Skip to main content

Klimatfärdplan ska hjälpa Stockholms län bli av med utsläppen

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 16:18 CEST

I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den totala energianvändningen och för drygt 50 procent av växthusgasutsläppen. Med den regionala klimatfärdplanen ska landstinget leda arbetet att få ner utsläppen i regionen till noll senast 2045. Idag har Stockholms läns landsting beslutat om att skicka den på remiss. 

En av de centrala utmaningarna för Stockholmsregionen är att fortsätta växa samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan. Den Regionala klimatfärdplanen 2050 är ett svar på denna fråga.

Bland de avgörande vägvalen för att nå klimatmålen inom denna sektor är det elektrifiering av vägtransporter, införande av miljözoner och utökad kollektiv- och cykeltrafik. Utveckling av mobilitetstjänster och kommunala trafikpaket föreslås också, alltså exempelvis bilpooler och integrerade IKT-lösningar som främjar kombinationsresor.

- Vi vill ge mer kraft åt klimatarbete över kommungränserna. Länets årliga, direkta utsläpp är idag omkring sex miljoner ton. Stockholmsregionen har alltså bra förutsättningar för att nå målet noll klimatutsläpp senast 2045, men det finns ett mervärde i att ha en gemensam plan – vi måste bli mer strategiska och inte bara hålla tummarna, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd. 

- I Stockholm återstår en stor del för att nå låga växthusgasutsläpp inom transportsektorn. Införande av miljözoner, utökad kollektiv- och cykeltrafik och smartare godshantering är några effektiva sätt att minska utsläppen inom området, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd

FAKTA: Regional klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 2050

En vägledning för olika aktörer med mål att nå ”netto-noll” utsläpp av växthusgaser i Stockholms län senast år 2045. Färdplanen ska ha status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att klimatfördplanen ska skickas på remiss 27 juni - 2 oktober 2017. Målet är att Landstingsfullmäktige skall fatta beslut under 2018.