Omfattande studie visar på utmaningar i vården av patienter med psoriasis och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 12:54 CEST

Svårare former av psoriasis och psoriasisartrit är förenade med en hög sjukdomsbörda, visar nyligen publicerade data som baseras på enkätsvar från 1221 skandinaviska patienter. Resultaten pekar på utmaningar i kontakten med sjukvården, underbehandling och lång tid till diagnos vilket allvarligt försämrar livskvaliteten.

Psoriasis och psoriasisartrit är kroniska inflammatoriska sjukdomar som kännetecknas av röda, fjällande hudförändringar samt smärtsamma, ömmande leder och muskelfästen. Idag lever mer än 300 000 svenskar med en eller båda sjukdomarna som för många leder till en försämrad livskvalitet. Det ser vi även i nypublicerade data, baserade på svar från NORPAPP (The NORdic PAtient survey of Psoriasis and PsA) där 1221 personer med psoriasis och/eller psoriasisartrit i Sverige, Norge och Danmark deltagit.

Inom ramen för NORPAPP ombads patienter med psoriasis och psoriasisartrit att svara på hur de upplever sin sjukdom och behandling samt hur kontakten med vården fungerar. Enkätsvaren visar att 27,3% av patienterna med psoriasis och 58,7% av patienterna med psoriasisartrit tycker att sjukdomen är allvarlig. De vanligaste orsakerna till att man tycker att sin psoriasis är svår är på grund av att huden kliar, blöder och fjällar samt att man upplever sjukdomen som skamlig. Patienter med psoriasisartrit upplever däremot smärta och svårigheter att klara vardagliga sysslor som den besvärligaste effekten av sjukdomen. Patienternas uppfattning om svårighetsgraden av deras tillstånd korrelerade inte tydligt med den kliniskt uppmätta svårighetsgraden vilket tyder på att man vid bedömning av sjukdomen även måste ta hänsyn till patientens upplevelse.

- Undersökningsresultatet manar till eftertanke. Kunskapen och förståelsen om sjukdomarna måste bli bättre i både vården och samhället i stort. Både psoriasis och psoriasisartrit påverkar livskvaliteten hos den enskilde patienten vilket kan leda till svårigheter att klara sin vardag, säger Albert Duvetorp, Specialistläkare vid Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö och svensk medförfattare av NORPAPP-artiklarna.

Åtta års väntan på diagnos
För att bromsa sjukdomsutvecklingen och minska risken för funktionsnedsättning i lederna är det viktigt att patienter med psoriasisartrit får sin diagnos tidigt. Data från NORPAPP visar dock att det kan ta flera år innan patienterna får sin psoriasisartritdiagnos och de svenska patienterna får vänta längst, i genomsnitt åtta år. Motsvarande tid för psoriasis är fem år vilket även det är den längsta väntetiden bland de undersökta skandinaviska länderna.

Såväl lång väntan på diagnosticering som underbehandling har en negativ inverkan på patientens livskvalitet. Respondenterna i NORPAPP-undersökningen uppgav även en rad andra aspekter av sjukdomarna som försämrar livskvaliteten hos framförallt de med allvarliga symptom och psoriasisartrit. Till exempel uppgav 44,5% av respondenterna med psoriasisartrit, med eller utan psoriasis, att de led av sömnproblem och 34,9% uppgav att de upplevt depression och/eller ångest.

Välinformerade patienter ger bättre vård
Även om undersökningen visar på flera brister i vården av patienter med psoriasis och psoriasisartrit så ger den också en bild av vilka faktorer som bidrar till ökad delaktighet och möjlighet till adekvat behandling. En av dem är utbildning i den egna sjukdomen. Enkätsvaren visar att respondenter som är medlemmar i en patientorganisation är mer benägna att diskutera olika behandlingar med sin läkare och få detta utskrivet.

- Resultaten visar tydligt vikten av att patienterna får möjlighet till stöd i att vara mer delaktiga i sin behandling. Här spelar patientorganisationerna en mycket viktig roll. Men även dialogen mellan oss i vården och patienten behöver bli bättre, säger Albert Duvetorp.

 Resultaten från NORPAPP har publicerats i tre vetenskapliga artiklar i tidskrifterna Acta Dermato-Venereologica, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology samt Archives of Dermatological Research.


För ytterligare information eller kontaktuppgifter till Albert Duvetorp, kontakta:
Docent Cecilia Young, nordisk medicinsk chef, Celgene, tel; 0705–298 828, ceyoung@celgene.com

Om undersökningen NORPAPP
NORPAPP - The NORdic PAtient survey of Psoriasis and PsA, har genomförts av YouGov bland patienter med psoriasis och psoriasisartrit i Sverige, Norge och Danmark. Totalt svarade 1221 patienter i åldrarna 18–74 år på ett frågeformulär med 44 frågor under november och december 2015. Undersökningen är en av de största nordiska undersökningar som genomförts bland patienter som lever med psoriasis och psoriasisartrit.

Celgene är ett globalt läkemedelsföretag som främst arbetar med forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar avsedda att behandla cancer, sjukdomar i immunsystemet och inflammatoriska sjukdomar där det finns begränsade behandlingsalternativ för patienterna. För mer information, vänligen besök: www.celgene.se

Svårare former av psoriasis och psoriasisartrit är förenade med en hög sjukdomsbörda, visar nyligen publicerade data baserade på enkätsvar från 1221 skandinaviska patienter i NORPAPP-studien (The NORdic PAtient survey of Psoriasis and PsA). Resultaten pekar på utmaningar i kontakten med sjukvården, underbehandling och lång tid till diagnos vilket allvarligt försämrar livskvaliteten.

Läs vidare »

CHMP ger positivt utlåtande för både Revlimid och Imnovid

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2019 15:53 CEST

Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) godkännande för två olika triplettkombinationer med Celgenes läkemedel mot multipelt myelom, Revlimid och Imnovid.

De två positiva bedömningarna angående försäljningstillstånd gäller Revlimid (lenalidomid) i kombination med bortezomib och dexametason (RVd) för vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom som inte är lämpade för transplantation samt Imnovid (pomalidomid) i kombination med bortezomib och dexametason (PVd) för vuxna patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandlingsregim inkluderande lenalidomid.

- Våra läkemedel Revlimid och Imnovid är två mycket viktiga och effektiva läkemedel i behandlingen mot multipelt myelom. CHMP:s rekommendation är glädjande då det finns ett stort behov av nya behandlingskombinationer, både för patienter som inte tidigare har behandlats för sin sjukdom och patienter som inte längre svarar på sin behandling, säger Michael Grövdal, Ass. Medical Director Hematology på Celgene Nordic.

CHMP:s positiva utlåtande gällande Revlimid baseras på data från studien SWOG S0777, en fas III studie som studerade kombinationsbehandling med Revlimid, bortezomib och dexametason för vuxna patienter med tidigare obehandlat multipelt myelom, utan intention för omedelbar autolog stamcellstransplantation.[i] Resultaten från studien visade statistiskt signifikanta förbättringar i progressionsfri överlevnad samt total överlevnad jämfört med de som behandlades med enbart Revlimid och dexametason. Valet av behandling i första linjen[ii] är viktigt eftersom patienter successivt blir mindre känsliga för behandling och upplever kortare perioder av remission under senare linjer av behandlingen.[iii]

För Imnovid baseras CHMP:s positiva bedömning på data från OPTIMISMM, den första prospektiva fas III studie som utvärderar kombinationsbehandling med Imnovid, bortezomib och dexametason för patienter som tidigare behandlats med Revlimid, och där majoriteten (70 procent) var refraktära mot Revlimid.[iv] Denna patientgrupp representerar ett växande medicinskt behov där nya behandlingsalternativ behövs. Resultaten från OPTIMIMM visade att patienter som fick PVd uppnådde en längre progressionsfri överlevnad än de som endast fick bortezomib och dexametason.

Revlimid i kombination med bortezomib och dexametason och Imnovid i kombination med bortezomib och dexametason är för närvarande inte godkänt i något land. Europeiska kommissionen, som generellt följer CHMPs rekommendation, förväntas lämna ett slutgiltigt beslut om ungefär två månader.


För mer information, vänligen kontakta:
Michael Grövdal, Ass. Medical Director Hematology, Celgene Nordic, 076-777 11 35, mgrovdal@celgene.com


Fakta om multipelt myelom
Multipelt myelom (MM) är en cancer i blodet där plasmaceller, som är viktiga för kroppens immunsystem och som ansvarar för att producera antikroppar som bekämpar infektioner, överproduceras okontrollerat i benmärgen. Nästintill alla patienter, vilka initialt svarat positivt på behandling, får återfall och kommer att behöva ytterligare behandlingsalternativ. MM kan fortfarande inte botas men den senaste tidens behandlingsframsteg har resulterat i högre antal remissioner och en förlängd överlevnad.

[i]Durie BG, Hoering A, Abidi MH, et al. Bortezomib with lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone alone in patients with newly diagnosed myeloma without intent for immediate autologous stem-cell transplant (SWOG S0777): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2017 Feb 4;389(10068):519-527.

[ii]Liwing J, Uttervall K, Lund J, et al. Improved survival in myeloma patients: starting to close in on the gap between elderly patients and a matched normal population. Br J Haematol. 2014 Mar;164(5):684-93.

[iii]Kumar SK, Therneau TM, Gertz MA, et al. Clinical course of patients with relpses multiple myeloma. Mayo Clin Proc. 2004 Jul;79(7):867–874.

[iv]Richardson P, Rocafiguera A, Beksac M, et al. OPTIMISMM: Phase 3 trial of pomalidomide, bortezomib, and low‐dose dexamethasone vs bortezomib and low-dose dexamethasone in lenalidomide-exposed patients with relapsed or refractory multiple myeloma. Presented at: American Society of Clinical Oncology Annual Meeting; June 1, 2018; Chicago, IL.

Celgene är ett globalt läkemedelsföretag som främst arbetar med forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar avsedda att behandla cancer, sjukdomar i immunsystemet och inflammatoriska sjukdomar där det finns begränsade behandlingsalternativ för patienterna. För mer information, vänligen besök: www.celgene.se

Nyligen rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) godkännande för två olika triplettkombinationer med Celgenes läkemedel mot multipelt myelom, Revlimid och Imnovid.

Läs vidare »

Behoven inom psoriasisvården sträcker sig bortom nya riktlinjer

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 11:42 CEST

Socialstyrelsen har nyligen publicerat de första riktlinjerna för psoriasisvård. Det är glädjande och något som patientföreträdare, vårdpersonal och verksamma inom sjukdomsområdet länge har efterfrågat. Idag vet vi att psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som omfattar mer än bara hudförändringar. För de minst 200 000 personer i Sverige som lever med psoriasis är det fundamentalt att man behandlas utifrån den samlade sjukdomsbilden och inte enbart för sina hudbesvär.

I maj 2014 antog WHO, Världshälsoorganisationen, en resolution som innebar att organisationens medlemsstater erkänner psoriasis som en kronisk, allvarlig och icke-smittsam sjukdom. Erkännandet har betytt mycket för att öka medvetenheten om sjukdomen. Att Socialstyrelsen nu har tagit fram de första riktlinjerna för sjukdomen ligger helt i linje med WHO:s rekommendationer.

Syftet med nationella riktlinjer är dels att vägleda beslutsfattare i regionerna vilka behandlingar vården ska erbjuda patienter, dels att minska eventuella regionala skillnader i den vård patienter erbjuds.

Numera vet vi att psoriasis drabbar fler organ än bara huden. Samsjuklighet är vanligt och patienter med svår psoriasis har en högre förekomst av kardiovaskulär och metabol sjukdom såsom hypertoni, diabetes, obesitas och depression[1]. Sjukdomen är också kopplad till stigmatisering och psykosociala problem vilket innebär en påtaglig nedsättning av livskvaliteten.

Celgene har under tiotalet år forskat inom immunologi och varje dag möter vi personer verksamma inom området. De nya riktlinjerna är ett steg i rätt riktning och vi vill lyfta några områden som vi anser kräver omgående insatser:

  • Psoriasis är en heterogen sjukdom med stora individuella variationer. Den stora gruppen patienter med svårbehandlad psoriasis har ofta kraftig påverkan på sin livskvalitet, även om inte en stor hudyta är drabbad. Det rör t.ex. hudförändringar på händerna, på naglarna, på fötterna, i hårbotten eller genitalt. En ny nordisk publikation[2] visar att en tredjedel (35,2%) av patienter med självupplevd svår sjukdom aldrig har diskuterat en systemisk behandling med sin läkare. Detta kan tyda på att allt för många patienter ännu inte har en behandling som möter individuella behov och önskemål.
  • Många med psoriasis är multisjuka och behöver behandling för andra sjukdomar samtidigt. Därför måste kunskapen om psoriasis som systemsjukdom öka i hela vård- och omsorgskedjan och bland politiker. Kunskap leder till förändring.
  • Tid till diagnos måste kortas. Öka dialogen mellan primär- och specialistvård.
  • Läkemedel måste ses som en insatsvara i vården av psoriasis. Kostnaden för äldre läkemedel har sjunkit vilket möjliggör att samhället kan återinvestera frigjorda resurser i nya innovativa behandlingsmetoder.

Celgene är angelägna om fortsatt samarbete för att snarast utveckla vården och därmed öka livskvaliteten för personer med psoriasis.

Cecilia Young Nordisk Medicinsk Direktör, Celgene

Michaël Lugez, Nordisk VD, Celgene

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Docent Cecilia Young, Nordisk Medicinsk Direktör, Celgene, tel; 0705–298 828, ceyoung@celgene.com

[1]https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=326

[2]Treatment use and satisfaction among patients with psoriasis and psoriatic arthritis: results from the NORdic PAtient survey of Psoriasis and Psoriatic arthritis (NORPAPP), Tveit et al., J Euro Acad Dermatol Venereol, 2019 Feb;33(2):340-354.

Celgene är ett globalt läkemedelsföretag som främst arbetar med forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar avsedda att behandla cancer, sjukdomar i immunsystemet och inflammatoriska sjukdomar där det finns begränsade behandlingsalternativ för patienterna. För mer information, vänligen besök: www.celgene.se

Socialstyrelsen har nyligen publicerat de första riktlinjerna för psoriasisvård. Det är glädjande och något som patientföreträdare, vårdpersonal och verksamma inom sjukdomsområdet har efterfrågat. Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som omfattar mer än bara hudförändringar och det är fundamentalt att man behandlas utifrån den samlade sjukdomsbilden och inte enbart för sina hudbesvär.

Läs vidare »

Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 13:39 CET

Michaël Lugez har tillträtt som ny VD på Celgene Nordic. Han efterträder Nicolas Verbeke som är kvar i bolaget som General Manager för Celgene i centrala och norra Europa. Michaël Lugez har arbetat på företaget sedan 2014 och kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för Inflammation och Immunologi i Frankrike.

Designkläder visar upp psoriasis

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 16:35 CEST

Vilka mekanismer förklarar ökad förekomst av ateroskleros hos patienter med reumatoid artrit? Umeåforskare tilldelas Svensk Reumatologisk Förenings stipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 16:00 CEST

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, har med stöd från Celgene för fjärde året i rad delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Bengt Wahlin, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/reumatologi vid Umeå universitet och överläkare i reumatologi vid Norrlands universitetssjukhus.

Vården efter valet – Hur skall valets vinnare klara av att möta patienternas förväntningar?

Nyheter   •   Jul 01, 2018 14:42 CEST

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Medverkande:

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd SLL och ordförande i Sjukvårdsdelegationen (SKL)

Karin Rågsjö (V), hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd SLL och ersättare i Sjukvårdsdelegationen (SKL)

Göran Stiernstedt, utredare och senior rådgivare Rud Pedersen Public Affairs

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Björn Hellström, chef samhällskontakter, Celgene

Moderator: Niklas Ekdal

Tid: mån 2/7, 10:45 – 11:30

Plats: Strandvägen/Donnersgatan, (Strandvägen 4), Visby

Arrangörer: Celgene och Dagens Nyheter

Väljarna definierar hälso- och sjukvården som en av valets viktigaste frågor, men vad förväntar sig väljare och patienter konkret efter valet? Hur ska politiken och dagens system möta de förväntningar som finns?

Läs vidare »

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 16:00 CEST

För tredje året har SRF, Svensk Reumatologisk Förening, med stöd från Celgene delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare, PhD, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion reumatologi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Nyheter   •   Jun 30, 2017 10:26 CEST

Vad förväntar sig framtidens patient? Svensk sjukvård håller hög internationell klass men får dåligt betyg i att involvera patienterna. Kan näringsliv och sjukvård tillsammans skapa en vård som klarar av framtidens behov och förväntningar och stärka Sveriges ställning inom life science-området? Välkommen till debatt i Almedalen med representanter från politiken, myndigheter och näringsliv.

4-års uppföljning av behandling med Otezla visar bibehållna förbättringar i fysisk funktion hos patienter med psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:30 CEST

Under den pågående konferensen EULAR, European Congress of Rheumatology, i Madrid presenterades idag långtidsdata från PALACE studien gällande Otezla® (apremilast). Resultaten visade att patienter som fortsatte sin behandling med Otezla 30 mg, 2 gånger/dag hade kliniskt relevanta förbättringar vid vecka 208 på tecken och symtom av sin psoriasisartrit, sin fysiska funktion och associerad psoriasis.

Om Celgene

Celgene är ett multinationellt, läkemedelsföretag, som arbetar för att förbättra livet för patienter runt hela världen.
Inom Celgene strävar vi efter att leverera verkligt innovativa och livsförändrande läkemedel till våra patienter. Vår målsättning som bolag är att skapa ett framstående, globalt biofarmaceutiskt företag med fokus på upptäckt och utveckling av produkter för behandling av cancer och andra svåra, immunologiska inflammationstillstånd.
Det finns ett stort antal kliniska prövningar vid stora medicinska centra som undersöker ämnen från Celgene. Ämnena i dessa studier undersöks med tanke på patienter med obotliga, hematologiska och solida cancertumörer, däribland myelom, myelodysplastiska syndrom, kronisk lymfatisk leukemi (KLL), non-Hodgkins lymfom (NHL), glioblastom samt äggstocks- pankreas- och prostatacancer.
Lika engagerade som vi är i kliniska resultat, lika engagerade är vi i patientstöd, en ledstjärna inom Celgene. Vi anser att alla som kan dra nytta av våra upptäckter bör ha möjlighet att göra det. Celgene sätter patienterna i första rummet med branschledande program som tillhandahåller information, stöd och tillgång till våra innovativa terapier.

Adress

  • Celgene
  • Torshamnsgatan 44
  • 164 40 KISTA
  • Sverige