Skip to main content

Intresset för etikstudier är stort och ökar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 15:54 CEST

Intreset för etikstudier är stort och ökar

Det finns ett stort intresse bland dagens civilekonomstudenter för att läsa etik och intresset tenderar att öka. Det visar en rapport som Civilekonomerna låtit Ersta Sköndal Högskola göra.

 

Rapporten bygger på 24 lärosätens undervisning i etik. I underlaget ingår både ekonom- och civilekonomutbildningar.

 

Etikstudiernas betydelse framkom tydligt då den nya civilekonomexamen infördes. Enligt examensordningen ska studenterna ” visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete”. Men hur ser etikundervisningen egentligen ut?

 

Undersökningen visar att etikfrågorna hanteras väldigt olika bland lärosätena. Några har obligatoriska kurser i etik om 7,5 högskolepoäng. Vid övriga lärosäten pendlar poängen ner till lägst 0,2 högskolepoäng. På några lärosäten finns det också möjlighet att välja till kurser i etik. Olikheterna gör att den etikintresserade blivande studenten gör klokt i att ta reda på hur etikämnet hanteras på det valda lärosätet.

 

Flera ansvariga vid lärosätena menar att etik lämpar sig bäst att integreras i andra ämneskurser istället för att läsas som en egen kurs. Det finns för- och nackdelar med det synsättet. Ur studenternas perspektiv ställer den ordningen krav på att man själv och tillsammans med lärarna i de företagsekonomiska ämnena ska betänka och diskutera etiska aspekter. En annan effekt är att jämförelser mellan utbildningar och utvärderingar försvåras. Här bör varje blivande student ställa sig frågan vad som passar henne eller honom vid valet av lärosäte.

 

  • - Att utredningen visar på små och oftast frivilliga kurser i etik är bekymmersamt, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Vi arbetade hårt på att få en civilekonomexamen som är relevant vad gäller såväl kunskapsinnehåll som de utmaningar dagens och morgondagens civilekonomer står inför. Hittills är resultatet, liksom av Bologna-Processen, att fler och fler krav har tillkommit utan att nödvändiga resurser har tillskjutits. Det är dags för ökade resurser och jag uppmanar studenterna att noga sätta sig in i hur etikundervisningen ser ut på det lärosäte de studerar vid eller tänker söka till.

 

Några lärosäten menar att det är svårt att ordna undervisning i etik i större skala beroende på att det inte finns tillräckligt med kompetens. Frågan är bara hur det ökande intresset för etik, som också ska läras ut enligt kraven för civilekonomexamen, ska mötas om undervisningen inte byggs ut. I värsta fall kan examensrätten förloras om lärosätena inte ser till att studenterna får sina etikstudier tillgodosedda.

 

 

Ytterligare information

Alexander Beck, utredningschef Civilekonomerna, 070-642 41 76

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy