New information about how we handle personal data

News   •   May 24, 2018 16:25 CEST

Dear Subscriber


Your privacy and information are important to us, so we’re keeping you in the loop with some changes we’ve made to our Privacy Statement.

In light of the current attention on privacy and the commencement of the General Data Protection Regulation (GDPR), the new European Union privacy laws, Cimco Marine AB has made relevant changes to our Privacy Statement to address these standards for our global users. These changes are effective 25th May 2018.

As always, we’re committed to providing the highest level of privacy and transparency.

If you no longer want the newsletter please send an email to info@oxe-diesel.com asking to be removed from our registries, or press the unsubscribe-link coming with this message to your mail, provided by MyNewsDesk


If you have any further questions, please don’t hesitate to contact us at info@oxe-diesel.com

In light of the current attention on privacy and the commencement of the General Data Protection Regulation (GDPR), Cimco Marine AB has made relevant changes to our Privacy Statement to address these standards for our global users.

Read more »

Cimco Marine AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Press Releases   •   Jul 07, 2017 17:02 CEST

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering av Bbolagets aktier på Nasdaq First North. Cimco har under flera år utvecklat Oxe Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen. Bolaget har upprättat ett stort distributörsnätverk där varje distributör kontrakterat sig för ett minimumåtagande. För 2017 uppgår dessa till 1 141 enheter och för att möta den stora efterfrågan står Cimco nu inför ett kapitalbehov. 

Notering på Nasdaq First North beräknas preliminärt till tisdagen den 4 juli. Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som sträcker sig från och med den 9 juni 2017 till och med den 21 juni 2017.

I samband med styrelsens beslut om notering på Nasdaq First North beslutade styrelsen att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 72 562,778 kronor genom nyemission av högst 2 420 000 aktier. Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare till Cimco:

Cimco har med en unik patenterad teknik skapat världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen. Det globala intresset för vår dieselutombordare är stort. Med noteringen på First North breddar vi ägandet, ökar produktionen och skapar resurser för att med goda förutsättningar möta den stora efterfrågan.

Erbjudandet i korthet

  • I syfte att uppfylla Nasdaq First North spridningskrav erbjuder Cimco Marine AB allmänheten i Sverige och institutionella investerare att förvärva högst 2 420 000 aktier.
  • Teckningskursen är satt till 14,50 kronor.
  • De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 12,2 procent av aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat Erbjudande).
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 9 juni och avslutas den 21 juni 2017.
  • Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 20,75 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.
  • Huvudaktieägarna The Happy Bunch Trust och Marinediesel Sweden AB har ingått avtal om att inom ramen för en övertilldelningsoption sälja totalt 363 000 aktier i Bolaget för det fall nyemissionen övertecknas.
  • I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra transaktioner för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på aktierna eller på annat sätt påverka priset på aktierna i upp till 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North (stabiliseringsliknande åtgärder).


Bakgrund

Cimco har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika lösning har lett till stor internationell efterfrågan på Bolagets motorer. Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad och hittills har Bolaget ingått avtal med 17 distributörer som i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel, som stipulerar att all Natoutrustning, på grund av explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden.

Cimco har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. All tillverkning av OXE Diesel sker idag hos Uddevalla Finmekanik AB.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten: 9 juni – 21 juni 2017
Första dag för handel på Nasdaq First North: 4 juli 2017
Likviddag: 30 X juni 2017

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet, upprättat av styrelsen i Cimco Marine, har den 8 juni 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på Cimcos hemsida www.oxe-diesel.com/ir samt på Avanzas hemsida www.avanza.se

Rådgivare

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Avanza Bank AB (publ)

Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl KB

Revisorer: EY

Projektledare och Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB

Prospekt finns för nedladdning på: www.oxe-diesel.com/ir

För ytterligare information:

Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare Cimco Marine AB, tfn 0706-28 01 30 andreas@marinediesel.nu

Cecilia Anderberg, CEO (och PhD), Cimco AB, tfn 0763 10 22 50

cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Lars Sjögrell, press- och PR-ansvarig, Cimco Marine AB, tfn 0706-69 53 00

lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com

www.mynewsdesk.com/se/cimcomarine

www.oxe-diesel.com/ir

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cimco Marine AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.


Cimco Marine is the marine manufacturer behind OXE Diesel - the world’s first high performance diesel outboard engine. Setting new standards for durability, fuel-efficiency and low emissions.

For more information about the OXE Diesel, visit www.oxe-diesel.com

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Cimco har under flera år utvecklat Oxe Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen...

Read more »

Cimco Marine AB (publ) has entered into an agreement regarding patent licenses with Seven Marine LLC and AB Volvo Penta

Press Releases   •   Jul 07, 2017 09:07 CEST

Cimco Marine AB (publ), the developer of the world’s first diesel outboard in the high power segment and consequently the world’s strongest real diesel outboard, has entered into an agreement with the manufacturer of the world’s strongest petrol outboard, the US company Seven Marine LLC, and AB Volvo Penta. The agreement primarily concerns the licensing of certain patents.

Yesterday night, Volvo Penta announced the acquisition of a majority share in the US company Seven Marine LLC. In connection with the acquisition, Cimco Marine, Seven Marine and Volvo Penta have entered into an agreement regarding certain patents.

The agreement concerns the licensing of international patents, where Cimco Marine gets access to Seven Marine’s entire portfolio of patented innovative solutions for large outboards. Seven Marine and other Volvo Penta-companies become entitled, by license, to use all of Cimco Marine’s patented solutions, except for Cimco Marine’s patented belt driven propulsion system, for the production of petrol outboards in all power segments and diesel outboards producing more than 400 bhp. No other compensation than the right to each other’s patents is payable by any party under the agreement. According to the agreement, the parties shall explore the possibility of a deepened collaboration.

Cimco Marine, that produces and develops diesel outboards for commercial and governmental use and whose business plan comprises engines between 100 to 400 bhp, welcomes the new agreement and hopes to increase the collaboration between the companies:

– It is very positive and fun when companies that, each in their way, are world leading on a world-wide market, can find ways to work together. Cimco is a small and relatively new company that during the last five years has developed several unique patented solutions and managed to produce the world’s first real diesel outboard in the high power segment, with approximately 800 contracted distributors throughout the world. Volvo Penta is a large, world leading, global supplier of inboards and complete drive systems for boats, that has approximately 3,500 distributors in more than 130 countries. It is of course under these actual conditions that the possibilities of a collaboration will be explored by the parties, says Andreas Blomdahl, chairman of the board of Cimco Marine.

– The agreement materially strengthens Cimco’s position in the segment for diesel outboards up to 400 bhp and our business case. Under the agreement, Seven Marine/Volvo Penta obtains neither any production licenses for that segment nor for our belt driven propulsion system, says Andreas Blomdahl.

For further information about the rationale behind Volvo Penta’s acquisition of Seven Marine and the collaboration with Cimco Marine, please refer to:

www.volvopenta.com/brand/en-en/news/2017/jul/volvo-penta-becomes-majority-owner-of-innovative-outboard-motor-.html

Cimco Marine AB (publ.), is obligated to make this information public, pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the contacts below, to be submitted for publication on July 7th, 2017 at 7:30AM.

For further information, please contact:

Andreas Blomdahl, chairman of the board of Cimco Marine AB, tel. +46 706-28 01 30, andreas@marinediesel.nu

Mats Säterberg, Advokatfirman Lindahl and member of the board of Cimco Marine AB,

tel. +46 702-79 73 94, mats.saterberg@lindahl.se

Lars Sjögrell, head of public relations, Cimco Marine AB, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

Västra Hamnen Corporate Finance AB is Certified Adviser for Cimco Marine AB.

Cimco Marine AB (publ) has, after several years of development, constructed the OXE Diesel, the world’s first diesel outboard engine in the high power segment. OXE Diesel has a unique belt driven propulsion system that allows a hydraulic multi-friction gearbox to be mounted. This means that the engine can handle significantly higher loads than a traditional outboard engine. Cimco’s OXE diesel has a horizontally mounted engine as opposed to a traditional outboard with a vertically mounted engine.

For more information about the OXE Diesel, visit www.oxe-diesel.com

Cimco Marine AB (publ), the developer of the world’s first diesel outboard in the high power segment and consequently the world’s strongest real diesel outboard, has entered into an agreement with the manufacturer of the world’s strongest petrol outboard, the US company Seven Marine LLC, and AB Volvo Penta. The agreement primarily concerns the licensing of certain patents.

Read more »

Interview with CEO Cecilia Anderberg (in Swedish)

News   •   Jun 15, 2017 11:31 CEST

Finwire.tv has had a chat with the company's newly-appointed CEO Cecilia Anderberg in the web-tv series #HemmaHos. The company, investing in diesel outboards, is current with a listing on Nasdaq First North, scheduled for trading on July 4th.

Finwire.tv has had a chat with the company's newly-appointed CEO Cecilia Anderberg in the web-tv series #HemmaHos. The company, investing in diesel outboards, is current with a listing on Nasdaq First North, scheduled for trading on July 4th.

Read more »

OXE DIESEL Makes Waves at INMEX Vietnam 2017

News   •   Jun 08, 2017 09:23 CEST

OXE DIESEL at Dubai Boat Show 2017

News   •   Mar 02, 2017 10:35 CET

OXE DIESEL with strong presence at NAVDEX 2017

News   •   Feb 22, 2017 15:53 CET

This year the OXE Diesel outboard, together with its partner Exalto Emirates, have had strong presence in the IDEX-NAVDEX exhibition in Abu Dhabi, UAE, the world’s largest Naval Defence exhibition.

Cimco gets new Head of Sales and Marketing

Press Releases   •   Feb 07, 2017 13:20 CET

Ängelholm, Sweden - February 6, 2017 - Cimco Marine are pleased to announce that Vladimir Jigarov has returned to Cimco and the OXE Diesel project, to serve as new Head of Sales and Marketing from January 9th 2017.

Cimco will benefit from Vladimir’s solid knowledge and experience of sales and network building in the international High-Speed Crafts (HSC) industry.

Vladimir returns fully charged and motivated from a year as Sales Director Goldfish Professional division at the Norwegian boat builder Goldfish Boat AS, where he has been setting up distribution networks working on large governmental procurement projects.

Vladimir is well known to Cimco and many of the partners in the OXE Diesel distribution network from his previous positions here as International Sales Manager and Key Account Manager. As Cimco’s Head of Sales and Marketing he will continue his work with developing and support the network of OXE Diesel distributors and other Cimco partners, as well as building a strong Sales and Marketing team that will further Cimco’s international interests and build the success of the OXE Diesel.

"In marine business, the product itself is only as strong as the network of people around it. Building strong team and strong distribution network, providing our end-users with best possible service in combination with unique and reliable solutions is the key to success", said Vladimir Jigarov, Head of Sales and Marketing at Cimco Marine

Cimco is now, under Vladimir’s lead on Sales and Marketing, gearing up to satisfy the market’s demands on our product by building a well-functioning service network in demanding geographical areas together with our growing distributor network.

Cimco Marine is the marine manufacturer behind OXE Diesel - the world’s first high performance diesel outboard engine. Setting new standards for durability, fuel-efficiency and low emissions.

For more information about the OXE Diesel, visit www.oxe-diesel.com

Cimco Marine are pleased to announce that Vladimir Jigarov has returned to Cimco and the OXE Diesel project, to serve as new Head of Sales and Marketing from January 9th 2017.

Read more »

The OXE Diesel Outboard is Now Available in Turkey and Northern Cyprus

Press Releases   •   Jan 05, 2017 09:45 CET

Cimco Marine, the manufacturer behind the diesel outboard OXE, has entered into a distributor agreement with Ogem Marine A.S. Turkish-based and experienced marine company, well-known for its dedication to deliver high performance products to its markets. With this agreement, Cimco opens up and further extends the availability of the OXE in the Mediterranean, Aegean Sea and Black Sea.

The OXE Extends Its Availability On The European Market

Press Releases   •   Dec 13, 2016 11:37 CET

​Cimco Marine, the manufacturer behind the diesel outboard OXE, announced that a distribution agreement for Portugal has been agreed with Sopromar Centro Náutico. This extends the commercial availability of OXE in Europe.

Contacts 5 contacts

About Cimco Marine AB

Endurance by Engineering

Cimco Marine was founded in 2012, and is the developer and manufacturer behind a patented outboard transmission, enabling the use of high torque diesel engines on outboard systems and in sterndrive solutions.

During 2016 Cimco Marine is launching OXE Diesel. The world’s first high performance diesel outboard engine, setting new standards for durability, fuel-efficiency and low emissions. The development and production setup is made in cooperation with General Motors and Marine Diesel of Sweden.