Skip to main content

Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 12%

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:05 CEST

Hyresintäkterna för perioden januari - september 2004 uppgick till 1 381 Mkr (1 310 Mkr motsvarande period föregående år).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 476 Mkr (428).

Resultatet per aktie uppgick till 11,61 kronor (10,44).

Förvaltningsresultatet förbättrades med 12% till 461 Mkr motsvarande 11,24 kronor per aktie.

Under perioden har 23 fastigheter sålts för 450 Mkr med en vinst om 184 Mkr.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från fastighetsförsäljningar, jäm­förelse­störande poster och skatt, uppgick till 461 Mkr (412), motsvarande 11,24 kr (10,05)
per aktie, vilket är en förbättring med 12% jämfört med samma period 2003. Denna förbättring har uppnåtts främst på grund av lägre räntenivåer.

Under perioden har 23 fastigheter sålts för 450 Mkr (386) med en vinst om 184 Mkr (179). Det redo­visade resultatet efter skatt för januari-september 2004 uppgick till 476 Mkr (428) mot­svarande 11,61 kr per aktie (10,44). Periodens investeringar uppgick till 1 086 Mkr (723).


"Castellums fortsatt positiva resultatutveckling liksom konjunkturförbättringen är glädjande", säger VD Lars-Erik Jansson. "För att lokalhyresmarknaden skall få bättre fart krävs dock en ökad sysselsättning vilket ännu inte noterats" påpekar Lars-Erik Jansson.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56