåtande som Anell gör när det gäller medborgarnas kritik av förslaget till detaljplan för Nobel Center visar en upprörande tondövhet mot en stark, kunnig och utbredd opposition från experter och övriga medborgare som griper de lagliga möjligheter som står till buds för att göra sina röster hörda.

Kristina Berglund

f.d. stadsarkitekt

Vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Replik på artikeln ”Nobel Center får inte förhalas mer” (Svenska Dagbladet 2016-06-14) där Lars Anell, medlem av styrelsen för Nobelhus AB, anser att överklagandeprocessen är ett missbruk av rättsystemet, att människor vilseleds och att ett angeläget projekt förhalas.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikation & PR
  • louivqvibesa.lgyannepzbsrjtrdjrstedtvw@byggnywsoehazsdadsvprarhdd.se
  • 08-30 67 85

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen

Sveriges nätverk för byggnadsvård

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Adress

  • Svenska byggnadsvårdsföreningen
  • Eastmansvägen 35
  • 113 82 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar