Skip to main content

Något positivare för landstingets ekonomi

Blogginlägg   •   Okt 30, 2016 18:46 CET

Kort från veckans landstingsstyrelse 

Informationer
Månadsrapporten Katarina Holmgren ekonomidirektör
Landstingets ekonomi visar en svag positiv ekonomisk utveckling. Årsprognosen visar på ett minus med 42 mkr
Vårdgarantiläget och den allmänna tillgängligheten har båda försämrats.
Landstingsdirektörens rapport Anders Sylvan
Patientenkäter visar att förtroendet för hälso- sjukvården är hög, nio av tio har ett högt förtroende för sluten och primärvården.
Hyrpersonal: SKL har ett uppdrag att göra en nationell analys för att minska beroendet av inhyrd personal. Ska det leda någonstans krävs ett gemensamt agerande, i arbetet ingår samtliga landsting med personal och hälso- sjukvårdsdirektörer. Ett 60-punktsprogram är på gång.
Professionsmiljarden 2016: Regeringens satsning professionsmiljarden ersätter alliansregeringens kömiljard, för Västerbotten innebär det 26 mkr i statsbidrag. Statsbidraget försvinner 2017 och det är ett problem den här typen av ”kortabidrag” som inte hinner göra någon reell verkan.
Primärvården Håkan Larsson primärvårdsdirektör
Situationen i Skellefteå: Situationen har stabiliserats under hösten och även om det är brist på distriktsläkare så har man kontinuitet med hyrläkare.
ST - utveckling/seniorer: Just nu så är antalet ST läkare under utbildning den högsta på många år. Antalet seniorer som arbetar kvar efter 65 är också rekordstort.
Samverkan med sjukhusvården: En av de biträdande hälso- sjukvårdsdirektörerna har ett särskilt uppdrag att arbeta med samverkan med primärvården, arbetet är i sin linda, men stora förhoppningar finns.

Några ärenden
Landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2017
Efter diskussioner och ett visst förhandlade för att få mer till primärvården, så kom Alliansen fram till ett gemensamt yrkande enligt nedan
Totalt satsningar:
Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet (inkl bl a minskad psykisk ohälsa/första linjens BUP, förebyggande folkhälsoarbete +43 mkr
Införande av vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin + 1 mkr
Utökade AT/ST-platser, snabbspår och projekt med minskade sjukskrivningar + 27 mkr Vidareutveckling av e-hälsolösningar + 6 mkr
+ ytterligare punkter Alliansen ska tillföras verksamhetsplanen
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att stärka insatserna till rekrytering till primärvården. Detta genom att bland annat erbjuda en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillhandahålla senaste teknik inom telemedicin.
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att se över ambulansresuserna i hela länet
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att införa en hyresmodell där lokalkostnaderna finns med i verksamheternas budgetar. Detta för att varje berörd verksamhet ska ta ett större ansvar för sina lokaler och därmed kunna frigöra resurser och effektivisera lokalutnyttjandet.
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att alla chefer inom landstinget har tydliga uppdrag som beskriver förväntade krav och resultat.
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda verksamheter genomföra vårdnära service i hela landstinget
Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utveckla arbetet med äldrevårdscentraler

Hälsoval 2017. Uppdrag, regler, ersättningsmodell och uppföljningsplan
Här hade Alliansen ett yrkande enligt nedanstående.
Att Ersättningsnivån justeras för att stimulera en ökad tillgänglighet. Detta genom att den rörliga ersättningen justeras till 30 procent och den fasta till 70 procent.
Att Rehabiliteringsuppdraget ska ligga utanför basuppdraget
Att Filialverksamhet uppmuntras för att tillgodose ökad tillgänglighet
Att Att vid nyetablering skall passivt listade listas om till den nyetablerade hälsocentralens upptagningsområde inom tre månader.


Rådslag om Cancer Stockholm
Dagens Medicin i Danmark, Norge och Sverige bjöd för andra året i rad in till ett skandinaviskt rådslag för framtidens cancervård. Alla som arbetar med cancervården och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå i de tre länderna var inbjudna
Danmark har stått för modellen som vi övriga nu använder för att fortsätta utveckla cancervården.
Dödligheten är fortfarande hög i Danmark men de ser positiva effekter. Nu lanseras det fjärde paketet som har patientens behov och jämlik vård i hela landet som fokus. Här betraktas cancer som akutsjukdom.
Norge satsar på att bli ett föregångsland i patient flöden fokus är att korta väntetider.
Sverige har infört standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF). Regeringen tillskjuter 500 mkr årligen 2015-18 till landstingen att dela på. Utmaningen är att få kedjan att fungera mellan primärvård, som skall rapportera välgrundad misstanke till sjukhusvården som utreder vidare.

Studiebesök Medicincentrum NUS
Medicincentrum är en av NUS största kliniker med drygt 400 anställda, 6000 slutenvårdstillfällen och drygt 22000 planerade läkarbesök årligen. Verksamhetschef är Cecilia Mattsson Kliniken består av fem sektioner: endokrinologi (hormoner, hormonkörtlar) gastroenterologi (invärtesmedicin), lungmedicin, njurmedicin samt AA-sektionen. Inom AA-sektionen (Akutmedicin och Angiologi)återfinns MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning). Medicincentrum finns fysiskt utspridda på ett 15-tal platser vid NUS.

Kliniken har slutenvårdsplatser, en dagvårdsenhet kopplad till lung- gastroavdelningen samt öppenvårdsverksamhet. Mer än 90 % av slutenvårdstillfällena är akuta inläggningar via Akutmottagningen.

Inom klinikens olika diagnosområden sker en otrolig utveckling inom medicinsk teknik och läkemedel. Behandlingsmetoderna har gjort stora framsteg och med det också ökade kostnader. Prioritering av olika insatser är vardagsfrågor som kliniken arbetar med.
Det finns intressanta framtidsplaner, en är att tillskapa en ny MAVA avdelning med 36 vårdplatser där man sammanför ett antal vårdplatser för att effektivisera vården av patienter som ”inte riktigt passar in” på de övriga specialistklinikerna.

Trevlig helg

Västerbottens läns landsting
Ewa-May Karlsson (c)
Gruppledare
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden
Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy