Skip to main content

Högsta domstolen prövar målet mellan Connie Dickinson och Mälardalens högskola

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 14:36 CEST

Connie Dickinson stämde Mälardalens högskola sedan den sålt en undermålig högskoleutbildning till henne. Nu ska Högsta domstolen pröva fallet. Foto: Centrum för rättvisa

Fallet med den amerikanska studenten Connie Dickinson som stämt Mälardalens högskola sedan den sålt en undermålig matematikutbildning ska nu prövas i Högsta domstolen. Högsta domstolens avgörande väntas under 2018 och kommer bli vägledande för liknande fall.

– Det här är ett principiellt viktigt mål för både betalande studenter och högskolesektorn, så det är bra att det nu ska prövas i högsta instans. Målet handlar ytterst om vilket ansvar som staten har när den säljer en undermåliga tjänst till enskilda, säger Clarence Crafoord, chef på Centrum för rättvisa, som är ombud för Connie Dickinson tillsammans med Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa.

Utbildningen underkändes av UKÄ på fyra av fem punkter

Connie Dickinson från USA är en av de tusentals studenter från länder utanför EES-området som varje år kommer till Sverige för att studera.

Hon betalade drygt 170 000 kr för en kandidatutbildning i matematik vid Mälardalens högskola, som visade sig vara så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter av statens eget kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

UKÄ gav utbildningen det samlade omdömet ”bristande kvalitet” och högskolans rätt att utfärda examen ifrågasattes.

När Connie Dickinson fick reda på UKÄ:s bedömning vände hon sig till högskolan och begärde att få sina pengar tillbaka. Högskolan avslog kravet med hänvisning till att det inte fanns några lagbestämmelser som medgav återbetalning av studieavgifter på grund av bristande utbildningskvalitet.

Connie Dickinson fick rätt både i tingsrätten och i hovrätten

Med Centrum för rättvisa som ombud stämde Connie Dickinson högskolan vid Västmanlands tingsrätt med yrkande om att högskolan skulle förpliktas att återbetala hela det erlagda beloppet på civilrättslig grund.

Västmanlands tingsrätts dom kom den 14 juni 2016 (läs domen här). Tingsrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett civilrättsligt avtal med Connie Dickinson genom att sälja en utbildning som inte höll måttet (läs tingsrättens pressmeddelande här).

Tingsrätten förpliktade högskolan att återbetala hela det erlagda beloppet, 170 812 kr. Skälet till att hela beloppet skulle återbetalas var enligt tingsrätten att felet i utbildningen var så väsentligt att utbildningen ”praktiskt taget saknade värde” för Connie Dickinson.

Högskolan överklagade domen till Svea hovrätt (läs överklagandet här). Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd i målet och domen kom den 6 april 2017 (läs domen här).

Även hovrätten bedömde att högskolan hade brutit mot ett ömsesidigt förpliktande avtal med Connie Dickinson genom att sälja utbildning som var av bristande kvalitet. Hovrätten uttalade bland annat att en student måste kunna lita på att utbildningar som lyder under högskolelagen håller den kvalitet som anges i lagen.

Till skillnad från tingsrätten, som ansåg att utbildningen i praktiken saknade värde, ansåg hovrätten att Connie Dickinson fick anses haft ”viss nytta” av utbildningen.

Hovrätten förpliktade därför högskolan att betala tillbaka halva det erlagda beloppet för utbildningen, det vill säga 85 406 kr.

Fallet ska nu prövas i Högsta domstolen

Mälardalens högskola har i sitt överklagande begärt att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom och förklara att högskolan inte är skyldig att återbetala några studieavgifter till Connie Dickinson (läs överklagandet här).

Högskolan anger på sin hemsida att högskolesektorn vill ha ett prejudikat i frågan om att det föreligger ett civilrättsligt avtal mellan en avgiftsbetalande student och ett statligt lärosäte (läs pressmeddelandet här).

Högskolan begär vidare att Connie Dickinson ska betala högskolans advokatkostnader på 668 750 kronor.

Sedan högskolan överklagat till Högsta domstolen har även Connie Dickinson gjort det. Hon begär i sitt överklagande att Högsta domstolen ska ändra hovrättens dom på så sätt att högskolan ska betala tillbaka hela det erlagda beloppet (läs överklagandet här).

Högsta domstolen har idag (28 augusti 2017) gett prövningstillstånd i målet. Högsta domstolens dom i målet väntas under 2018 och kommer bli vägledande.

____________

För frågor om målet, kontakta Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord på 073-679 16 89.

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område. Läs mer om Centrum för rättvisa här.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram