Skip to main content

Vanligt med ekonomiska regelbrott tror idrottens kassörer

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 08:08 CEST

Centrum för idrottsforskning har undersökt förekomsten av ekonomiska regelbrott i idrottsföreningar. 54 procent av klubbarnas kassörer bedömer att det är vanligt med omedvetna regelbrott. 23 procent tror att det är vanligt med medvetna regelbrott i syfte att gynna den egna föreningen. Få tror att pengar hamnar i privata fickor.

Centrum för idrottsforskning (CIF) gav analys- och strategiföretaget United Minds i uppdrag att undersöka idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Resultaten presenteras i rapporten Etik och ekonomi i idrottsföreningar.

I en enkät riktad till 16 316 föreningar ombads klubbarnas kassörer bland annat svara på hur vanligt de tror att det är med regelbrott i idrottsföreningar i allmänhet. Frågan gällde alltså inte om de själva begår regelbrott. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Låg formell kompetens
Drygt hälften (54 procent) av de tillfrågade kassörerna tror att det är mycket eller ganska vanligt med omedvetna regelbrott som är orsakade av till exempel okunskap, slarv eller brist på tid. Resultatet bör kopplas till att kassörerna har uppgivit att de har en låg formell kompetens i frågor som rör ekonomi och bokföring.

Ungefär en fjärdedel (23 procent) tror att det är mycket eller ganska vanligt med medvetna regelbrott i syfte att gynna den egna föreningen. Sex procent tror att det är mycket eller ganska vanligt med medvetna regelbrott för personlig vinnings skull.

– Information och utbildning är viktiga redskap för att minska risken för omedvetna ekonomiska regelbrott i idrottsföreningar. Men medvetna ekonomiska regelbrott kan endast bekämpas genom en bred diskussion om de negativa konsekvenserna för både idrottsrörelsen och samhället om lagar och regler inte respekteras. Bristande etik och medvetna ekonomiska regelbrott är aldrig försvarbart – inte ens för att tjäna ideella syften, säger Johan R Norberg utredare vid Centrum för idrottsforskning.

Vanligare i lagidrotter
Både omedvetna och medvetna regelbrott tycks vara vanligare i idrottsföreningar som ägnar sig åt lagidrott samt i föreningar med hög omsättning och anställd personal.

– En förklaring kan vara att risken för misstag är större i föreningar med mer omfattande verksamheter och därmed högre kostnader, säger Johan R Norberg.

CIF:s regeringsuppdrag
Rapporten Etik och ekonomi i idrottsföreningar är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2013. Resultaten presenteras för idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth den 15 maj. CIF gör årligen fördjupade analyser av utvecklingen inom svensk idrott utifrån teman som regeringen bestämmer.

Samtliga rapporter i årets uppföljning finns att läsa på Centrum för idrottsforsknings webbplats fr.o.m. den 15 maj kl 11.00.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera