Skip to main content

Begränsa inte flygtrafiken i fjällvärlden

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 16:50 CET

Ett flygförbud, i de län som berörs, kommer att begränsa de boendes möjligheter att bedriva turistverksamheter och att utöva fritidsaktiviteter. Flera av de områden som föreslås för flygförbud är dessutom mycket glest besökta och kan i princip bara nås luftvägen och därför ifrågasätter jag motiven till nya restriktioner. - Därför bör Miljöminister Lena Sommerstad, bland annat redovisa en konsekvensanalys av dessa begränsningar av flygtrafiken i våra fjällområden, säger Håkan Larsson, Centerpartiet.

Interpellationen till Miljöminister Lena Sommerstad, bifogas i sin helhet;

Den 30 september i år överlämnade Naturvårdsverket och Luftfartsverket ett förslag gällande begränsningar av flygverksamheten i våra fjällområden till Miljödepartementet. Förslaget innebär kraftiga inskränkningar i rätten att flyga i fjällen och utgör ett hot mot det friluftsliv som utövas i berörda län (Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten), men framförallt mot den turistnäring som bedrivs i fjällvärlden.

Regeringen har i proposition 2000/01:130 satt upp mål för att minska bullret från flygtrafik i fjällområdena. Enligt målen ska buller från luftfartyg senast år 2010 vara försumbart inom 90 % av nationalparksarealen och inom de områden som omfattas av regleringar enligt terrängkörningsförordningen.

Naturvårdsverket har i samarbete med Luftfartsverket fått regeringens uppdrag att göra en översyn av flygtrafiken i fjällen och komma med förslag till hur den ska regleras för att bullermålen ska uppnås. Enligt det förslag som nu överlämnats till miljödepartementet föreslås lagändringar som innebär ett förbud mot start och landning med flygfarkoster i regleringsområden A och B och överflygningsförbud på annat än hög höjd. I fas två ska även samtliga C-områden omfattas av ett generellt flygförbud.

Flygtrafiken i fjällvärlden är redan idag mycket reglerad. Ett område i princip lika stort som Stockholms län, 6000 kvadratkilometer, är avsatt som nationalparker där det råder ett generellt start- och landningsförbud. Enligt förslaget till miljödepartementet kommer dessa flygförbudsområden att mer än fördubblas. Stora delar av Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens fjällområden blir därmed oåtkomliga med flyg.

Givetvis har jag en djup förståelse för vikten av att bibehålla vår unika fjällmiljö för kommande generationer, men det förslag till nya förbud som nu lämnats är alltför drastiskt. Att låta ett sådant här förslag omfatta våra nationalparksområden bör vara tillräckligt för att skapa de tysta områden som Naturvårdsverket och Luftfartsverket efterlyser.

Flygverksamheten i fjällvärlden har sina egna begränsningar. De senaste årens kostnadsstegring har gjort att verksamheten stagnerat, antalet flygfarkoster minskar stadigt och det finns idag ingenting som pekar på att bullret kommer att öka. Ett minskat antal flygningar i kombination med modernare maskiner gör att bullerbelastningen tenderar att minska.

Under rådande omständigheter är idag varje enskilt flyguppdrag nödvändigt för att trygga flygföretagens fortsatta överlevnad. Att införa begränsningar när det gäller turist- och nöjesflyg i fjällen, som enligt utredningar bara står för 20 procent av den totala bullerbelastningen, innebär också en stor risk för att nyttoflyget drabbas då underlaget minskar. Hela turistnäringen kommer att drabbas kännbart av dessa nya förbud.

Den utredning av bullret i fjällvärlden som tidigare gjorts kan ifrågasättas och det finns idag inget underlag som visar vilket faktiskt buller som belastar fjällvärlden. Någon konsekvensanalys av de föreslagna förbuden har överhuvudtaget inte gjorts.

Länsstyrelserna ska visserligen ges möjlighet att utfärda dispenser för vissa start- och landningsplatser, samt flygkorridorer i regleringsområden A och B. Detta förslag visar på okunnighet när det gäller de förhållanden under vilka fjällflygverksamheten opererar. Valet av flygvägar och start- och landningsplatser styrs av väder- och vindförhållanden. Den dalgång som idag är lämplig för flygning kan imorgon vara direkt farlig och det är ur flygsäkerhetssynpunkt förkastligt att låsa sig till teoretiskt framtagna flygvägar i fjällmiljö. Dessutom skulle dispensförfarandet orsaka nytt byråkratisk krångel såväl för dem som är verksamma inom flygbranschen, som för Länsstyrelserna.

Förslaget till nya förbud syftar till att skapa områden där turister på tillfälligt besök ska beredas möjlighet till tysta miljöer. För de som bor och verkar i de län som berörs av ett eventuellt förbud innebär detta starka begränsningar i möjligheterna att både bedriva turistverksamheter och utöva fritidsaktiviteter. Många av de områden som föreslås för flygförbud är dessutom mycket glest besökta av människor och kan i princip bara nås luftvägen och därför kan motiven till nya restriktioner ifrågasättas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga miljöminister Lena Sommestad:

1. Vilka åtgärder avser ministern vidta för att en konsekvensanalys av ett beslut om begränsningar av flygverksamheten i skoterregleringsområden görs?

2. Vilka åtgärder avser ministern vidta för att människor boende i berörda län även efter ett beslut om begränsningar av flygverksamheten i skoterregleringsområden ska kunna bedriva och vidareutveckla turistverksamheter och utöva fritidsaktiviteter?

3. Vilka andra åtgärder mot buller istället för förbjuden flygtrafik i skoterregleringsområden avser ministern vidta för att uppnå miljökvalitetsmålet "Storslagen fjällmiljö"?

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera