Skip to main content

Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 11%

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 10:54 CEST

Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2004 uppgick till 915 Mkr (872 Mkr motsvarande period föregående år).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 341 Mkr (319).

Resultatet per aktie uppgick till 8,32 kronor (7,78).

Förvaltningsresultatet förbättrades med 11% till 289 Mkr, motsvarande 7,05 kronor per aktie.

Under perioden har 21 fastigheter sålts för 417 Mkr med en vinst om 169 Mkr.


Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelse­störande poster och skatt, uppgick till 289 Mkr (261), motsvarande 7,05 kr (6,37) per aktie, vilket är en förbättring med 11% jämfört med samma period 2003. Denna för­bättring har uppnåtts främst på grund av lägre räntenivåer.

Under perioden har 21 fastigheter sålts för 417 Mkr (380) med en vinst om 169 Mkr (178). Det redo­visade resultatet efter skatt för januari-juni 2004 uppgår till 341 Mkr (319) mot­svarande 8,32 kronor per aktie (7,78). Periodens investeringar uppgick till 869 Mkr (598).


"Castellums resultatutveckling är fortsatt god", säger VD Lars-Erik Jansson. "Även om ut­sikterna för svensk ekonomi förbättrats har det ännu ej avspeglats i Castellums intäkter och nettouthyrning, men detta kompenseras av den låga räntenivån som präglar den av­vaktande konjunktursituationen" påpekar Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2004


Halvårsrapport januari-juni 2004

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56