Ixat Intressenter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2017 10:00 CEST

Ixat Intressenter AB (publ) ("Ixat" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 15 juni 2017 en emission av ett säkerställt obligationslån om 1 550 miljoner kronor ("Obligationen").

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida www.ixatintressenter.com.

För övrig information kontakta:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tel. +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel. +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel. +4670 426 4545

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017.

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn.Ixat Intressenter AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Ixat Intressenter AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner.

www.cabonline.com

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. Taxi Kurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. www.cabonline.com.

Ixat Intressenter AB (publ) ("Ixat" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 15 juni 2017 en emission av ett säkerställt obligationslån om 1 550 miljoner kronor ("Obligationen").

Läs vidare »

Ixat Intressenter AB (publ) publishes prospectus and prepares listing of bond at Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2017 10:00 CEST

Ixat Intressenter AB (publ) (”Ixat” or the “Company”) announced on 15 June 2017 that the Company has issued SEK 1,550 million senior secured bonds (the “Bond”).

In accordance with the terms and conditions, the Bond is intended to be listed and admitted to trading on the corporate bond list at Nasdaq Stockholm shortly. The application has therefore been submitted to Nasdaq Stockholm regarding a listing of the Bond.

As a result, the Company has prepared a prospectus. The prospectus has today been approved by and registered with the Swedish Financial Supervisory Authority (the “SFSA”) in accordance with the Financial Instruments Trading Act (1991:980). The prospectus will be available on SFSA’s website (www.fi.se/en/) and on the Company’s website www.ixatintressenter.com .

For additional information contact:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tel +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel +4670 426 4545

The information was provided by the auspices of the above contact persons, for publication on 8 August, 2017.

About Cabonline Group

Cabonline Group and is one of Europe’s leading technology and service providers to the taxi and transportation industry. In Sweden and Norway around 3,500 transporters with approximately 7,000 vehicles are connected to us under different brands such as TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne and Sverigetaxi. Through Cabonline Group, the transporters get access to attractive customer contracts, leading technology platforms as well as access to scale advantages and infrastructure. Cabonline Group has yearly net revenue of around SEK 5,6 billion and handles approximately 60,000 trips per day.Ixat Intressenter AB (publ) is the parent company of Cabonline Group. On 12 June 2017 Ixat Intressenter AB (publ) issued SEK 1,550 million senior secured bonds. www.cabonline.com.

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. Taxi Kurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. www.cabonline.com.

Ixat Intressenter AB (publ) (”Ixat” or the “Company”) announced on 15 June 2017 that the Company has issued SEK 1,550 million senior secured bonds (the “Bond”).

Läs vidare »

Cabonline Group solidifies its position in Finland through the acquisition of Inva-Taksi Oy

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 12:00 CEST

Cabonline Group announced today that it has acquired Finland’s largest and oldest specialised transport provider Inva-Taksi Oy. The acquisition will support Cabonline Group’s entry into the Finnish market as well as its strategy to become the leading Nordic transportation provider.

Over half of Finland’s billion-euro taxi market is comprised of public transportation. Inva-Taksi Oy is the leading provider of specialised transport in Finland and a strong operator in public sector transport.

  • -“The acquisition makes Cabonline the first taxi operator in Finland with the capability to work both in the private and public sectors. We are looking forward to bringing digital innovation and efficiency to public transport,” says Thomas Ekman, CEO, Cabonline Group.

Cabonline has also agreed to acquire Taxia, the previous owner of Inva-Taksi Oy, following the deregulation to take place next year. Cabonline already announced its acquisition of Kovanen and Mankkaan taksi on 30 June 2017. Through these acquisitions, Cabonline will become the largest taxi company in Finland.

In 2016, the combined turnover of Taxia and Inva-Taksi Oy was 99 MSEK.

For additional information, please contact:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group, tel. +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group, tel. +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group, tel. +4670 426 4545

About Cabonline Group

Cabonline Group is one of Europe’s leading technology and service providers to the taxi and transportation industry. In Sweden and Norway, around 3,500 operators with approximately 7,000 vehicles are connected to us under brands such as TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne and Sverigetaxi. Through Cabonline Group, these operators gain access to attractive customer contracts, leading technology platforms, scale advantages and infrastructure. Cabonline Group has a yearly net revenue of around SEK 5.6 billion and handles approximately 60,000 journeys per day. www.cabonline.com.

Cabonline Group announced today that it has acquired Finland’s largest and oldest specialised transport provider Inva-Taksi Oy. The acquisition will support Cabonline Group’s entry into the Finnish market as well as its strategy to become the leading Nordic transportation provider.

Läs vidare »

Cabonline Group befäster sin position på den finska marknaden genom förvärv av Inva-Taksi Oy

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 12:00 CEST

Cabonline Group meddelade i dag att de har förvärvat Finlands största och äldsta specialiserade transportör Inva-Taksi Oy. Förvärvet stöder Cabonline Groups inträde på den finska marknaden såväl som dess strategi att bli ledande inom den nordiska transportbranschen.
Den finska taximarknaden med sin omsättning på en miljard euro utgörs till över hälften av offentliga transporter. Inva-Taksi Oy är marknadsledande inom specialtransporter i Finland och de utgör en stark aktör inom den offentliga sektorns transporter.

  • -Förvärvet gör Cabonline till den första taxileverantören i Finland som har möjlighet att arbeta såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn. Vi ser fram emot att introducera digital innovation och effektivitet också till den offentliga sektorns transporter, säger Thomas Ekman, vd för Cabonline Group.

Cabonline har även samtyckt till att förvärva Taxia, Inva-Taksi Oy:s tidigare ägare, när avregleringen har trätt i kraft nästa år. Cabonline meddelade den 30 juni 2017 att bolaget förvärvat Kovanen och Mankkaan taksi. Genom dessa förvärv kommer Cabonline att bli det största taxibolaget i Finland.

2016 uppgick Taxias och Inva-Taksis sammanlagda omsättning till 99 MSEK.

För övrig information kontakta:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tfn +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tfn +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tfn +4670 426 4545

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. Taxi Kurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. www.cabonline.com.

Cabonline Group meddelade i dag att de har förvärvat Finlands största och äldsta specialiserade transportör Inva-Taksi Oy. Förvärvet stöder Cabonline Groups inträde på den finska marknaden såväl som dess strategi att bli ledande inom den nordiska transportbranschen.

Läs vidare »

Cabonline Group stärker sin position på den nordiska marknaden genom förvärv av de finska bolagen Kovanen och Mankkaan Taksi

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:00 CEST

Cabonline Group meddelade idag att man förvärvar de finska taxibolagen Kovanen och Mankkaan Taksi. Förvärven ger Cabonline tillträde till den finska taximarknaden och möjlighet att stärka sin position som ledande digital tjänsteleverantör inom den nordiska transportmarknaden.

Kovanen och Mankkaan Taksi har en stark ställning inom både privat- och företagsmarknaden i den finska huvudstadsregionen och deras sammanlagda omsättning under 2016 var cirka 240 MSEK. Kovanen och Mankkaan Taksi är ledande taxivarumärken i Finland och båda företagen är välkända för sin högkvalitativa service.

-Förvärvet av Kovanen och Mankkaan Taksi ligger helt i linje med vår strategi om en fortsatt expansion i Norden och jag är väldigt stolt över att vi nu går in på den finska marknaden. Det här är en unik möjlighet för oss att kunna bygga vidare på de erfarenheter vi har från de svenska och norska marknaderna när nu Finland äntligen står inför en avreglering och vi ser verkligen fram emot att fortsatt digitalisera och utveckla den finska marknaden, säger Thomas Ekman, VD Cabonline Group.

Efter förvärven blir Cabonline det största taxibolaget i Finland och har då en mycket stark position inför avregleringen som sker sommaren 2018.

För övrig information kontakta:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tel. +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel. +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel. +4670 426 4545

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. www.cabonline.com

Cabonline Group meddelade idag att man förvärvar de finska taxibolagen Kovanen och Mankkaan Taksi. Förvärven ger Cabonline tillträde till den finska taximarknaden och möjlighet att stärka sin position som ledande digital tjänsteleverantör inom den nordiska transportmarknaden.

Läs vidare »

Cabonline Group strengthen its position in the Nordic market by acquiring the Finnish companies Kovanen and Mankkaan Taksi

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:00 CEST

Cabonline Group today announced that it will acquire Kovanen and Mankkaan Taksi. This acquisition will allow Cabonline entry to the Finnish taxi market and to become a stronger player in the Nordic transportation segment as a digital service provider.

Kovanen and Mankkaan Taksi have a strong position in both the consumer and corporate segments in the capital area in Finland and their combined turnover in 2016 was approximately 240 MSEK. Kovanen and Mankkaan Taksi are leading taxi brands in Finland and both firms are well know for their high quality service.

-The acquisition of Kovanen and Mankkaan Taksi is consistent with our strategy to continue our expanision in the Nordic countries and I am very proud to enter the Finnish market. This is a unique opportunity for us to build on the experience we have from the Swedish and Norweigan markets as the Finnish market finally faces deregulation and we are looking forward to further digitalize and develop the Finnish market , says Thomas Ekman, CEO Cabonline Group.

After the acquisitions, Cabonline will be the biggest taxi company in Finland and have a very strong position before the deregulation takes place in the summer 2018.

For additional information contact:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tel +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel +4670 426 4545

About Cabonline Group

Cabonline Group and is one of Europe’s leading technology and service providers to the taxi and transportation industry. In Sweden and Norway around 3,500 transporters with approximately 7,000 vehicles are connected to us under different brands such as TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne and Sverigetaxi. Through Cabonline Group, the transporters get access to attractive customer contracts, leading technology platforms as well as access to scale advantages and infrastructure. Cabonline Group has yearly net revenue of around SEK 5,6 billion and handles approximately 60,000 trips per day. www.cabonline.com.

Cabonline Group today announced that it will acquire Kovanen and Mankkaan Taksi. This acquisition will allow Cabonline entry to the Finnish taxi market and to become a stronger player in the Nordic transportation segment as a digital service provider.

Läs vidare »

Cabonline Group emitterar seniora säkerställda obligationer om 1 550 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:00 CEST

Cabonline Group, genom moderbolaget Ixat Intressenter AB (Publ), har den 12 juni 2017 emitterat säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner.

Obligationslikviden kommer att användas för att refinansiera existerande lån, men även för att finansiera koncernens fortsatta tillväxt och allmänna ändamål i verksamheten.

Obligationerna har en rörlig ränta uppgående till STIBOR 3m + 5,5% och har ett slutförfall i juni 2020. Obligationerna kommer att bli noterade på Nasdaq Stockholm.

-Vi är mycket nöjda med det stora intresset från investerare i vår första obligationsemission som snabbt blev övertecknad. Vi ser det som en positiv bekräftelse på vår affärsmodell och kapitaltillskottet ger Cabonline Group en god beredskap för fortsatt expansion, säger Thomas Ekman, vd Cabonline Group.

Carnegie Investment Bank och Danske Bank A/S har agerat Joint Bookrunners i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Ekman, VD Cabonline Group tel +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel +4670 426 4545

Om Cabonline Group

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. Taxi Kurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. www.cabonline.com.

Cabonline Group, genom moderbolaget Ixat Intressenter AB (Publ), har den 12 juni 2017 emitterat säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. Obligationslikviden kommer att användas för att refinansiera existerande lån, men även för att finansiera koncernens fortsatta tillväxt och allmänna ändamål i verksamheten.

Läs vidare »

Cabonline Group issues SEK 1,550 million of senior secured bonds

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:00 CEST

Cabonline Group, through the parent company Ixat Intressenter AB (Publ), issued SEK 1,550 million of senior secured bonds on 12 June 2017.

The issue proceeds will be used to refinance existing debt as well as to finance the group’s continued growth and general corporate purposes.

The bonds have a floating interest rate of 3m STIBOR +5.5% and mature in June 2020. The bonds will be listed on Nasdaq Stockholm

-We are very pleased with the strong interest from investors in our first bond issue which was quickly oversubscribed. We see it as a positive affirmation of our business model and the capital increase positions Cabonline Group well for continued expansion, says Thomas Ekman, CEO Cabonline Group.

Carnegie Investment Bank and Danske Bank A/S acted as Joint Bookrunners in the transaction.

For additional information contact:

Thomas Ekman, CEO Cabonline Group tel +4670 426 4707

Olof Fransson, CFO Cabonline Group tel +4670 517 2022

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel +4670 426 4545

About Cabonline Group

Cabonline Group and is one of Europe’s leading technology and service providers to the taxi and transportation industry. In Sweden and Norway around 3,500 transporters with approximately 7,000 vehicles are connected to us under different brands such as Taxi Kurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne and Sverigetaxi. Through Cabonline Group, the transporters get access to attractive customer contracts, leading technology platforms as well as access to scale advantages and infrastructure. Cabonline Group has yearly net revenue of around SEK 5,6 billion and handles approximately 60,000 trips per day. www.cabonline.com.

Cabonline Group, through the parent company Ixat Intressenter AB (Publ), issued SEK 1,550 million of senior secured bonds on 12 June 2017. The issue proceeds will be used to refinance existing debt as well as to finance the group’s continued growth and general corporate purposes.

Läs vidare »

​​TOPCAB lanseras i Göteborg och blir en del av Sveriges nya storstadskoncept för taxi

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 08:00 CEST

Med teknik i framkant och högsta kvalitet i allt från fordon till förare, lanseras nu TOPCAB i Göteborg. Koncept T är ett koncept som kommer att finnas i flera storstäder i Norden, med stark igenkänningsfaktor i form av gemensamma krav och utseende på fordonsflottan, specialutbildade förare samt möjlighet till bokning och betalning i samma app, oavsett ort.

Cabonline förvärvar Taxi Halmstad

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 14:00 CEST

Cabonline har tecknat avtal om förvärv av Taxi Halmstad som driver taxirörelse i Hallandsregionen. Taxi Halmstad bedriver såväl privat och företagsresor som upphandlad trafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Företagsgruppen har ca 150 bilar.

Säljare av bolaget är Lars Erik Andersson, han kommer att lämna ledningen av bolaget som integreras i region syd inom Cabonline. Platschef blir som tidigare Anna-Lena Morgansdotter som rapporterar till Tommy Edlund, ansvarig för region Syd inom Cabonline.

— "Taxi Halmstad är ett mycket välskött bolag med en stark marknadsposition i Halland och som passar väl in i vår södra region där vi tidigare saknat närvaro. Genom att samordna verksamheterna kommer Cabonlines stordriftsfördelar i form av marknadens modernaste teknik och mest kostnadseffektiva taxisystem åkerierna, förarna och inte minst kunderna tillgodo. För oss är detta också ett viktigt led i att skapa ett rikstäckande erbjudande till våra kunder", säger Ole Oftedal VD Cabonline Group.

Kontaktpersoner:

Tommy Edlund, Region Syd, mobil 0704-180380, mail tommy.edlund@cabonline.com

Ole Oftedal, VD Cabonline Group, mobil 070-5927599, mail ole.oftedal@cabonline.com

Om Cabonline Group

Cabonline Group (ex Fågelviksgruppen) grundades 1989 och är en av Europas ledande teknik och serviceleverantör till taxibranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. Taxi Kurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Taxiägarna får genom Cabonline attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter ca 5MDR SEK och utför drygt 20 miljoner resor per år. www.cabonline.com

Om H.I.G Capital

H.I.G Capital är ett ledande globalt riskkapitalbolag som förfogar över mer än USD 19Mdr och har specialiserat sig på investeringar i medelstora bolag. H.I.G stöttar aktivt bolagens tillväxt genom produktutveckling, internationalisering och förvärv och har ett team med över 250 professionellainvesterare med erfarenhet av operativ ledning, consulting, teknik och finans, vilket bidrar stort till portföljbolagens utveckling. H.I.G investerar i bolag i USA och Europa, har kontor i Miami, New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco och Atlanta i USA, samt dotterbolagskontor i London, Hamburg, Luxemburg, Madrid, Milano, Paris i Europa och Rio de Janeiro i Sydamerika. Cabonline är H.I.Gs andra investering i Norden och MD Carl Harring är ansvarig för investeringen. www.higcapital.com

Cabonline förvärvar Taxi Halmstad. Taxi Halmstad bedriver såväl privat och företagsresor som upphandlad trafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Företagsgruppen har ca 150 bilar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Om Cabonline Group AB

Leading the way for new flexible mobility experiences

Cabonline is the innovative enabler and provider within flexible mobility services. With leading-edge technology we simplify for management as well as drivers and riders to find the perfect match when and where it’s needed. We focus on quality for public sector, business companies, carriers, drivers and end users: Educated and service minded drivers, administrative support, seamless technology and effective management. Our forefront booking system service are used by hundreds of thousands customers throughout the Nordic region, giving a user experience beyond the ordinary.

Länkar