Skip to main content

Chalmers och GMV får viktiga roller i FN – program för boende

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 08:48 CET

UN-HABITAT , FN:s organ för boende och bosättning, har utnämnt Chalmers tekniska högskola till akademisk partner. Högskolan ska vara en global kontaktyta och kunskapsnod inom området hållbar stadsutveckling. Samtidigt har Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV fått en viktig uppgift i ett anslutande globalt projekt om boendesituationen för fattiga i världens snabbt växande städer.

De främsta målen för UN-HABITAT är konkreta åtgärder mot befintlig slum och att förhindra att ny slum uppstår genom att fokusera på land- och markfrågor. Som ett tredje och övergripande mål finns hållbar stadsutveckling i stort. Lars Reuterswärd är chef för UN-HABITATs Global Division, den enhet som hanterar frågor om bland annat marktillgång, utbildning och långsiktigt policyskapande.

- Vi vill att Chalmers ska fungera som aktiv kunskapsspridare och kunskapsuppbyggare inom UN-HABITATs nätverk. Via högskolans eget nätverk kan sedan medvetenheten och kunskapen om dessa frågor förmedlas i ett ännu vidare perspektiv, säger Lars Reuterswärd.

Chalmers har sedan ett antal år satsat brett på hållbar utveckling, till exempel genom den stiftelsesatsning där sju miljöprofessorer utnämndes 2001. En av dem är Björn Malbert, arkitekt och professor inom området hållbart samhällsbyggande. Han har arbetat med att etablera kontakt mellan Chalmers och UN-HABITAT.

- Den långsiktiga satsningen är ett tungt vägande skäl för utnämningen till partneruniversitet, som är helt i linje med Chalmers intresse för viktiga globala frågeställningar. Jag tror att det här kan bli en av de plattformar vi behöver för att gå vidare. Att utnämningen sammanfaller med GMV:s uppdrag inom projektet Global Land Tool Network ger en extra skjuts, säger Björn Malbert.

Global Land Tool Network är ett nystartat globalt nätverk med nära anknytning till UN-HABITAT. Nätverket har fokus på att utveckla konkreta verktyg och metoder för att lösa problem med fattigas boende i utvecklingsländers snabbt växande städer. I det arbetet är landfrågor avgörande. Utifrån ett gräsrotsperspektiv ska man aktivt identifiera behov, koppla ihop expertis och sprida kunskap om goda exempel. Forskare och organisationer kan delta och ansöka om medel för konkreta insatser.

GMV, som drivs gemensamt av Chalmers och Göteborgs universitet, blir nu administrativt stödkontor för Global Land Tool Network. Uppdraget innebär att se till att koordination, kommunikation och ekonomihantering fungerar väl. Det innefattar också att aktivt ordna mötesplatser, som webbplatser och konferenser.

Global Land Tool Network är under uppbyggnad men har redan fått betydande ekonomiskt stöd från bland andra svenska Sida och dess norska motsvarighet NORAD, samt Världsbanken.

Bild finns att ladda ned för media på Chalmers Nyheter, Aktuella bilder>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildkategori.jsp?category=212

Mer information

Björn Malbert, professor i hållbart samhällsbyggande, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 24 38
malbert@chalmers.se

Helen Bergsten, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV
Tel: 031 – 772 49 50
helen.bergsten@chalmers.se

Helen Andreasson, UN-HABITAT, Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 762 5013
Fax: +254 20 762 4264
helen.andreasson@unhabitat.org

Fakta:
Chalmers status som partneruniversitet blev formellt under en ceremoni vid den stora internationella konferensen World Urban Forum III i Vancouver, Kanada i juni 2006. Båda parter undertecknade då en avsiktsförklaring.

På World Urban Forum lanserades också för första gången Global Land Tool Network.

UN-HABITAT är en i FN-sammanhang ung organisation, med huvudkontor i Nairobi, Kenya. Organisationen grundades 1978 och blev först 2003 ett FN-program under generalförsamlingen. Uppgiften är att verka för socialt och miljömässigt hållbara städer och bidra till att uppfylla Milleniedeklarationens delmål att lyfta minst 100 miljoner sluminvånare ur fattigdom senast 2020. Avsikten är att gå från ord till handling. Ett led i strategin är att arbeta med partneruniversitet.

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är ett centrum där Chalmers och Göteborgs Universitet samarbetar inom frågor som rör miljö och hållbar utveckling.

Länkar
UN-HABITAT
http://www.unhabitat.org/

GLTN
http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/gltn
http://www.gltn.net/

GMV
http://www.chalmers.se/gmv/SV/

Chalmers
http://www.chalmers.se/

Chalmers miljösatsning, CEI
http://www.gmv.chalmers.se/cei/svenska.htm

WUF
http://www.wuf3-fum3.ca/