Skip to main content

Är tarminflammation kärnan vid axial spondylartrit? Svensk Reumatologisk Förenings stipendium tilldelas Lundaforskare

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2017 16:00 CEST

För tredje året har SRF, Svensk Reumatologisk Förening, med stöd från Celgene delat ut ett stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi. Årets stipendiat är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare vid Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare, PhD, vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion reumatologi, medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Västerås, 13 september 2017 – SRFs stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi delades ut under Svensk Reumatologisk Förenings pågående konferens Reumadagarna. Årets pristagare är Dr Johan Karlsson Wallman, specialistläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus. Stipendiesumman är 100 000 kronor och forskningsanslaget förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Dr Johan Karlsson Wallman belönas för forskningsprojektet ”Tarmbesvär vid axial spondylartrit”, ett delprojekt inom SPARTAKUS-studien (SPondylARtrit TvÄrsnittsKohort Universitetssjukhuset i Skåne). Vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) misstänks idag en förändrad bakterieflora i tarmen och en förhöjd tarmpermeabilitet (genomsläpplighet) vara centralt för sjukdomsutvecklingen. Syftet med Dr Wallmans forskning är bland annat att studera om en förändrad bakterieflora och ökad tarmpermeabilitet även är vanligare vid axial spondylartrit (SpA) samt att göra jämförelser mellan subtyperna icke-radiologisk axial SpA (nr-axSpA) och ankyloserande spondylit (AS). Andra frågeställningar berör hur tarminflammation mätt med F-Calprotectin samvarierar med sjukdomsaktivitet i den reumatiska sjukdomen samt hur vanligt det är med funktionella tarmbesvär (Irritable Bowel Syndrome, IBS) i denna patientgrupp. I projektet studeras även vad tarmbesvär vid axial SpA har för betydelse för livskvalitet, sjukvårdskonsumtion och arbetsförmåga. Totalt beräknas omkring 400 patienter från mellersta Skåne inkluderas i studien.

Stipendiekommittén, som består av professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening, har gett följande motivering: Johan Karlsson Wallman är aktiv specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus. Johan disputerade 2014 med en avhandling om ”Health economics and its measures in rheumatoid arthritis”. Hans nuvarande forskning är inriktad på komorbiditeter vid spondylartrit och hälsoekonomiska aspekter av kronisk artritsjukdom. Det aktuella projektet, som nu belönas med SRF och Celgenes samarbetsanslag, avser studier om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom och axial-SpA. Projektet spänner över biomarkörforskning, livskvalitet, sjukvårdskonsumtion och arbetsförmåga och involverar flera discipliner inom sjukvård och forskning.

- Tarminflammation vid spondylartrit är ett intressant forskningsområde där vi idag inte vet vad som är hönan respektive ägget. Jag hoppas att vår forskning blir en viktig pusselbit till att bättre förstå orsak och verkan. Jag är väldigt stolt och glad över detta stipendium som möjliggör de fortsatta analyser som jag och mina kollegor har planerat säger Dr Johan Karlsson Wallman, årets stipendiat.

- Det är väldigt glädjande för oss på Celgene att få dela ut vårt forskningsstipendium till Dr Karlsson Wallman. Forskningsområdet är väldigt aktuellt och mer data behövs avseende tarmbesvär vid spondylartrit. Detta leder förhoppningsvis oss vidare till nya metoder och behandlingar som kan hjälpa dessa patienter säger Docent Cecilia Young, Nordisk Medicinsk chef, Celgene.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Jan Marsal, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, sektion gastroenterologi, medicinska fakulteten, Lunds universitet och ST-läkare vid Gastroenterologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Docent Cecilia Young, Nordisk Medicinsk chef, Celgene, tel; 0705–298 828, cyoung@celgene.com
Dr Johan Karlsson Wallman, reumatolog, Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, tel: 0706-337 398, johan.81.karlsson@gmail.com


Fakta om axial spondylartrit[1]
Spondylartrit (SpA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som vid axiala symptom i ryggraden, lederna i bäckenet och nedre delen av ryggen kallas för axial spondylartrit (SpA). Sjukdomen debuterar ofta hos personer som är yngre än 45 år med smygande lågt sittande ryggsmärta, störd nattsömn och morgonstelhet. Symtomen lindras av rörelse medan stillasittande oftast förstärker besvären. Andra vanliga besvär är smärtor från rygg och nacke med omkringliggande mjukdelar, ledsmärtor, besvär från muskelfästen runt leder, trötthet, ögoninflammation, hudsjukdomen psoriasis och inflammation i tarmen.

Fakta om stipendiet
SRFs (Svensk Reumatologisk Förenings) stipendium med stöd från Celgene för samarbetsprojekt inom reumatologi är ett stipendium för läkare, kliniskt verksamma inom reumatologi och som bedriver aktiv forskning. Stipendiekommittén består av professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening. Stipendiet är på 100 000 kronor. Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som gagnar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi. Patienter med reumatologiska sjukdomar har många symtom och komorbiditeter, vilket engagerar många olika medicinska discipliner. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dessa discipliner för att främja en mer holistisk syn på denna patientgrupp.


[1] http://www.fou-spenshult.se/1433-2/

Celgene är ett globalt biofarmaceutiskt företag som främst arbetar med forskning, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar avsedda att behandla cancer, sjukdomar i immunsystemet och inflammatoriska sjukdomar där det finns begränsade behandlingsalternativ för patienterna. För mer information, vänligen besök: www.celgene.se

Bifogade filer

PDF-dokument