Skip to main content

Handelskammaren om hamnstrategin: Hamnen behövs i Stockholm!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:06 CEST

Handelskammaren om hamnstrategin: Hamnen behövs i Stockholm!

Stockholm behöver central hamnkapacitet för både gods- och passagerartrafik. Därför behöver Värtahamnen behållas och kapaciteten i centrala Stockholm utökas för att kunna möta ökad trafik från bland annat Ryssland.

Det är huvudbudskapet i Stockholms Handelskammares svar på Stockholms stads rapport ”Att hamna rätt”, som just lämnats till staden. Rapporten och svaren ligger till grund för utarbetandet av en ny hamnstrategi.

- Tyvärr syns flera tecken på att hamnverksamheten i Stockholm prioriteras bort för diverse andra önskemål. Men i en allt starkare Östersjöregion måste Stockholm tvärtom stärkas som hamnstad, både för besöks- som för godstrafik. Det är avgörande för regionens konkurrenskraft. Hamnen måste utvecklas, inte avvecklas, säger Egardt.

Remissvaret bifogas nedan.

Högupplöst bild på Peter Egardt kan laddas ned från http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/


--------------------------


Stockholms stad
103 35 Stockholm


Stockholm 26 oktober 2005.
Förslag till hamnstrategi för Stockholm
Rapporten: ATT HAMNA RÄTT
En effektiv och attraktiv hamn ingår som en viktig del i Stockholmsregionens ambitioner att bli ett viktigt centrum för handel och turism i Östersjöregionen. Redan i dag inbringar turismen från Finland avsevärda summor till regionen. Utbudet av kryssningsresor från Stockholm till Åland och finska fastlandet ger stora grupper en möjlighet att komma utomlands för låga kostnader. Stora mängder gods förs till och från regionen från Finland, Estland och Lettland. Turistströmmarna och godstrafiken till/från Ryssland är i dag inte särskilt omfattande men kommer i framtiden att dominera utvecklingen i regionen. Det är därför viktigt att fastställa en strategi för Stockholm som sjöfartstad som alla kan enas om och som styr utvecklingen under lång tid. En sådan strategi berör inte bara Stockholms stad, regionen och Sverige. Den berör i lika hög grad Finland, Estland, Lettland och Ryssland.

Sjöfart och hamnverksamhet har i likhet med övrig trafik påverkan på miljön. Trafik är dock nödvändig. Därför måste annan verksamhet, som eventuellt kan störas eller anses störande inte bedrivas eller planeras i områden som ligger inom de områden som i dag störs eller i framtiden befaras störas av hamnverksamheten. De områden som berörs framgår av länsstyrelsens i våras presenterade rapport Riksintresset Stockholms hamn (Länsstyrelsen i Stockholm län rapport 2005:17).

Sjöfarten till/från Finland, Estland och Lettland sker huvudsakligen med färjor som både tar passagerare och gods. Endast kryssningstrafiken med Åland sker med fartyg som uteslutande tar passagerare. Trafiken i Värtan, Frihamnen och Masthamnen i Stadsgården kommer därför alltid att bestå av person- och godstrafik. Att särskilja persontrafiken från godstrafiken är i dag inte möjligt utan att den kommersiella basen för hela trafiken äventyras. Rederiernas framtidsplanering av nytt tonnage riktar i all större utsträckning in sig på s.k. ro-pax färjor. Detta innebar att gods och passagerare även i framtiden kommer att transporteras ombord i samma fartyg. Stockholms hamn måste ha möjlighet att ta emot alla typer av fartyg som trafikerar regionen.

Handelskammaren välkomnar satsningar på kryssningstrafiken. Stockholm har stor attraktionskraft för internationell kryssningsturism. Staden bör därför bygga ut faciliteterna för denna trafik genom att skapa ändamålsenliga terminaler för kryssningstrafiken i Frihamnen och i Masthamnen (i kombination med färjeterminalen i Masthamnen).

Handelskammaren noterar att utredningens utgångspunkt är att oljehanteringen i Loudden ska avvecklas för 2011. Handelskammaren anser det inte är rimligt. Staden har inte i något sammanhang redovisat vilka alternativ som finns och än mindre analyserat miljöeffekterna av att flytta oljehanteringen från Loudden till annan plats inom eller utanför länet. Utredningen bygger därigenom på en felaktig förutsättning, vilket får effekter på utredningens förslag. Eftersom Loudden ligger centralt i det område som förbrukar de produkter som tas in till anläggningen kommer annan placering av oljehanteringen att leda till längre tankbildtransporter totalt i regionen.

Handelskammaren anser att Värtabanan måste vara kvar. Banverket gör uppenbarligen samma bedömning eftersom banan rustades i sin helhet för två år sedan. Järnvägen behövs dels för trafiken med järnvägsvagnar till/från Finland, dels för bränsletransporter till Fortums anläggningar. Alla större hamnar har järnvägsförbindelse. Det är därför orimligt att avveckla järnvägen till en hamn som redan har järnväg.

Handelskammaren har ingen erinran mot satsningar i Nynäshamn om det kan visas att en sådan satsning behövs och visar lönsamhet. I dagens läge verkar planerna på Norvikshamnen mer vara motiverade av en önskan att få bort hamnverksamhet från Stockholm, för att i nuvarande hamnområde och intilliggande områden få plats med bostäder, än att stärka Stockholm som centrum för sjöfarten i regionen. Investeringar i Norvik bör självfallet inte heller komma till stånd med mindre än att de övriga investeringar i vägar och järnväg som krävs för hamnens logistik har garanterats.

Containertrafiken präglas av världsomfattande logistiska upplägg där olika hamnar i och utanför Sverige ingår. Under 2005 har omfattande investeringar tagits i bruk i Göteborg och Helsingborg. Helsingborgs hamn anser att upptagningsområdet för Helsingborgs hamn numera omfattar Stockholm, Gävle och Sundsvall. I oktober invigdes två dagliga containertågsförbindelser mellan Göteborg och Örebro respektive Västerås (Örebroexpressen och Mälarpendeln). Behovet av satsningar för containertrafiken i Stockholmsregionen är därför mycket osäkert.
Handelskammaren noterar i detta sammanhang att Stockholms Hamn önskar öka samarbetet med övriga hamnar i Mellansverige. Stockholms Hamns planer bör därför stämmas av mot investeringsplaner som finns i andra hamnar i Mellansverige och i andra delar av landet och som påverkar situationen i Stockholmsregionen.

Handelskammaren anser att innerstadskajerna i första hand måste reserveras för sjöfartens behov. Redan i dag är det brist på plats för fartygen vid Blasieholmen och i Nybroviken. På eller i anslutning till kajerna finns behov av plats för verkstäder och depåer. Dessutom behövs bussfickor och andra ytor i anslutning till båtplatserna för att passagerarna ska kunna komma till och från fartygen. Handelskammaren anser därför att promenadstråk och restauranger endast får anläggas på kajytor som inte berörs av sjöfarten. Hänsyn måste även tas till framtida behov inför en utbyggnad av kollektivtrafiken på vattnet.

I strategin måste också villkoren för av alla typer av verksamhet som behövs för att sjöfarten ska fungera beaktas - bogserbåtar, bunkring, dykeritjänster, mäklartjänster, Hammarbyleden etc. En viktig sådan del är varvskapaciteten. Befintliga dockor på Beckholmsdockan är därför av stor betydelse och viktiga för bland annat skärgårdsbåtarna. Beckholmen måste dock saneras och anläggningarna sättas i stånd för att motsvara dagens krav på arbetsmiljö. Mälarvarvet är en viktig aktör, vars resurser är vitala för delar av sjöfarten i regionen. Handelskammaren anser att varvs- och reparationskapaciteten i regionen är en viktig del som måste beaktas i hamnstrategin.

Det är enligt Handelskammaren viktigt att staden fortsätter sina insatser för att värna om vattenkvaliteten i Saltsjön och Mälaren. Sjöfarten smutsar i dag ner mycket lite i vattnen. Däremot återstår mycket att göra beträffande andra föroreningskällor.

Handelskammaren anser att de sedan mycket länge planerade förbättringar av farlederna till/från Stockholm nu måste genomföras. Möjligheterna till ökad sjöfart på Mälaren bör utredas.

Hamnstrategin måste även omfatta de av staten disponerade områdena runt Stockholms ström och längs farlederna till Stockholm.

Stockholms Handelskammare


Peter Egardt
Carl-Johan Jargenius

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy