Ungas alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer enligt Stockholmsenkäten

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 09:14 CEST

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Bland både flickor och pojkar har andelen som uppger att de helt väljer bort både alkohol och tobak antingen ökat eller ligger kvar på samma rekordhöga nivå som i 2016 års mätning. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.

Ett område där utvecklingen inte tycks vara lika stabil är utsattheten för sexuellt tvång/våldtäkt. I 2018 års undersökning uppger 7 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet att de har blivit utsatta, vilket är en tydlig ökning från tidigare mättillfällen då nivån har varit stabil kring 2-3 procent. För övriga grupper är den självdeklarerade utsattheten för sexualbrott generellt stabil på lägre nivåer, dock syns något högre andelar för flickor än för pojkar över tid.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad. Kommunala skolor är ålagda att delta, medan fristående skolor deltar frivilligt. Ett av Stockholmsenkätens syften är att, över tid och geografiskt i staden, följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor.

Läs mer om undersökningen här: http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten

Kontaktperson på Origo Group: Pernilla Tollin, pernilla.tollin@origogroup.com

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.

Läs vidare »

Konjunkturen viker enligt bankcheferna

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:50 CEST

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I den senaste mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent.

En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling, endast 15 procent tro på en starkare konjunktur. Övriga 35 procent tror på en oförändrad konjunktur.


Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Under 2018 har bankernas utlåning till företag ökat. Under första kvartalet uppgav 40 procent att utlåningen ökat. Under andra kvartalet uppger 49 procent av bankkontorscheferna att utlåningen ökat. Man är också positiv till utlåningen på ett års sikt, trots låg förväntan på konjunkturutvecklingen. På ett års tror 57 procent tror på en ökad utlåning.

Det är dubbla budskap. Men bankerna har ofta en övertro på kommande utlåning i den egna verksamheten. Man borde sänka förväntningarna då man samtidigt ser en avmattning i konjunkturen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Det största användningsområdet för företagens ökade lånebehov är rörelsekapital och rörelsefastigheter.

Företagen utvecklas väl

Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets första kvartal.

 • 73 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.
 • 38 procent uppger att viljan att anställa ökat.
 • 16 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat.
 • 21 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research/Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 28 maj – 15 juni 2018.

Läs Almis Låneindikator, juli 2018, här »

www.almi.se/kunskapsbanken/laneindikatorn/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I den senaste mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var 28 procent. En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling, endast 15 procent tro på en starkare konjunktur.

Läs vidare »

Kraftig ökning av tillväxtviljan hos företag

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 10:41 CEST

Två av tre vill växa och tre av fyra vill nyanställa

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition.Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan. Tillväxtviljan skiljer sig dock åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner. - Trenden är tydlig. Allt högre andel av små och medelstora företag vill växa och anställa, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Störst tillväxtvilja i Stockholms län och Kronoberg

En klar majoritet eller 64 procent av svenska små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då 48 procent av företagen hade samma ambition. Störst är tillväxtviljan i Stockholms län, följt av Kronoberg och Skåne.

Högst ambition att nyanställa i Stockholms län och Skåne

Även ambitionen att anställa är högre 2018 än året innan. Över tre av fyra företag avser att nyanställa inom tre år jämfört med sex av tio förra året. Av företagen avser dessutom 18 procent att fördubbla eller mer sin arbetsstyrka. Företagen i Stockholms län, Skåne, Kronoberg och Jönköpings län har högst ambition att nyanställa inom tre år.

Hälften har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst

Tre av fem företag anser att de har s.k. skalbara affärsidéer d.v.s. att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Drygt hälften av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden och en lika hög andel uppger att de under de kommande tre åren har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

En högre andel exporterar jämfört med förra året

En tredjedel av företagen har idag en exportverksamhet och en lika hög andel importerar. Det är väsentligt högre än förra året då motsvarande andel var en fjärdedel. Av de som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

Största hindret är att finna rätt kompetens

Nästan hälften eller 47 procent av företagen har behov av ytterligare finansiering och närmare sex av tio upplever att finansieringsbehovet är ett hinder för företagets tillväxt. Det största hindret att växa för företag med hög till mycket hög ambition att växa är att hitta rätt kompetens.

Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av dessa kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns också en stor del som efterfrågar Almis tjänster inom finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan också behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070 314 34 34.

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

Nästan två av tre små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Det är en stark ökning jämfört med året innan då knappt hälften hade samma ambition. Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år jämfört med 60 procent året innan. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner.

Läs vidare »

Företagare nöjda med kommunernas service

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 14:10 CEST

Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde är 71 av maximala 100. Det är en ökning med en enhet jämfört med resultatet för 2016. Sedan startåret 2010 har NKI-resultatet ökat från 66 till 71. Den kommun som förbättrat sitt resultat mest sedan år 2016 är Solna, som ökat med nio enheter till NKI 75. Solna följs tätt av Hallstahammar, Kävlinge och Klippan som alla ökade sina resultat med åtta enheter. De högsta NKI-resultaten får Haparanda och Laxå med NKI på 92 respektive 85. Förra årets vinnare, Sunne, hamnar i år på femte plats. 

De serviceområden som företagarna anser vara viktigast är för helhetsbedömningen är effektivitet, bemötande och kompetens. Sju kommuner får ett underkänt resultat där NKI ligger på 61 eller lägre – Tranemo, Kiruna, Knivsta, Ulricehamn, Enköping, Ekerö och Tyresö. Det lägsta resultatet får Tranemo med NKI på 56.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg (BRG). Undersökningen har genomförts under 2017 av Origo Group.  Läs mer på www.origogroup.com.

Kontaktperson: Peter Annerbäck, peter.annerback@origogroup.com

Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

​Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. För femte gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Cirka 25 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden. 171 kommuner och nio gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Läs vidare »

Researchbolaget Origo Group förvärvar MIND Research

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 11:19 CEST

I mars 2018 förvärvades MIND Research av Origo Group. Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tre tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Förvärvet innebär att Origo Group ytterligare stärker sin närvaro i Stockholm och sitt erbjudande inom bland annat trafikområdet. Origo Group ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 110 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

Kontaktperson: Niklas Carlsson, vd Origo Group, niklas.carlsson@origogroup.com, 0706 967858

Origo Group är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med drygt 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group består av bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. 

I mars 2018 förvärvades MIND Research av Origo Group. ​Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tre tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner.

Läs vidare »

​Delaktighet och involvering har ökat i primärvården

Nyheter   •   Mar 27, 2018 10:29 CEST

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade. Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes av CMA Research/Origo Group inom primärvården under slutet av 2017.

– Det är verkligen glädjande att patienterna både känner sig mer delaktiga och känner sig väl bemötta. Vi vet ju att svensk vård har medicinska resultat i världsklass, men att vi hittills legat sämre till inom dessa områden, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultatet visar även att upplevelsen av kontinuitet och koordinering förbättrats något.

Tillgängligheten försämrad

Resultatet visar övergripande på en svag försämring av helhetsintrycket av vårdmötet. En stor del av förklaringen är att upplevelsen av tillgänglighet har försämrats, framför allt bland äldre patienter som utgör en stor del av patienterna i primärvården.

Ett exempel på en tillgänglighetsaspekt som försämrats är hur nöjd man är med de sätt man kan komma i kontakt med hälso-/vårdcentralen på exempelvis 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster, hemsida eller annat, där andelen positiva svar har minskat med knappt fyra procentenheter.

Patienterna har också möjlighet att lämna kommentarer, som vårdcentralerna får ta del av. Ett kort urval av dessa:

”Önskar att man kunde få träffa samma läkare när man återkommer, så man kan göra en uppföljning. Nu blir det som att starta om på ruta nr 1 varje gång.”

”Bättre bemötande och uppföljning i livet har jag aldrig upplevt.”

”Går att komma i kontakt med sjuksköterska för rådgivning och läkare snabbt.”

”Tycker mycket om vårdcentralen. Får alltid snabb hjälp och ett professionellt bemötande.”

”Skulle vara trevligt om man fick träffa sin husläkare när man blir akut sjuk, men förstår att det är svårt då hon har enormt många patienter.”

Ta del av resultaten här www.patientenkat.se (öppnas i ny flik)

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Enkäten skickades ut av CMA Research/Origo Group till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Totalt har 82 445 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.

Totalt har 36 869 patienter valt att lämna kommentarer, så kallade öppna svar.

Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade. Det visar resultaten från Nationell Patientenkät som genomfördes av CMA Research/Origo Group inom primärvården under slutet av 2017.

Läs vidare »

​Fler vill resa med kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 15:24 CET

Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

- Vi har intervjuat 67 500 personer under hela 2017 kring resvanor, kvalitet och service, säger Mattias Andersson, projektledare på branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Nästan hälften av allmänheten reser minst en gång i månaden och 76 procent av dessa är som helhet nöjda med senaste resan. Mest nöjda är personer i de äldre åldersgrupperna, framför allt 65–85 år där 88 procent är nöjda med sin senaste resa.

Några nyckelresultat från kunderna:

 • 79 procent tycker att förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande
 • 72 procent upplever att det känns tryggt att resa med kollektivtrafiken
 • 42 procent tycker att informationen vid förseningar och stopp är bra
 • 32 procent tycker att deras möjligheter att resa kollektivt har ökat

 • - Men även om kunderna överlag är nöjda visar undersökningen att vi måste fortsätta med att utveckla kollektivtrafiken så att det blir enklare att resa, säger Mattias Andersson. Resenärerna ska också kunna lita på att komma fram i tid och tidtabellen behöver passa resenärens behov.

  Kollektivtrafiken berör många, 80 procent av Sveriges befolkning reser med den samhällsfinansierade kollektivtrafiken någon gång per år. Den genomsnittliga marknadsandelen är 27 procent av det motoriserade resandet.

  För mer information:

  Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, 076-526 90 75

  Bilaga: Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2017

  Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året av CMA Research, en del av Origo Group. Ett slumpmässigt urval av svenska folket mellan 15–85 år intervjuas per telefon och digitalt, både de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten. Totalt samlades 67 437 enkätsvar in under 2017. Av dessa är 28 308 svar från personer som reser med kollektivtrafiken minst en gång i månaden.

  Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

  Allt fler planerar att välja kollektivtrafiken istället för att ta bilen. Bland personer som reser med bil och sällan åker kollektivt är det hälften som övervägt att byta ut bilresan mot att resa med kollektivtrafiken. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som CMA Research/Origo Group har genomfört på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

  Läs vidare »

  Bankchefer försiktigt optimistiska

  Nyheter   •   Jan 09, 2018 12:20 CET

  En majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under 2018. Men färre är positiva jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi.

  Bankernas utlåning till företag låg under 2017 på en fortsatt hög nivå. Under årets sista kvartal uppgav 46 procent av bankkontoren att företagsutlåningen ökat. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med tidigare undersökningar. På ett års sikt tror närmare 60 procent på en ökad utlåning, vilket är en minskning på närmare 15 procent jämfört med föregående mätning.

  - Utlåningen till företag ligger på en hög nivå och det finns en positiv tro om utvecklingen under 2018. Samtidigt får vi en varningssignal när antalet positiva har minskat med nästan 15 procent jämfört med föregående undersökning, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

  Under första kvartalet 2018 tror 44 procent av bankcheferna att utlåningen kommer att öka. Även det är en minskning jämfört med tidigare undersökning. Det är också färre bankkontor som uppger att företagens efterfrågan på lån är tillväxtorienterat.

  81 procent uppger att lånen används till rörelsekapital och är därmed det största användningsområdet. 74 procent uppger att lånen behövs för investeringar i maskiner och inventarier. 66 procent anger att lånen används till rörelsefastigheter.

  Konjunkturen mattas av

  Synen på konjunkturutvecklingen har blivit mindre positiv. Det är nästan lika många optimister som pessimister gällande utvecklingen under 2018. 28 procent tror på en positiv utveckling, 26 procent tror på en negativ. Det är betydligt färre optimister jämfört med tidigare undersökningar under 2017.

  Företagen utvecklas väl

  Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets sista kvartal.
  69 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.
  40 procent uppger att viljan att anställa ökat.
  12 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat.
  22 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

  Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

  Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

  Om undersökningen

  Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Research/Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 22 november – 13 december 2017.

  För ytterligare information kontakta:Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

  E​n majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under 2018. Men färre är positiva jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi.

  Läs vidare »

  ​Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

  Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 16:52 CET

  Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

  Behovet av fördjupade insikter om medarbetare, kunder/brukare, varumärken och produkter har aldrig varit större. Det i kombination med en förändrad omvärld med bland annat högre tempo och flera insiktskällor, gör att det ställer högre krav på vår leverans och analys. Vår breda kompetens och samlade erfarenhet gör Origo Group till en stark aktör på marknaden, säger Origos vd Katarina Åkesson.

  Origo Group bildades under hösten 2017 och har sin bakgrund i de tidigare researchbolagen CMA Research AB, Markör Marknad & Kommunikation AB och Scandinfo Marketing Research. Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping.

  Läs vidare »

  Mäklarna vittnar: Svalka i bopriser har börjat

  Nyheter   •   Nov 07, 2017 09:28 CET

  Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

  Under tredje kvartalet uppges utbudet av bostadsrätter ha ökat mycket markant på bostadsrättsmarknaden. Samma tendens med ett ökat utbud återfinns på småhusmarknaden, dock inte alls i samma utsträckning.

  Den mest framträdande bedömningen är att efterfrågan på både bostadsrätter och småhus var oförändrad, med en tyngre bedömning på oförändrad efterfrågan för bostadsrätter det tredje kvartalet.

  Drygt hälften av de medverkande mäklarna i bankens barometer bedömde att prisutvecklingen på bostadsrätter minskade under tredje kvartalet, samtidigt som den mest framträdande bedömningen för småhus är att priserna var oförändrade.

  SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i StorStockholm, StorGöteborg och StorMalmö som genomförts sedan 2005. Den görs av CMA Research på uppdrag av SBAB. Den senaste enkäten gjordes från 19 september till 4 oktober.

  ​Prisförväntningarna på bostadsmarknaden har dämpats bland mäklarna i Stockholm och prognosen för fjärde kvartalet att priserna står stilla. 65 procent av mäklarna gör den prognosen för bostadsrätter och 67 procent för småhuspriserna, enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 7 bilder

  Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Konsult/projektledare
  • anna.bergman@cmaresearch.se
  • 0709-62 81 81

  Om Origo Group

  Origo Group bildades i augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation och Scandinfo Marketing Research. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Göteborg, Linköping och Stockholm.

  Origo Group är verksamma inom offentlig och privat sektor med både kvantitativ och kvalitativ analyskompetens. Vi har egen fältavdelning och systemutvecklingsavdelning som driver utvecklingen av innovativa teknikbaserade lösningar. Vi levererar beslutsunderlag inom samtliga områden med exempel som varumärke/marknadsinsikter, kund-/brukarnöjdhet, medarbetarnöjdhet, samhälle och produkt-/tjänsteutveckling.

  Adress

  • Origo Group
  • S:t Larsgatan 16
  • 582 24 Linköping
  • Vår hemsida

  Länkar