Skip to main content

Castellum investerar för 443 Mkr

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:47 CET

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat två fastigheter för 188 Mkr och beslutat om ny-, till- och ombyggnationer om 255 Mkr

En fastighet i Hagalunds industriområde, Solna kommun har förvärvats för 48 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 3 700 kvm varav 1 400 kvm utgörs av kontor och 2 300 kvm lager/industri. Tillträde skedde i början av november. Fastigheten är fullt uthyrd.

En fastighet i Kungsbacka har förvärvats för 140 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 23 500 kvm varav ca 4 000 kvm utgörs av kontorsytor och den resterande ytan består av lager- och verkstadshallar. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till den norra motorvägsavfarten. Markytan uppgår till 106 000 kvm och på fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om ca 25 000 kvm. Fastigheten förvärvas utan hyresgäster och tillträde sker i slutet av december.

I centrala Malmö, vid Gustav Adolfs torg, kommer arbetet med att tillskapa nya moderna butiker och kontor att påbörjas. Arbetet omfattar om- och tillbyggnation av ca 4 000 kvm butiksytor och ca 2 500 kvm kontorsytor. Investeringen uppgår till 75 Mkr och färdigställande kommer att ske etappvis för att vara helt klart under hösten 2008.

Edison Park etapp 1, om 20 000 kvm, i Lund färdigställdes 2001 och utfallet har varit mycket gott. Efterfrågan på den typ av lokaler som Edison representerar har ökat. Arbetet med att starta byggnation av etapp 2 har nu inletts. I ett första steg byggs ca 10 000 kvm kontor till en beräknad investering om 180 Mkr. Mark- och grundarbeten kommer samtidigt att utföras som gör det möjligt att senare bygga ytterligare 10 000 kvm. Färdigställande av första steget i etapp 2 beräknas ske andra kvartalet 2008. Diskussioner med potentiella hyresgäster förs men för närvarande finns inga hyreskontrakt skrivna.


www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 23 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala), och Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är registrerad på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Henrik Saxborn, vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 50 / mobil 0706-94 74 50